👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران از دیدگاه دبیران و دانش آموزان در سال تحصیلی 88- 89، با جامعه آماری 2175 دانش آموز و 86 نفر دبیر كه به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای با پایایی 87/0 آلفای كرونباخ بر روی 261 نفر شامل (175 نفر دانش‌ آموز مردودی و 86 نفر دبیر) كه به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام گردید. عوامل آموزشی شامل روش تدریس، روش ارزشیابی، ویژگی های كتاب های درسی، عوامل سازمانی مدرسه بوده است. داده های پژوهش با دو آزمون t تك متغیره و t دو گروه مستقل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل حاكی از آن بود كه از نظر دبیران و دانش آموزان سال اول متوسطه عواملی مانند روش تدریس، نحوه ارزشیابی، ویژگی های كتاب های درسی و عوامل سازمانی مدرسه در افت تحصیلی دانش آموزان مؤثرند، كه در این میان بین دیدگاه دبیران و دانش آموزان در زمینه عوامل آموزشی تفاوت وجود دارد.

مقـــدمه

علل و عوامل افت تحصیلی را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

پیشینه پژوهش

سؤال های پژوهشی

روش شناسی پژوهش

یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

سمینار درس ارزیابی کارشناسی ارشد : پردازش های قطاری و دم کلفت دررفتارهای انسانی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مبارکه استانداردهای ارگونومی طراحی صندلی. فایل WORD (تحقیق مقدمات طراحی معماری 1) پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی دانلود پاورپوینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جیبائو اثر رنزو پیانو