👈 فروشگاه فایل 👉

تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله

1-تأثیر آموز ش زوج درمانی اسلام محور بر تعهد زناشویی زوجین-1

2-رابطۀ تعهد زناشویی با ارزشهای فرهنگی زوجین: مطالعۀ موردی استان خراسان جنوبی

3-بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا:

خلاصه

مقدمه: عشق و شهوت از غرایز پایه و اصلی انسانها است که فقدان تامین آن خود را با علایم و عوارض دیگری نظیر ناراحتیهای جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی و حتی طلاق نشان میدهد.

روش کار: پژوهش حاضر که با هدف تعیین رابطهی تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زوجین شهرستان شهرضا در سال 1387 انجام گرفته

است یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری شامل کلیهی زوجین شهرضا و نمونهی مورد نظر شامل 42 زوج (84 نفر)

بودند که به صورت خوشهای دو مرحلهای از بین پروندههای بهداشتی خانوادههای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی بهطور تصادفی انتخاب

شدند. در جمعآوری اطلاعات از پرسشنامهی تعهد زناشویی و رضایت جنسی محقق ساخته استفاده شد. جهت تحلیل دادهها از ضریب

همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین تعهد زناشویی و رضایت جنسی رابطهی معنیداری وجود دارد (r=0/475 و P<0/001). همچنین بین طول

مدت ازدواج با تعهد زناشویی (P=0/021) و رضایت جنسی (P=0/013) رابطه وجود دارد و هر چه طول مدت ازدواج کمتر باشد تعهد و

رضایت جنسی بیشتر است. بین رضایت جنسی و تحصیلات نیز رابطهی معنیداری وجود دارد (P=0/042) به این معنی که هر چه میزان

تحصیلات بالاتر باشد رضایت جنسی در زوجین بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری: ارتقا در رضایت جنسی میتواند در افزایش تعهد زناشویی نقش موثری داشته باشد.

واژههای کلیدی: تعهد زناشویی، رضایت جنسی، زوج

مقدمه

با پیمان ازدواج، ارتباطی شکل میگیرد که در مقایسه بـا د یگـر ارتباطـات انسـان ی، امنیتـی

بینظیر دارد. دیگر ارتباطات انسانی ممکن است یک بعد از ابعاد حیـات را پوشـش دهنـد،

اما در ازدواج، ابعاد جسمی، عاطفی، اجتماعی و ذهنـ ی نیـ ز پوشـش داده شـده و رابطـه ای

زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی – اجتماعی و معنوی نیز بین زن و شوهر برقرار میشود.

ازدواج، اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که دو نفر آن را در بزرگسالی میپذیرند. تعهـد

زناشویی به معنای وفـادار مانـدن بـه خـانواده و اعضـای آن هنگـام غـم و شـادی، وقـایع

خوشایند و ناخوشایند زندگی، تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و نیز بر پایه قصـد و نیـت

است. زوجینی که در مورد تعهد خود در برابر همسر و دیگران به بلوغ فکری لازم نرسـیده

و رفتاری دوسوگرایانه را تعقیب میکنند، در ازدواج و کار کردن با دیگـران دچـار مشـکل

3 خواهند شد و غالباً نتیجه این امر، بیوفایی خواهد بود.

4 تعهد، ابزاری است که میزان امنیت و فاصله از شریک زندگی را پدید مـی آورد.

تعهـد

در ازدواج چندین جزء دارد: چگونگی درك زن و شوهر از نوع رابطـه در گذشـته و طـول

مدت رابطه، انتخاب رفتارهای ادامه زندگی مشترك، درجه و وسعت یـک رابطـه خـوب و

علاقه به ماندن در این رابطه به مدت طولانی و گرفتن تشـویق بـه سـبب مانـدن در رابطـه

توسط هر دو زوج.

تعهد چه به صورت اجباری یـا فداکارانـه بـرای کیفیـت زنـدگی زناشـویی و ثبـات در

5 ازدواج مهم است.

البته باید اشاره کرد که تعهد فداکارانه بهطـور فزاینـده ای در مقایسـه بـا

تعهد اجباری با رضایت زناشویی مرتبط است. تعهد در زندگی زناشـویی عبـار ت اسـت از

علاقه و قصدی که شخص به آن اندازه و بر اساس آن، تمایل دارد کـه در رابطـه زناشـو یی

باقی بماند و عهدی را که بسته، حفظ کند. تعهد ابعاد چندگانهای دارد و دربرگیرندة دلایـ ل

شخصی، اخلاقی و اعتقادی به خصوصی است که شخص را به ادامه رابطه زناشویی پایبنـد

میکند

بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین.pdf

مفهوم رضایت جنسی زناشویی به دو صورت تقسیم میشود:

1- رضایت با فعالیتهای جنسی 2- رضایت عاطفی و هیجانی (2).

در برخی تحقیقات نیز رضایت جنسی زناشویی به3 دسته تقسیم

میشود:

اولین دسته، روابط گوناگونی است که شامل رضایت در

روابط جنسی است،

دومین دسته، حالت فیزیولوژی روابط جنسی

را شامل میشود که علایم رضایت از طریق فعالیتهای جنسی را

نشان میدهد (مثلا دفعات انزال در اثر مقاربت) و

سومین دسته

به صفات فردی و اجتماعی زوجین بر مربوط میشود

وموارد دیگر که با دانلود این محصول می توانید ان را دنبال کنید

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.57mb

تعداد صفحه:47

👇محصولات تصادفی👇

فرآیند و الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه نقشه کاربری اراضی شهرستان چابهار پروژه کارآفرینی بسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه پاورپوینت آموزش درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( سفری به تخت جمشید 2)