👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی بازار سبزیجات خشک

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول(طرح تحقیق) 1

هدف و ضرورت تحقیق 2

فرضیه ی تحقیق: 3

روش تحقیق: 3

فصل دوم(ادبیات تحقیق) 4

تجارت بین الملل و كشورهای روبه توسعه 5

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد كشور 7

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی 7

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال 8

تعریف استراتژی 10

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی 10

الف- استراتژی جایگزینی واردات 10

ب- استراتژی توسعه صادرات: 12

انواع استراتژی های رقابتی عام 13

رهبری در هزینه 15

تمایز محصول 16

تمركز (محدودنگری) 18

میانه روی 20

تعریف بازاریابی: 22

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 23

1- استراتژی بازاریابی یكسان 24

2- استراتژی بازاریابی تفكیكی 24

3- استراتژی بازاریابی تمركزی 25

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 26

تقسیم بندی بازار های بین المللی 29

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 30

آمیخته محصول 31

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 34

آمیخته تشویق و ترفیع 36

توزیع فیزیكی در آمیخته بازاریابی 37

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی 38

1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل 39

2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل) 49

3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل 51

4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی 53

5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل 61

6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل 68

فصل سوم (روش تحقیق) 72

تحول فرهنگی (با در نظر گرفتن اقتصاد): 74

بازار خارجی: 75

مصاحبه با خانم مهندس مدیر شهرك فناوری صنایع غذایی و بیو تكنولوژی شمالشرق: 77

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها) 80

1- صادركنندگان وتولیدگران سبزیجات خشك از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند 81

2- سبزیجات خشك از كیفیت مناسب برای صادرات برخوردار می باشند. 82

3- روشهای نوین تولید سبزیجات خشك از سوی تولیدكنندگان مورد استفاده قرارمی گیرد. 83

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات) 84

پیشنهادات: 86

منابع و ماخذ 87

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانس شیپ فایل بخشهای شهرستان بم ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه نقشه زمین شناسی استان مرکزی پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس