👈 فروشگاه فایل 👉

حسابرسی عمومی برای حسابرسان فناوری اطلاعات در بحث حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

حسابرسان جدید فناوری اطلاعات به‌طور معمول با چهار نوع‌ چالش الزامات منحصر به فرد شغلی،محیط فعلی(جاری)کاری، برداشت از حسابرسی‌ در کل و از حسابرسان‌ فناوری اطلاعات فاقد تجربه به معنای خاص،و برداشت جامعه از حسابرسان جدید فناوری اطلاعات‌ مواجهند. اشتباه در قضاوت در رابطه با شرکت‌های مورد رسیدگی،شامل اظهار نظر در خصوص نحوه اداره امور تجاری شرکت‌ها،برخورد با شرکت‌ها به گونه‌ای که این‌ حسابرسی همه چیز را می‌دانند و بر کلیه امور اشراف دارند، تکیه بر دانش فردی در رابطه با فناوری به جای تکیه‌ بر کنترل‌های مورد نظر و سعی در مورد پسند واقع شدن‌ توسط مشتری می‌باشد.حسابرسان جدید فناوری اطلاعات‌ می‌توانند از طریق به‌ کارگیری کارکنان‌ حسابرسی کارآزموده‌ که به طور مداوم در حال افزایش پایه دانش‌ خویش‌اند و بدون‌ سکون و آرامش در حرکتند،برای‌ سازمان‌های خود مفید واقع شوند.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله آنکیلوستوما کانینوم نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس شیپ فایل بخشهای شهرستان املش مقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان دانلودکارآموزی کامپیوتر 43 ص