👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه فصل اول: كلیات..............................

1-1 بیان مسأله..............................

2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.....................

1-3سوالات پژوهش..............................

فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش………………………………………

1-2: پیشینه پژوهش (مقدمه )..................

1-1-2: پیشینه پژوهشهای داخلی.................

2-1-2: پیشینه پژوهشهای خارجی.................

2-2 : ارزیابی پیشینه پژوهش و ارائه چهار چوب تئوریك

2-3:فرضیه های پژوهش........................................................................................................................

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………

3ـ1: نوع پژوهش..............................

3ـ2: متغیر‌های پژوهش.........................

3ـ3 :تعریف متغیر‌های پژوهش...................

3ـ4: ابزار‌ جمع‌آوری اطلاعات..................

3ـ5: روایی ابزار سنجش (Validity)..............

3ـ6 :پایایی ابزار سنجش (Reliability)...........

3ـ7 :جامعه‌ آماری............................

3ـ8 :تعیین حجم نمونه........................

3ـ9: شیوه انتخاب اعضای نمونه................

3ـ10: روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش………………………………………….

4ـ1 سیمای پاسخگویان.........................

4ـ2 توصیف متغیر های پژوهش...................

4ـ2 ـ 1 : توصیف متغیر وابسته................

4-2 ـ2 :توصیف متغیر های مستقل...............

4-3 : تحلیل یافته های پژوهش(آزمون فرضیات)..............................................................................

4-4 : تبیین موضوع پژوهش (درسطح خرد).........................................................................................

4-4 -1 :بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آ ن............................................ .........................

4 -4 -2 :بررسی آثار كنترلی متغیر ها در تبیین (سطح خرد ) متغیر وابسته.........................................................................................

4 -4 -3 :تحلیل مسیر مدل پژوهش............................................ ..........................

فصل پنجم: خلاصه نتایج پژوهش و پیشنهادات……………………………..

5ـ1 جمع‌بندی نتایج و یافته‌های پژوهش..........

5ـ2 پاسخ به سوالات اصلی پژوهش................

5ـ3 پیشنهادات و محدودیت های تحقیق...........

پیوست:……………………………………………………………..

الف: جداول ضمیمه………………………………………………………

ب: فهرست اعلام………………………………………………………..

ج: پرسشنامه تحقیق……………………………………………………….

👇محصولات تصادفی👇

توانمندی كاركنان گمرک آبادان قرارداد همکاری هسته کارآفرینی تحلیل و ارزیابی شرایط آسایش انسانی در شهرستان سقز با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی پاورپوینت فرآیند تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی - تجزیه پذیر مبانی نظری جریان نقد آزاد در حسابداری