👈 فروشگاه فایل 👉

پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه : 2

فصل اول 4

كلیات 4

1-1) موضوع تحقیق : 5

1-2) بیان و تعریف موضوع : 5

1-3) اهداف تحقیق : 6

1-4) فرض تحقیق 6

1-5) قلمرو علمی تحقیق 6

1-5-1) قلمرو مكانی : 7

1-6) متدولوژی تحقیق : 7

1-6-1) روش تحقیق: 7

1-6-2) روش گردآوری اطلاعات: 8

1-7) محدودیت های تحقیق : 8

فصل دوم 9

مروری بر ادبیات تحقیق 9

پیشگفتار: 10

2-1) كلیات 11

2-1-1) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 11

2-1-2) مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی 11

2-2) گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی 13

2-2-1) ساختن سلسله مراتبی 13

2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبی ها 14

2-2-1-2) روش ساختن یك سلسله مراتبی 15

2-2-2) محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی 15

2-2-2-1) روش های محاسبه وزن نسبی 15

2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات 16

2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاریتمی 17

2-2-2-1-3) روش بردار ویژه 18

2-2-2-1-4) روش های تقریبی 19

2-2-2-2) محاسبه وزن نهایی : 20

2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاری 20

2-2-3-1) ماتریس سازگار 20

2-2-3-2) ماتریس ناسازگار 21

2-2-3-3) الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك ماتریس 22

2-2-3-4)الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك سلسله مراتبی 23

2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها 23

2-5) تئوری مطلوبیت 24

2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات 24

2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت 25

2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت 25

2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی 25

2-5-5) نرخ نهایی جانشینی 28

2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی 29

2-6) بررسی سوابق گذشته 30

3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی 36

3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی 37

4-1) نتیجه گیری 53

4-2) پیشنهادات 53

فهرست منابع: 55

1-1- تصمیم‌گیری چیست 56

1-1- تصمیم‌گیری چیست 57

1-1-1- مقدمه و كلیات 57

1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن 57

1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب 59

1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری 60

1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده 60

1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی 63

1-1-4-2-1- تصمیمات فردی 63

1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی 64

1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری 70

1-1-5-1- مدل راضی کننده 71

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 73

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی 74

1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی) 76

1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری 80

1-1-6-1- قطعی و معین 80

1-1-6-2- تحت ریسک 80

1-1-6-3- عدم قطعیت 81

1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن 81

1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره 81

1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه 82

1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective) 82

1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution) 82

1-2-2-3- آلترناتیو 83

1-2-2-4- معیار 83

1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution) 83

1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution) 83

1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط) 84

1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری 84

1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی 84

1-2-3-1-1- خطکش مقیاس 84

1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic) 85

1-2-3-2- نرمالیزه کردن 86

1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری 86

1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی 86

1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن 87

1-2-3-3- وزندهی 87

1-2-3-3-1- روش آنتروپی 87

1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی 88

1-3- انواع تکنیکهای MCDM. 88

1-3-1-1- روش Dominance 89

1-3-1-2- روش Maximin 89

1-3-1-3- روش Maximax 89

1-3-1-4- روش Conjunctive 89

1-3-1-5- روش Disjunctive 90

1-3-1-6- روش Lexicography 90

1-3-1-7- روش حذفی 90

1-3-2- تکنیک های تعاملی 91

1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW) 91

1-3-2-2- روش TOPSIS 92

1-3-2-3- روش ELECTRE 92

1-3-2-4- روش AHP 93

1-3-2-5- روش DEMATEL 93

1-3-2-6- روش NAIADE 94

1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی 94

1-3-3-1- روش EVAMIX 94

1-3-3-2- روش MAVT 95

1-3-3-3- روش UTA 95

1-3-3-4- روش MAUT 95

1-3-3-5- روش SMART 95

1-3-3-6- روش ORESTE 96

1-3-3-7- روش PROMETHEE 96

1-3-3-8- روش REGIME 96

1-3-3-9- روش PAMSSEM. 96

1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM. 97

👇محصولات تصادفی👇

طراحی قایق نقشه کاربری اراضی شهرستان سراب شرکت رادیاتور آموزش کامل هوش مصنوعی دانلود پاورپوینت سیر اندیشه های معماری پست مدرنیسم در معماری