👈 فروشگاه فایل 👉

جهاد اقتصادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

مقدمه 3

فصل نخست:محورهای پیام نوروزی سال1390مقام معظم رهبری 6

1-1-متن پیام نوروزی سال 1390مقام معظم رهبری 6

2-1-دعا برای نجات مسلمانان جهان 6

3-1-جلوه های تحقق همت مضاعف وکار مضاعف در سال 1389 از نگاه مقام معظم رهبری 7

4-1-حرکت درجاده‌ی پیشرفت و تعالی 7

5-1-منحنی رشد علمی ایران 8

6-1-راهبرد ملی در سال 1390 8

فصل دوم: واکاوی جهاد اقتصادی 9

1-2-مفهوم شناسی جهاد اقتصادی 9

2-2-مفهوم جهاد 9

3-2-مفهوم اقتصاد 12

4-2-نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد 12

5-2-ویژگی های اصطلاح جهاد اقتصادی 13

6-2-اهمیت جهاد اقتصادی 16

فصل سوم:عرصه های جهاد اقتصادی 18

1-3-تولید علم اقتصاد اسلامی،مهم ترین گام جهاد اقتصادی 18

2-3-تفاوت اقتصاد اسلامی واقتصاد آزاد 20

3-3-الگوی اقتصاد اسلامی 21

4-3-عدالت اقتصادی،محور جهاد اقتصادی 25

5-3-دكترین عدالت اقتصادی مهدوی 27

‌6-3- احكام رشد اقتصادی پایدار 31

1-6-3-وظایف بخش خصوصی 31

2-6-3-وظایف بخش دولتی 32

3-6-3- وظایف بخش اجتماعی مستقل 32

4-6-3- وظایف بخش آسیب پذیر 33

7-3-برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام 33

1-7-3- احكام ایجاد فرصت‌های برابر 34

2-7-3- احكام ایجاد برابری كاركردی 37

3-7-3- احكام ایجاد برابری نهایی 40

4-7-3-ا حكام فقرزدایی 41

5-7-3-نهاد هایی كه در فقرزدایی توسط بخش مستقل اجتماعی نقش دارند 42

6-7-3- اصلاح الگوی مصرف 44

7-7-3-بخش خصوصی واصلاح الگوی مصرف 44

8-7-3-بخش دولتی واصلاح الگوی مصرف 45

فصل چهارم – اصلاح الگوی مصرف 47

1-4- فقرا واصلاح الگوی مصرف 47

2-4-ضرورت هوشیاری در جهاد اقتصادی 48

3-4-ضرورت محرومیت زدایی در سال «جهاد اقتصادی» 55

4-4-پیامدهای عقب ماندگی 56

5-4-چند راهکار ساده با استفاده از تجارب کشورهای دیگر 57

چكیده 59

منابع ومأخذ 62

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اشنویه پاورپوینت خزندگان الگوریتم خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد