👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان های اروپایی در مبارزه با تروریسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق... 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 8

1-3- پیشینه تحقیق.. 10

1-4- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق.. 11

1-5- اصطلاحات و مفاهیم کلیدی تحقیق.. 12

1-6- روش تحقیق.. 12

1-7- شیوه سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: مباحث نظری تحقیق... 14

2-1- ماهیت و تعریف تروریسم. 15

2-2- راهبردهای مقابله با تروریسم. 22

2-3- انواع تروریسم از حیث دوران های تاریخی.. 25

2-3-1- تروریسم پیشامدرن (سنتی) 25

2-3-2- تروریسم مدرن.. 26

2-3-3- تروریسم پسامدرن.. 28

2-3-4- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی.. 29

2-3-5- تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) 30

2-4- حقوق بین الملل و مبارزه با تروریسم. 31

2-4-1- مقابله با تروریسم( در قالب مبارزه با اقدامات جنایت کارانه ) 32

2-4-2- تحولات تقنینی.. 39

2-4-3- تحولات نظام بین المللی و حقوق بین الملل.. 43

2-4-4- تحولات هنجارهای بین المللی.. 45

فصل سوم: نقش و عملکرد اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم.. 53

3-1- تعریف تروریسم از نظر اتحادیه اروپا 54

3-2- نگاهی به تاریخچه مقابله با تروریسم در اروپا 63

3-3-نظام ها و نهادهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم. 73

3-3-1- وضعیت قانون گذاری دولت های عضو. 73

3-3-2- چارچوبه تصمیم برای مبارزه با تروریسم و پیمان اتحادیه اروپا 74

3-3-3- دستور پایه ای مبارزه با تروریسم. 82

3-3-4- پلیس اروپایی.. 83

3-3-5- کنوانسیون عدالت اروپایی.. 84

3-3-6- حکم بازداشت اروپایی.. 84

3-3-7- استراتژی امنیتی اروپا (ESS) و برنامه هاگر. 85

3-4- بررسی تطبیقی اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم. 91

3-4-1- اولویت ها و قوانین متفاوت.. 97

3-4-2- اتخاذ مواضع و اقدامات مشترک... 99

فصل چهارم: اقدامات ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مبارزه با تروریسم.. 104

4-1- اقدامات ناتو برای مقابله با تروریسم. 105

4-1-1- نقش ناتو در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر. 109

4-1-2- طرح های مبارزه با تروریسم در نشست پراگ... 110

4-1-3- نشست استانبول 2004. 111

4-1-4- اجلاسیه های منطقه ای ناتو. 113

4-1-5- نشست مادرید 2005. 115

4-1-6- اقدامات منطقه ای ناتو برای مبارزه با تروریسم. 116

4-2- اقدامات سازمان امنیت و همکاری اروپا 121

4-2-1- تاریخچه و ارکان سازمان امنیت و همکاری اروپا 121

4-2-2- فعالیت های مقابله با تروریسم سازمان.. 125

4-2-3- واحد اقدام ضد تروریسم سازمان.. 125

4-2-3-1- برنامه کار امنیت اشتراکی واحد اقدام ضد تروریسم. 126

4-2-3-2- فعالیت ها 128

نتیجه گیری و پیشنهادات... 138

فهرست منابع.. 149

صفحه انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

آموزش الکترونیک خرید و دانلود پایان نامه مدیریت کالا دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها پاورپوینت بررسی مبانی بیوشیمی پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه Acroptilon repens