👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر پروبیوتیك ها(لاکتوباسیلوس رامنوز HN001، لاکتوباسیلوس پاراكازئی LPC-37، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس NCFM) بر دسترس پذیری مواد معدنی از پنیر نوع هلندی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

استفاده از كشت های پروبیوتیک در تولید پنیر نوع هلندی منجر به تغییرات معنی دار در ترکیب شیمیایی آنها نشد اما اسیدیته آنها را كاهش داد. دسترسی به کلسیم و منیزیم با هیدرولیز آنزیمی در محیط آزمایشگاهی كه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به ترتیب 19 و 35 درصد بود؛ میزان دسترسی به فسفر به طور معنی داری بالاتر بود، در > 90%. استفاده از كشت های پروبیوتیک به طور معنی داری میزان دسترسی به کلسیم (~ 2.5%) فسفر (~ 6 درصد) و منیزیم (~ 18%) را افزایش داد. روش آزمایشگاهی تعیین دقیق اثر كشت های لاکتوباسیلوس spp بر دسترس پذیری تركیبات معدنی جذب شده با پنیر نوع هلندی را پشتیبانی می کند.

كلید واژه ها: لاکتوباسیلوس، پروبیوتیک، دسترس پذیری، مواد معدنی، پنیر

مقدمه

كشت های پروبیوتیک[1] به عنوان میکروارگانیسم های زنده تعریف می شوند که، زمانی که در مقادیر کافی مدیریت شوند مزیت بهداشتی و سلامتی بر میزبان می بخشند(FAO/WHO 2006 ). آزمایشات بالینی متعددی اثرات مفید پروبیوتیک در دستگاه گوارش یا جهاز هاضمه(با کاهش علائم التهاب روده و سندرم روده تحریک پذیر) و سیستم ایمنی بدن را نشان داده اند(نیفل و سالمینم[2]، 2011). گونه ها و سویه های پروبیوتیک متابولیت هایی[3](اسیدهای آلی، دی استیل، اتانول، پراکسید هیدروژن، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﻴﻦ، آنتی بیوتیک ها، و دی اکسید کربن) را تولید می كنند که رشد میكرو فلور[4] روده بزرگ و سیستم ایمنی بدن را تحریک می كند. اثر و نوع فواید سلامتی حاصل به طور مستقیم توسط تركیب سویه پروبیوتیك، شمارش باكتریایی و حامل کاربردی[5] تعیین شده اند.

[1] . Probiotic cultures

[2] . Kneifel and Salminem

[3] . metabolites

[4] . microflora

[5] . applied carrier

👇محصولات تصادفی👇

دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور پاورپوینت رودكی و منوچهری پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر)