👈 فروشگاه فایل 👉

استفاده از متالورژی پودر و فرآیندهای نورد گرم برای ساخت نوار کامپوزیت آلومینیوم / آلومینا

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

در این مطالعه، کامپوزیت های زمینه آلومینیوم (AMC) با 2 ، 4، 6 و 10 درصد وزنی آلومینا با استفاده از روش های متالورژی پودر (PM) ، آسیاب کاری مکانیکی (MM) و پرس داغ تحت خلأ (VHP) تولید شد. سپس، کامپوزیت تحت فرایند نورد گرم قرار گرفت. در حین نورد گرم، AMCها با 6 و 10 درصد Al2O3 دچار شکست شدند، در حالی که کامپوزیت های نواری با 2 و 4 درصد Al2O3 با موفقیت تولید شدند. ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه ها به ترتیب توسط میکروسکوپ های الکترونی و نوری روبشی و آزمون های کشش و سختی مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی های میکروسکوپی کامپوزیت های نورد گرم شده، توزیع یکنواخت ذرات آلومینا در زمینه آلومینیوم نشان دادند. مشخص شد که با افزایش مقدار آلومینا در زمینه، استحکام کششی ( TS ) و سختی افزایش یافته و درصد ازدیاد طول نیز کاهش یافته است. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی فصل مشترک های آلومینیوم / آلومینا و سطوح شکست نمونه های نورد گرم شده پس از تست کشش استفاده شد. مشاهداتSEM نشان داد که حالت شکست در نوارهای کامپوزیتی Al-2 wt.% Al2O3نورد گرم شده، شکست نرم است، در حالی که حالت شکست در نوارهای Al-4 wt.% Al2O3شکست نرم برشی با سطوح صاف بیشتر بود.

In this study aluminum matrix composites (AMC) with 2 4 6 and 10 wt% alumina were produced

using powder metallurgy (PM) mechanical milling (MM) and vacuum hot pressing (VHP) techniques;

then this was followed by the hot-rolling process. During hot rolling AMCs with 6 and 10 wt% Al2O3

were fractured whereas strip composites with 2 and 4 wt% Al2O3 were produced successfully.

Microstructure and mechanical properties of the samples were investigated by optical and scanning

electron microscopes and tensile and hardness tests respectively. Microscopic evaluations of the hotrolled

composites showed a uniform distribution of alumina particles in the aluminum matrix. It was

found that with increasing alumina content in the matrix tensile strength (TS) and hardness increased

and the percentage of elongation also decreased. Scanning electron microscope (SEM) was used to

investigate aluminum/alumina interfaces and fracture surfaces of the hot rolled specimens after tensile

test. SEM observations demonstrated that the failure mode in the hot-rolled Al-2 wt% Al2O3 composite

strips is a typical ductile fracture while the failure mode was shear ductile fracture with more flat

surfaces in Al-4 wt% Al2O3 strips.

👇محصولات تصادفی👇

مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت ترجمه مقاله پوکی استخوان، استخوان های فک ، ببماری های پریودنتال ‏مقدمه پوکی استخوان (OP) بیماری سیستمیک اسکلتی است که با کاهش توده استخوانی و ضایعات پاورپوینت مدیریت دولتی نوین تحقیق درباره انواع جلبک ها فایل word تحقیق رشته تربیت بدنی با موضوع ورزش و حرکت درمانی