👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کار آموزی مخابرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

مقدمه ..................................................................................................................1

نمودار سازمانی .......................................................................................................2

انواع انتقال ............................................................................................................3

انواع مراکز ...........................................................................................................4

انواع سو ئیچینگ ....................................................................................................6

سیگنالینگ ............................................................................................................6

مراکز تلفن..............................................................................................................7

مکانیزم مخابرات ...................................................................................................10

واحد سوئیچ .........................................................................................................11

کارتهای موجود در سوئیچ ........................................................................................11

چک سوئیچ..........................................................................................................12

راه اندازی یک مرکز...............................................................................................13

شبکه های خصوصی مجازی (VPN)............................................................................16

دسته بندی VPN بر اساس رمز نگاری .........................................................................17

دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی ...................................................................17

دسته بندی VPN بر اساس کارکرد تجاری.......................................................................19

مختصری درباره تئوری VPN....................................................................................19

پیاده سازی VPN...................................................................................................20

پرتکل های مورد استفاده...........................................................................................21

👇محصولات تصادفی👇

بررسی وطراحی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش پینچ بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات مدل توازن بازار برق با قیود ولتاژ دانلود مقاله در مورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP پروژه کارآفرینی شركت تولیدی فرقان شیمی