👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 ص

از نظر دیدگاه مدیران کتابخانه ها ، عمده ترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات ، نبود کارکنان آموزش دیده و عدم آموزش کافی می باشد . تقریبا 40% درصد از مدیران کتابخانه ها ، دوره های آموزشی ضمن خدمت آموزش استفاده از فناوری اطلاعات را گذرانده اند.

چكیده 1

1- معرفی پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله 4

1-3- اهمیت پژوهش 5

1-4- اهداف پژوهش 5

1-5- سئوالات پژوهش 6

1-6- تعاریف عملیاتی 6

1-7- متغیرهای اساسی پژوهش 8

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه 10

2-2- تاریخچه كاربرد فناوری اطلاعات 11

2-2-1- از ابتدا تا قرن 18 12

2-2-2-نخستین كتابشناسیها 13

2-2-3-قرن هجدهم 13

2-2-4- قرن نوزدهم 13

2-2-5- دكومانتاسیون بعد از 1958 14

2-2-6- عصر حاضر 15

2-2-7- نقش ارتباطات 16

2-3- اهمیت فناوری اطلاعات 16

2-4- فناوری اطلاعات در كشورهای در حال توسعه 17

2-4-1- زیرساخت فناوری اطلاعات در كشورهای در حال توسعه 20

2-5- فناوری اطلاعات و كتابخانه ها 23

2-5-1- تاثیر فناوری اطلاعات بر كتابخانه ها و خدماتشان 25

2-5-2-فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی 27

2-5-2-1-فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی جهان 27

2-5-2-2- فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی ایران 28

2-5-3- زیرساخت های فناوری اطلاعات در كتابخانه ها 30

2-5-3-1- زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی ایران 31

2-6- مروری برمطالعات انجام شده 33

2-6-1- پژوهشهای انجام شده در ایران 33

2-6-2- پژوهشهای انجام شده درخارج 34

3- روش پژوهش و گردآوری اطلاعات

3-1- جامعه آماری پژوهش 37

3-2- روش پژوهش 37

3-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 37

3-4- تجزیه و تحلیل داده ها 37

4- یافته های پژوهش

4-1- مقدمه 39

4-2- نیروی انسانی 42

4-3- امكانات و تجهیزات 52

4-4- بودجه و امكانات 74

4-5- شرایط سازمانی 79

4-6- دیدگاه مدیران 85

5 - بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 98

5-2- خلاصه یافته ها 98

5-3- نتیجه گیری 107

5-4- پیشنهادات 109

5-5-پیشنهاد برای پژوهش های آتی 110

پیوست ها

پیوست یك (پرسشنامه مدیران 113

پیوست دو(پرسشنامه كتابداران 120

پیوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سایت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 122

منابع و ماخذ

منابع فارسی 124

منابع لاتین 127

چكیده انگلیسی 128

فهرست جدولها

جدول صفحه

جدول4-1- اطلاعات کلی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 40

جدول 4-2- توزیع فراوانی درجه واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 41

جدول 4-3- توزیع فراوانی مدیران كتایخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج بر حسب مدرک تحصیلی-سال1387 42

جدول 4-4- توزیع فراوانی سابقه کار مدیران کتابخانه ها ی مرکزی واحدهای دانشگاهی

منطقه پنج 42

جدول 4-5- توزیع فراوانی تحصیلات نیروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج- سال1387 43

جدول 4-6- توزیع فراوانی تحصیلات نیروی انسانی شاغل درهریک از کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج- سال 1387 45

جدول 4-7- توزیع فراوانی کارکنان شاغل در هریک از بخشهای کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج –سال1387 46

جدول 4-8- توزیع فراوانی دورهای آموزشی برگزار شده حین خدمت در زمینه فناوری اطلاعات در هریک از کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج 48

جدول 4-9- توزیع فراوانی میزان آشنایی كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی به زبان انگلیسی 49

جدول 4-10- توزیع فراوانی میزان آشنایی كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با نرم افزارهای كتابخانه ای 49

جدول 4-11- توزیع فراوانی میزان آشنایی كتابداران كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با ویندوز، ویندوز، آفیس ، بانكهای اطلاعاتی و 50

جدول 4-12- توزیع فراوانی میزان آشنایی كتابداران كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با اینترنت 51

جدول 4-13- توزیع فراوانی برحسب امکانات سخت افزاری موجود در هریک از کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج-1387 52

جدول 4-14- توزیع فراوانی امكانات نرم افزاری موجود دركتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی - سال1387 55

جدول 4-15- توزیع فراوانی منابع الكترونیكی موجود درهریک از كتابخانه های مرکزی دانشگاهی منطقه 5دانشگاه آزاد اسلامی-1387 58

جدول 4-16- توزیع فراوانی کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج برحسب اتصال به اینترنت 61

جدول4-17- توزیع فراوانی كتابخانه های مركزی دارای وب سایت در واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 61

جدول 4-18- توزیع فراوانی مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مركزی دانشگاهی منطقه پنج 62

جدول 4-19- توزیع فراوانی استفاده از نرم افزارهای كتابخانه ای در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 65

جدول 4-20- توزیع فراوانی استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار های کتابخانه ای در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 66

جدول 4-21- توزیع فراوانی ابزار بازیابی اطلاعات در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 68

جدول 4-22- توزیع فراوانی بازیابی رایانه ای اطلاعات کتابشناختی منابع در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 69

جدول 4-23- توزیع فراوانی میزان ارائه خدمات نمایه سازی و چكیده نویسی در کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 70

جدول4-24- توزیع فراوانی خدمات برق رسانی متناسب (عدم قطع برق ) درهریك از كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 71

جدول 4-25- توزیع فراوانی میزان استفاده از خدمات کامپیوتری نظیر شبکه ، اینترنت و نرم افزار در هریك از كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 72

جدول 4-26- توزیع فراوانی میزان استفاده ازپست الكترونیك (E-mail) درفعالیت ها و خدمات هریك ازكتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 73

جدول4-27- توزیع فراوانی تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تجهیزات كامپیوتری و سایر خدمات كامپیوتری 74

جدول4-28- توزیع فراوانی میزان بودجه مصرفی برای استخدام و به كارگیری متخصصان IT در هریك از كتابخانه های مركزی دانشگاهی منطقه پنچ 75

جدول 4-29- توزیع فراوانی میزان حمایت مالی دانشگاه برای تهیه نرم افزار و سخت افزار كتابخانه در کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در زمینه فناوری اطلاعات 76

جدول 4-30- توزیع فراوانی داشتن تنخواه در کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج 77

جدول 4-31- توزیع فراوانی افزایش بودجه سالیانه كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 78

جدول 4-32- توزیع فراوانی وجود بخش های مختلف كتابخانه در ساختار كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 79

جدول 4-33- توزیع فراوانی ارتباط کتابخانه های واحدهای دانشگاهی درزمینه فناوری اطلاعات با سایر مراكز دانشگاهی 80

جدول 4-34- توزیع فراوانی كنترل و نظارت واحدهای دانشگاهی برعملكرد فناوری اطلاعات در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 81

جدول 4-35- توزیع فراوانی حمایت واحدهای دانشگاهی از تغییرات لازم در زمینه فناوری اطلاعات در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 81

جدول 4-36- توزیع فراوانی كتابخانه ها برحسب دارا بودن ساختار سازمانی متناسب و هماهنگ با اهداف و وظایف خود در واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 82

جدول 4-37- توزیع فراوانی برحسب دارا بودن چارت سازمانی در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 82

جدول 4-38- توزیع فراوانی وجود كمیته مشورتی یا شورای هماهنگی در كتابخانه های مركزی هریك از واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 83

جدول 4-39- توزیع فراوانی برحسب میزان نظارت واحد دانشگاهی بر انجام امور مربوط به تامین نیروی انسانی و استخدام كاركنان در هریك از كتابخانه های مركزی 84

جدول 4-40- توزیع فراوانی دیدگاه مثبت و پذیرای مدیران کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها 85

جدول 4-41- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با تاثیر عدم آشنایی کارکنان کتابخانه به زبان انگلیسی در عدم دسترسی به تازه ترین اطلاعات منتشر شده در جهان

جدول4-42- توزیع فراوانی تاثیر نگرش مثبت مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه 5 نسبت به فناوری اطلاعات بر خودکارسازی کتابخانه 87

جدول 4-43- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به نظام آموزشی موجود در دانشگاه 88

جدول 4-44- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درمورد مثبت بودن نگرش کاربران کتابخانه در رابطه با بکارگیری فناوری اطلاعات درکتابخانه 89

جدول 4-45- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درباره تاثیر وجود انجمنی تخصصی کتابداری بربهره گیری از فناوری اطلاعات درکتابخانه 90

جدول4 -46- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درباره تاثیر ترس از ورود فناوری های اطلاعات نوین به کتابخانه بربهره گیری از فناوری اطلاعات درکتابخانه ها 91

جدول 4-47- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به میزان اعتمادشان به سیستمهای کامپیوتری 92

جدول 4-48- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و برآورده کردن انتظارات آنها 93

جدول 4-49- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با ضرورت کسب مهارتهای جدید در زمینه فناوری اطلاعات برای کتابداران 94

جدول 4-50- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با میزان مهیا بودن عوامل فرهنگی و مدیریتی فناوری اطلاعات در كتابخانه ها 95

جدول 4-51- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در مورد موانع بهره گیری از فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی 96

فهرست نمودارها

نمودار4-1- توزیع درصد تحصیلات نیروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی– سال1387 44

نمودار4-2- توزیع فراوانی امکانات سخت افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1387 54

نمودار4-3- توزیع درصد امکانات نرم افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1387 57

نمودار4-4- توزیع درصد منابع الكترونیكی موجود درکل كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1387 60

نمودار4-5- توزیع درصد مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی-1387

👇محصولات تصادفی👇

قفل طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود پاورپوینت معماری شیوه اصفهانی پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی