👈 فروشگاه فایل 👉

مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

مقدمه. 1

مفاهیم پایه در داده کاوی.. 2

تعریف داده کاوی.. 2

تاریخچه داده کاوی.. 3

مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها 4

انبارش داده ها 5

انتخاب داده ها 6

عملیاتهای داده کاوی.. 7

مدلسازی پیشگویی کننده 8

تقطیع پایگاه داده ها 9

تحلیل پیوند 10

قابلیتهای DataMining: 11

داده كاوی و انبار داده ها : 13

داده كاوی و OLAP: 13

داده كاوی آمار و یادگیری ماشین. 14

كاربردهای داده كاوی.. 14

داده كاوی موفق: 15

تحلیل ارتباطات: 15

سلسله مراتبی از انتخاب ها 18

- هدف كار. 19

طبقه بندی.. 20

حدس بازگشتی. 21

سری های زمانی. 21

مدلها و الگوریتمهای داده كاوی.. 22

شبكه های عصبی. 22

یك شبكه عصبی با یك لایه پنهان. 23

درخت های انتخاب.. 23

استنتاج قانون. 24

الگوریتمهای ژنتیك.. 24

فرآیند داده كاوی.. 25

مدلهای فرآیند 25

مدل فرآیند دو سویه. 25

ساختن یك پایگاه داده داده كاوی.. 26

جستجوی داده 28

آماده سازی داده برای مدل سازی.. 28

ساختن مدل داده كاوی.. 28

تائید اعتبارساده 29

ارزیابی و تفسیر. 29

ایجاد معماری مدل و نتایج. 31

منابع و مراجع: 32

👇محصولات تصادفی👇

شیوه ای نوین برای انتخاب سبد سهام بهینه از طریق روشهای های داده کاوی آزمون قضاوت اخلاقی (MJT) طرح مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنوز پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه Acroptilon repens