👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه - تریگر های فازی در پایگاه داده فعال+27اسلاید(پاورپوینت)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق - تریگر های فازی در پایگاه داده فعال+27اسلاید(پاورپوینت) 100 ص

مقدمه

با ایجاد سیستمهای مدیریت پایگاه داده عمده مشكلات ساختار، پشتیبانی و مدیریت دادههای حجیم در سیستمهای فایلی برطرف شد اما توجهی به جنبههای رفتاری پایگاه داده نشد. به این معنا كه با استفاده از قیود جامعیت شاید بتوان از منفی شدن مبلغ حقوق كارمندان جلوگیری نمود اما نمیتوان مانع از بیشتر شدن حقوق آنها از مدیرانشان شد. در چنین مواردی كاربران پایگاه داده با اجرای یك پرس و جو موارد نقض محدودیتهایی از این قبیل را پیدا نموده و خود اقدام به اصلاح آنها مینمایند.

مواردی این چنین و نیز گزارشات مدیریتی در آغاز ماه از جمله كارهای مشخص و دارای ضابطهای میباشند كه انجام آنها تكراری و قابل تفویض به سیستم است.

كاربران غیرمجاز با استفاده از یك سری گزارشات، غیرمستقیم به اطلاعات كلیدی دست یافته و اقدام به تغییر آنها مینمایند. پیدا نمودن چنین تغییراتی كه معمولاً بعد از گزارشات اتفاق میافتند، به راحتی امكانپذیر نیست. همانطور كه مشاهده میشود در یك پایگاه داده معمولی ردیابی رویدادهایی كه در سیستم اتفاق افتادهاند (رخدادها) نیز ممكن نبوده و نیاز به یك سیستم با پشتیبانی جنبههای رفتاری میباشد.

یک پایگاه داده فعال نظیر Oracle قادر به تشخیص رویدادهای نظیر اضافه، حذف و تغییر مقادیر در پایگاه داده میباشند. به عبارت دیگر این سیستمها با ایجاد تغییر در یك قلم داده عكسالعمل نشان میدهند.

پایگاه دادة فعال با افزودن قوانین به پایگاههای داده امكان تعامل (كنش و واكنش) بین سیستم و پایگاه داده را ایجاد نمود. این نوع پایگاه داده دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین میباشد.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1

فصل اول: كلیات 2

1-1 مقدمه 2

1-2 مروری بر فصول پایاننامه 5

فصل دوم: پایگاه داده فعال 6

2-1 مدیریت داده 6

2-2 مدیریت قوانین 7

2-2-1 تعریف قانون 7

2-2-1-1 رویداد 8

2-2-1-2 شرط 12

2-2-1-3 واكنش 13

2-2-2 مدل اجرایی 14

2-2-2-1 اولویت اجرایی در قوانین 16

2-2-2-2 معماری پایگاه دادة فعال 17

2-2-2-3 آشكارساز رویداد 18

2-2-2-4 ارزیابی شرط 19

2-2-2-5 زمانبندی 20

2-2-2-6 اجرا 21

2-3 نمونههای پیادهسازی شده 21

2-3-1 Starburst 21

2-3-2 Ariel 23

2-3-3 NAOS 24

2-4 نتیجه 25

فصل سوم: مفاهیم فازی 26

3-1 مجموعههای فازی 27

3-2 عملگرهای فازی 29

3-3 استنتاج فازی 30

3-4 ابهامزدایی 31

3-5 نتیجه 31

فصل چهارم : پایگاه دادة فعال فازی 32

4-1 تعریف فازی قوانین 33

4-1-1 رویداد فازی 34

4-1-1-1 رویدادهای مركب 36

4-1-1-2 انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مركب 38

4-1-2 شرط فازی 38

4-1-3 واكنش فازی 40

4-1-4 تعیین فازی موقعیت زمانبندی 41

4-2 معماری و مدل اجرایی قوانین 43

4-2-1 آشكارساز رویداد 44

4-2-2 بررسی شرط 45

4-2-3 اجرا 45

4-2-4 زمانبندی 45

4-3 نتیجه 47

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات 48

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی 49

5-1 رونوشت برداری 50

5-1-1 رونوشت برداری همگام 50

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام 51

5-1-3 ماشین پایه رونوشت برداری داده 52

5-1-4 مقایسه دو روش همگام و ناهمگام 53

5-2 رونوشت برداری فازی 56

5-2-1 استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری 57

5-3 کمیت سنج های فازی 59

5-3-1 روش محاسبه کمیت سنج های فازی 60

5-3-2 کمیت سنج عمومی 61

5-3-3 کمیت سنج جزئی 64

5-3-4 کمیت سنج جزئی توسعه یافته 67

5-4 روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی 69

5-5 معماری ماشین رونوشت بردار فازی 71

5-6 مثال 73

5-7 کارایی 77

5-7-1 ترافیک در رونوشت برداری مشتاق 79

5-7-2 ترافیک در رونوشت برداری تنبل 80

5-7-3 ترافیک در رونوشت برداری فازی 80

5-7-4 مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل 81

5-8 جمع بندی 83

فصل ششم: پیاده سازی 84

6-1 Fuzzy SQL Server 84

6-2 عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server 85

6-3 شبیه سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی 86

6-4 اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی 86

6-5 جداول سیستمی مورد نیاز 87

6-6 مثال 89

6-7 کارهای آتی 94

مراجع و منابع

👇محصولات تصادفی👇

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS) دانلود تحقیق در موردآنفلوانزای پرندگان