👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله تأثیر فرهنگ سازمانی بر تطبیق ERP

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثیر فرهنگ سازمانی بر تطبیق ERP: نقش میانجی مشارکت کارکنان

چکیده- علیرغم مقبو لیت گسترده برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، دستیابی به مزیت های مورد انتظار آن هنوز هم یک وظیفه چالش برانگیز است. فرهنگ سازمانی که معرف محیط کلی سازمان است همواره در مطالعات قبلی در هنگام تمرکز بر تطبیق ERP نادیده گرفته شده است. این مقاله، از طریق تحلیل ادبیات مربوطه به پنج بعد (هماهنگی میان فردی، نتیجه گرایی، نوآوری، کنترل و کارایی) از فرهنگ سازمانی را در یک محیط کاری در چین استناد می کند تا تأثیر آن را بر تطبیق اثربخش ERP از طریق نقش میانجی مشارکت بررسی نماید. و سپس، یک مدل پژوهشی جامع ایجاد شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: پیاده سازی ERP؛ تطبیق ERP؛ فرهنگ سازمانی؛ مشارکت کاربر

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم ساختمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید بررسی مسئولیت پزشکان ازدومنظر کیفری و مدنی جزوه انگلیسی پایه ی اوا متوسطه (پایه هفتم) گزارش کاراموزی چاپ و تولید پلاستیک