👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله isi مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای .

چکیده:

این مقاله به تجزیه و تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک پوسته استوانه ای تحت فشار محوری پرداخته است. خواص مکانیکی مواد توسط معادلات ساختاری براساس نظریه ویسکوالاستیک خطی از نظر پیچیدگی اپراتورهای جدایی ناپذیر پرداخته است. راه حل تحلیلی تقریبی برای این مشکل توسط استفاده از روش اصلاح شبه الاستیک ارائه شده است در نتیجه شرایط بی ثباتی برای پوسته فرموله شده است نشان داده شده است. که برای مواد ویسکوالاستیک با خزش محدود محدودیت بارگذاری در ساختار پایدار وجود دارد و مقدار بار بالا ممکن است منجر به کمانش در زمان بحرانی شود

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی حنجره و بیماری های آن مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی عکس هایی از روستای یوزباشکندی بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر دانلودکارآموزی داروسازی اسوه 88 ص