👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملكرد» ، تكنیك «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

در دو دهه اخیر ، مدیریت عملكرد سازمانی به یكی از موضوعات مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های كاربردی منجر به بروز نوآوری های بسیاری گشته است(Li 2001) . لذا در این قسمت ابتدا مروری به تاریخچه و تعاریف مختلف در زمینه ارزیابی عملكرد خواهیم داشت و در ادامه برخی چارچوبها و متدهای نوین را در این زمینه معرفی می نماییم و پس از آن مدل منشور عملكرد را به صورت تفصیلی شرح خواهیم داد.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................

مساله اصلی تحقیق......................................................................................................

تشریح و بیان موضوع ...............................................................................................

ضرورت انجام تحقیق ................................................................................................

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته........................................................................

اهداف اساسی تحقیق.................................................................................................

روش تحقیق...............................................................................................................

روشهای گردآوری اطلاعات......................................................................................

قلمرو تحقیق..............................................................................................................

مكان تحقیق...............................................................................................................

جامعه آماری.............................................................................................................

نمونه آماری..............................................................................................................

محدودیتهای تحقیق...................................................................................................

تعریف واژه های تخصصی طرح................................................................................

چگونگی ارتباط مباحث تحقیق................................................................................

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملكرد

مقدمه.................................................................................................................

تاریخچه و تعاریف.............................................................................................

تعریف ارزیابی عملكرد .....................................................................................

دلایل ارزیابی و مدیریت عملكرد........................................................................

چگونگی ارزیابی عملكرد................................................................................

هزینه یابی یر مبنای فعالیت..................................................................................

مدل سینك و تاتل..............................................................................................

ماتریس عملكرد................................................................................................

مدل نتایج و تعیین كننده ها................................................................................

هرم عملكرد......................................................................................................

كارت امتیازدهی متوازن....................................................................................

فرایندهای كسب و كار.....................................................................................

مدل تعالی سازمان.............................................................................................

مدل تحلیل ذی نفعان........................................................................................

چارچوب مدوری و استیپل................................................................................

فرایندویسنر و فاست........................................................................................

راهنماییهای انتخاب شاخص ها ........................................................................

مدل منشور عملكرد..........................................................................................

بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها

مقدمه................................................................................................................

تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها.........................................................................

تعریف تحلیل پوششی داده‌ها.............................................................................

ویژگیها و قابلیتهای كاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها...............................

محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویكرد DEA..........................................

مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا...............................................................................

مدل پوششی CCR( مدل ثانویه).......................................................................

مدل BCC-نهاده گرا.......................................................................................

مدل جمعی........................................................................................................

مدل تراكم........................................................................................................

رتبه‌بندی عملكرد در DEA با كارایی متقاطع....................................................

مدل رتبه‌بندی كامل آندرسون ـ پیترسون..........................................................

تغییرات كارایی در طول زمان............................................................................

الگوبرداری با استفاده از DEA ........................................................................

تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی.......................................................

مدل شبه DEA چند جزئی................................................................................

بخش سوم: پژوهش های كاربردی مرتبط

مقدمه..............................................................................................................

كارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملكرد واحد تعمیرات...................................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی عملكرد شركت DHL...........................................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمان London Youth.......................................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الكترونیكی...............................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی عمكرد شركت House of fraser.........................

مدل EFQM و DEA .......................................................................................

مدل BSC و DEA............................................................................................

فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................

سیمای صنعت گاز ایران............................................................................................

انتخاب شاخص های عملكرد....................................................................................

مدل شماتیك و ریاضی تحقیق..................................................................................

مدل ریاضی..............................................................................................................

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل

مقدمه.......................................................................................................................

روش جمع آوری اطلاعات.......................................................................................

داده های عددی ساخت مدل.....................................................................................

مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز............................................................

افزایش تفكیك پذیری نتایج.....................................................................................

كارایی متقاطع مسئله.................................................................................................

كاستیهای كارایی متقاطع...........................................................................................

مدل DEA/AHP.....................................................................................................

الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP.............................................

كاهش تعداد متغیرها.................................................................................................

متوازن كردن داده ها................................................................................................

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه......................................................................................................................

نتایج حاصل از چارچوب منشور عملكرد.................................................................

نتایج حاصل از مدل كمی.......................................................................................

پیشنهادهای حاصل از تحقیق....................................................................................

پیشنهاد تحقیقات آتی..............................................................................................

منابع.......................................................................................................................

ضمائم....................................................................................................................

فهرست شكلها

شكل (2-1 ): تعریف هفت شاخص عملكرد...........................................................

شكل (2-2 ): مدل سه بعدی محققین تحقیق TOPP.................................................

شكل(2-3) : ماتریس ارزیابی عملكرد.....................................................................

شكل(2-4): چارچوب نتایج و تعیین كننده ها...........................................................

شكل (2-5) : هرم عملكرد.......................................................................................

شكل (2-6) : كارت امتیازدهی متوازن....................................................................

شكل(2-7) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج..........................................................

شكل(2-8) : مدل تعالی سازمان..............................................................................

شكل(2-9) : مدل تحلیل ذی نفعان..........................................................................

شكل(2-10) : متد ممیزی و ارتقای PMS.................................................................

شكل(2-11) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست...............................................

شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان.....................................................

شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بین وجوه آن.................................................

شكل(2-14): برنامه ریزی آرمانی...........................................................................

شكل(2-15): فرایند تولید برای DMUp.................................................................

شكل(2-16): فرایند تولید برای DMSUj.................................................................

شكل(3-2): خروجی نیمه ساخته...............................................................................

شكل(3-3) : مدل شماتیك منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل............

فهرست جداول

جدول(2-1): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملكرد............................................

جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص های عملكرد..........................................................

جدول(2-3) : مقایسه بین منشور عملكرد و BSC......................................................

جدول (2-4): ماتریس كارایی متقاطع.......................................................................

جدول(2-5) : كارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات.....................................

جدول(2-6) : سوالات كلیدی جهت انتخاب شاخص های شركت DHL................

جدول (2-7) : قسمتی از شاخص های LY..............................................................

جدول(2-8) : تفكیك عناصر مدل EFQM به دو گروه...........................................

جدول(2-9): شاخص های انتخاب شده توسط BSC...............................................

جدول(3-1): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد.....

جدول(3-2): شاخص های بالقوه............................................................................

جدول(3-3) : ركورد شیت مربوط به هر شاخص....................................................

جدول(3-4) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی.....................................

جدول(3-5) : متغیرهای مدل...................................................................................

جدول(4-19) : ماتریس كارایی متقاطع واحدها........................................................

جدول(4-20) : ماتریس كارایی متقاطع زیر واحدها.................................................

جدول(4-21) : مقایسات زوجی واحدها..................................................................

جدول (4-22):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها...................................

جدول(4-23) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون........................................................

جدول(4-24): نتایج حاصل از AHP.......................................................................

جدول(4-25): اوزان نهایی....................................................................................

جدول(4-26): داده های موزون..............................................................................

جدول(4-27) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP.............................

جدول(4-28): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها...............................

جدول(5-1): نتایج حل مدل تلفیقی........................................................................

جدول(5-2) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع مناطق...................................................

جدول(5-3) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع ایستگاهها.............................................

جدول(5-4) : مقایسات زوجی واحدها...................................................................

جدول(5-5): رتبه كارایی هر یك از مناطق.............................................................

جدول(5-6): رتبه كارایی هر یك از ایستگاهها.......................................................

فهرست نمودارها

نمودار(2-1) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملكرد با بیشترین ارجاعات....................

نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال........................................

نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA..........................

فهرست مدلهای ریاضی

مدل(2-1): مدل اولیه CCR نهاده گرا.....................................................................

مدل(2-2): مدل اولیه CCR نهاده گرا.....................................................................

مدل(2-3): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)...................................

مدل(2-4): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده......................................................

مدل(2-5): مدل پوششی BCC نهاده گرا................................................................

مدل(2-6): مدل جمعی..........................................................................................

مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا............................................................................

مدل(2-8): مدل تراكم...........................................................................................

مدل(2-9): مدل اندرسون-پیترسون.........................................................................

مدل(2-10): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا..................................

مدل(2-11): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum....................................................

مدل(2-12): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax....................................................

مدل(2-13): مدل شبه DEA چند جزئی..................................................................

مدل(3-1) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه............

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه و سمینار درس مباحث ویژه اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگران پلان معماری ساختمان مسكونی 150 متری دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز کویر لوت تبدیل تاریخ خرید ودانلود پایان نامه شبکه های عصبی مصنوعی