👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه طلایی پیاده ­سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیاده ­سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها

چکیده - سیستم خبره­ی پرولوگ(APES)با هدف قابل نگهداری بودنتوسط کارشناسدامنه(یعنیبدون نیاز بهمهارت­های برنامه­نویسی) به پشتیبانی ازجستارو گسترشمبنای دانش از یک رابطخط فرمانبا استفاده از یکفرمتقرار گرفته بر روی زبان طبیعی می­پردازد. این سیستمقوانین وحقایقرا درمبنای دانشجستجو می­کند وحقایقاز دست رفتهرا از کاربردرخواستمی­کند. هنگامیکهراه­حلیپیدا می­شود،استنتاجیکه منجربه این نتیجهمی­شود (یعنی قوانین وحقایق استفاده شده)و راه­حل­های دیگرنمایش داده می­شوند. دانش در فایلمتنی حاویمحمولات پرولاگبااپراتورهایتعریف­شده بیان می­شود تا آن را زباندامنه-خاصبکند کهبیش از حدازفرمت ورودیواقعی دور نیست که آن را توسط کارشناسدامنهبدون نیاز بهپرولاگو یامهارت­های برنامه نویسیعمومیحفظ می­کند.این منجر بهایده­ و هدف اصلی می­شود.

کلمات کلیدی: برنامه­نویسی منطقی در رویدادها، بیان دانش رویدادها، سیستم­های خبره، اثبات قضیه.

An Implementation of Expert System For Registration of Events

Mandeep Kaur Assistant Professor Guru Kashi University Talwandi Sabo Punjab India

Upasna Garg Assistant Professor Guru Kashi University Talwandi Sabo Punjab India

Vinod Singla Assistant Professor Guru Kashi University Talwandi Sabo Punjab India

ABSTRACT

A Prolog expert system (APES) supporting querying and extending the knowledge base from a command-line interface using a format oriented on natural language with the aim of being maintainable by the domain expert (i.e. without requiring programming skills). The system will search the rules and facts in the knowledge base and request missing facts from the user. When a solution is found the inference that lead to the conclusion (i.e. the used rules and facts) and additional solutions can be displayed. The knowledge is represented in text files containing Prolog predicates with defined operators to make it a domain-specific language which is not too far from the actual input format making it maintainable by the domain expert without requiring Prolog or general programming skills. This leads to the core idea and goal.

Keywords & Phrases: logic programming in Events Events knowledge representation expert systems theorem proving.

مقدمه

برنامه­نویسی منطقی بر مبنای مرتبه­ی اول در منطق محمولات است. عبارات برنامه­نویسی بسیار معمول منطقی هستند که شکل­های خاصی از فرمول­های منطق محمولات مرتبه اول (FOL) هستند.

برنامه در برنامه­نویسی منطقی مجموعه­ای از عبارات است. عبارت در برنامه­نویسی منطقی از نمادی عبارتی خاصی استفاده می­کند.

جستارها با استفاده از اصل قطعنامه حل می­شوند.

چند زبان برنامه­نویسی منطقی ایجاد شده­اند که از آن به بعد انتخاب­های مختلفی از گزینش عبارت را بیان می-کنند.

چندین گزاره­ی اساسی وجود دارد: حقایق، قوانین و جستارها. چند شکل از عبارات همانطور که تاکنون بیان شده است وجود دارد:

حقیقت (عبارت واحد): ساده­ترین نوع گزاره حقیقت نام دارد که رابطه­ی بین اشیاء از جمله موارد زیر را بیان می­کند:

BROTHER (جان، مایک) ®

این حقیقت می­گوید که جان برادر مایک هست. BROTHER نماد محمولات است که رابطه­ی بین دو فرد به نام جان و مایک را نشان می­دهد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی ادبیات و تصویرگری كتاب كودک ترجمه مقاله سیستم جدید برای کنترل کردن مغناطیسی قوس جوش در جوشکاری تحقیق 16 سال حکومت استبدادی رضاخان خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان مقاله کشاورزی با عنوان آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی