👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

ارتباط با ما

... دانلود ...

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی:

نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی

است.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.

كنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.

استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز:

در این روش برای جلوگیری،كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود.گیاه

ماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه دیگر به عنوان یكی از روشهای بیولوژیكی مورد بحث قرار می گیرد.

استفاده از انگلها،شكارگرها و عوامل بیماریزا:

كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز به وسیله حشرات:

چند نمونه علف هرز

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شوش قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان دانلود پروژه بسیار جامع در زمینه لعاب کاری روی قلز