👈 فروشگاه فایل 👉

هزینه سرمایه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تصمیم گیری و قضاوت در مناسب ترین شیوه سرمایه گذاری باهدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است.

برای دستیابی به هدف فوق افزایش عایدات حاصل از سرمایه گذاریها و كمینه نمودن سرمایه دو راهكار مناسب تلقی میگردد. بر همین اساس اطلاع از هزینه سرمایه همواره در تصمیمات شركتی نقش اساسی داشته است. دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین تركیب بهینه ساختار مالی شركت ها و به ویژه در كسب بهترین نتایج حاصل از عملیات به شكل سود آوری و افزایش قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. تحقیقات متعددی در خصوص نقش انتخاب خط مشی های مناسب با هدف كمینه نمودن هزینه سرمایه در كسب بهترین نتایج عملیات را صورت گرفته است. (ایسلی مائورین 2001) بطوریكه نتایج حاصله از آن بیانگر این موضوع است كه در صورت عدم تغییر ریسك و فزونی بازده سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه موجبات افزایش ثروت سهامداران پدید می آید و مازاد نرخ بازده سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه منجر به تحصیل بازده اضافی برای سهامداران خواهد بود كه این بازدهی در صورت عدم وجود نوع خاصی از سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادی خواهد بود. لذا به بیان ساده نرخ هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است كه با دستیابی به آن ارزش شركت تغییر نمی كند. و مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه شركت را به گونه ای تنظیم كنند كه هزینه سرمایه شركت حداقل و در نتیجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. تقریبا در اكثر تصمیم های مدیریتی و مالی هزینه سرمایه از عوامل مهم و موثر به شمار می آید. مدیران از هزینه سرمایه در مواردی چون:

1) اتخاذ تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

2) استقرار ساختار بهینه

3) تصمیم گیری نسبت به اجاره بلند مدت

4) جایگزینی اوراق عرضه

5) مدیریت سرمایه در گردش

6) سایر موارد مشابه استفاده می نمایند. ارزیابی هزینه سرمایه شركت برای مدیران بدان دلیل با اهیمت است كه مدیران می توانند به این طریق به ارزیابی تحقیق های سرمایه گذاری و تعیین بودجه بندی سرمایه ای خود بپردازند به همین جهت سرمایه گذاران نیز تمایل زیادی در راستای ارزیابی خطرات كلی و سود مورد انتظار خود دارند تا بدان وسیله به ارزیابی فعالیت های شركت بپردازند (میكائیل وپاقانو 2003) مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض است كه هدف شركت عبارت است از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران است در واقع برهمین اساس بین تصمیمات مالی شركت و تصمیمات سرمایه گذاری ارتباط برقرار می كند لذا با توجه به اهمیت هزینه سرمایه تعیین عوامل تاثیر گذار بر آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

مثال) توضیحی در خصوص تفسیر هزینه سرمایه:

میانگین موزون هزینه سرمایه:

تعاریف هزینه های سرمایه و دسته بندی هزینه سرمایه:

هزینه سرمایه واقعی:

تعریف دیگری از مفهوم سرمایه:

مفهوم هزینه سرمایه چیست؟

مفهوم دیگر از هزینه سرمایه تحت عنوان هزینه سرمایه ضمنی:

👇محصولات تصادفی👇

اصل برائت در آئین دادرسی کیفری جدید دانلود پاورپوینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جیبائو اثر رنزو پیانو دانلود پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS) پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی