👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی وضعیت بهدشت روانی بر رفتار کودکان پیش دبستانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

1 – 1 – مقدمه.....................................................................................................................................................................2

2 – 1 – بیان مسأله........................................................................................................................................................... 4

3 – 1 – اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.................................................................................................................. 5

4 – 1 – اهداف تحقیق ....................................................................................................................................................7

اهداف کلی : ........................................................................................................................................................................ 7

اهداف جزئی...........................................................................................................................................................................7

5 – 1 – سوالات تحقیق.................................................................................................................................................. 8

6 – 1 – تعاریف واژه ها و اصطلاحات......................................... ................................................................................ 9

1 - بهداشت روانی.............................................................................................................................................................. 9

2 – کودکان پیش دبستانی.............................................................................................................................................. 9

تاریخچه بهداشت روانی.....................................................................................................................................................11

تاریخچه بهداشت روانی در ایران................................................................................................................................... 13

تعریف بهداشت روانی.........................................................................................................................................................14

دیدگاههای متخصصان و مکاتب مختلف در مورد بهداشت روانی...........................................................................14

نظر روان پزشکان.............................................................................................................................................................. 16

نظر روان کاوان.....................................................................................................................................................................16

مکتب زیست گرایی.............................................................................................................................................................16

مکتب گرایی.........................................................................................................................................................................16

دیدگاه سازمان بهداشت جهانی.......................................................................................................................................17

هدف بهداشت روانی..........................................................................................................................................................17

به طور خلاصه و فهرست وار بهداشت روانی دارای سه هدف اصلی است..............................................................17

هدف های بهداشت روانی را می توان در سه قسمت زیر بیان کرد........................................................................18

اصول بهداشت روانی.........................................................................................................................................................18

اصول اساسی بهداشت روانی عبارتند از.......................................................................................................................18

بهداشت روانی در دوران کودکی.................................................................................................................................. 19

رابطه نیاز به ارزش ایمنی با بهداشت روانی...............................................................................................................20

بهداشت روانی و رابطه با والدین...................................................................................................................................21

علل شیوع بیماریهای روانی............................................................................................................................................23

زمان بندی و رویدادهای تسریع کننده........................................................................................................................23

پیشگیری............................................................................................................................................................................24

پیشگیری اولیه..................................................................................................................................................................24

پیشگیری ثانوی متضمن رعایت موارد زیر است........................................................................................................25

پیشگیری ثانویه.................................................................................................................................................................26

پشگیری ثالث....................................................................................................................................................................26

مدل های دیگر پیشگیری...............................................................................................................................................26

نتایج کلی از ارزیابی سه نوع پیشگیری در بهداشت روانی ................................................................................... 27

درمان بیماریهای روانی...................................................................................................................................................30

درمان بیماریهای روانی به طرق مختلف صورت می گیرد که عبارتند از............................................................31

پنج قاعده کلی برای تضمین بهداشت روانی فرزندان برای والدین.......................................................................31

1 - فرزند خود را دوست داشته باشید....................................................................................................................31

2 - برای فرزند خود الگوی خوبی باشید................................................................................................................32

3-فرزند را آموزش دهید............................................................................................................................................32

4-فرزند خود را با انضباط بار بیاورید......................................................................................................................33

5-به مسئولیت های خود آگاه شوید..................................................................................................................... 33

نقش بهداشت روانی در پیشگیری از اختلالات روانی..........................................................................................33

تعریف اختلال سلوک (اختلال رفتاری)..................................................................................................................34

اختلال سلوک: تعریضی دیگر....................................................................................................................................35

زمینه های تاریخی......................................................................................................................................................35

پیشگیری از اختلالات رفتاری................................................................................................................................. 36

خدمات اجتماعی، اهمیت شغل، حرفه و کاریابی................................................................................................ 36

پیشینه تحقیق..............................................................................................................................................................38

روش تحقیق..................................................................................................................................................................42

جامعه آماری.................................................................................................................................................................42

نمونه آماری...................................................................................................................................................................42

شیوه های تحقیق........................................................................................................................................................42

ابزار تحقیق....................................................................................................................................................................42

روش آماری...................................................................................................................................................................42

شیوه های مورد استفاده در این پژوهش...............................................................................................................43

تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................................................45

خلاصه تحقیق.............................................................................................................................................................70

بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................................................70

پیشنهادات...................................................................................................................................................................71

محدودیت های تحقیق..............................................................................................................................................71

منابع ............................................................................................................................................................................72

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نیروگاههای بادی دانلود پاورپوینت مسجد تاریخانه دامغان پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و مواخذ پاورپوینت روش تولید سیمان پرسشنامه استاندارد حس فنا ناپذیری نمادین