👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان (با تأکید بر استانداری خوزستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق... 1

1- 1 مقدمه. 2

1- 2 بیان مسأله. 3

1- 3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق... 4

1- 4 اهداف تحقیق... 5

1- 5 فرضیات تحقیق... 5

1- 6 روش انجام تحقیق... 6

1- 7 محدودیت های تحقیق... 6

1- 8 واژگان کلیدی... 6

1-8-1 سازمان.. 6

1-8-2 مدیران.. 6

1-8-3 مدیریت عملکرد. 7

1-8-4 کارکنان.. 7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق... 8

2-1 مقدمه. 9

2-2 تعریف سازمان.. 10

2-3 ویژگی سازمان.. 10

2-4 تعریف مدیریت.... 11

2-5 نظریه نقش های مدیریتی... 11

2-6 سطوح مختلف مدیریت.... 12

2-7 خلاقیت مدیران.. 16

2-8 وظایف مدیران.. 16

2-9 نقش های مدیران در سازمان.. 18

2-10 تعریف مدیریت عملكرد. 18

2-11 اهمیت مدیریت عملكرد. 19

2-12 اصول مدیریت عملكرد. 20

2-13 عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملكرد. 21

2-14 فرایند مدیریت عملكرد. 22

2-15 مزایای مدیریت عملكرد. 23

2-16 معایب مدیریت عملكرد. 25

2-17 پیشینه تحقیق... 26

2-18 اهمیت پیشینه در تحقیقات... 26

فصل سوم : روش های انجام پژوهش.... 29

3-1 مقدمه. 30

3-2 روش تحقیق... 30

3-3 فرایند انجام پژوهش..... 32

3-4 جامعه آماری... 32

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 32

3-6 روش گردآوری اطلاعات... 34

3-7 تحلیل پرسشنامه. 34

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق... 35

3-9 پایایی تحقیق... 36

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 37

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق... 37

3-11 خلاصه فصل سوم. 38

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.... 39

1-4 مقدمه. 40

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 40

4-3 تحلیل های توصیفی... 41

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 42

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان.. 43

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 44

4-3-4 جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 45

4- 4 تجزیه و تحلیل استنباطی... 46

4- 5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 46

4- 6 آزمون فرضیه ها 47

4- 6-1 آزمون فرضیه اول.. 48

4- 6-2 آزمون فرضیه دوم. 49

4- 6-3 آزمون فرضیه سوم. 50

4-7 خلاصه فصل چهارم. 51

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 52

5- 1 مقدمه. 53

5- 2 نتیجه گیری از فرضیه ها 53

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول.. 54

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه دوم. 54

5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه سوم. 54

5- 3 نتیج گیری کلی از تحقیق... 55

5- 4 پیشنهادات... 55

( منـــــابع و مـــــأخذ ). 57

پرسشنامه. 59

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ترانزیستور اثر میدانی FET اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست پاورپوینت سیستم عامل پیشرفته مبانی نظری و پیشینه تحقیق جانشین پروری (فصل دوم تحقیق) گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی