👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه رضایت شغلی پزشكان در بین بخشهای عمومی و خاص

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه رضایت شغلی پزشكان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر

عنوان صفحه

چكیده 7

فصل اول :كلیات تحقیق 8

مقدمه 9

بیان مساله 12

اهداف تحقیق 13

فرضیه تحقیق 14

فصل دوم : پیشینه وادبیات تحقیق 15

انتخاب كردن یك شغل 16

عوامل تاثیر گذاری برانتخاب شغل 18

تاثیرات خانواده 21

معلمان 22

كلیشه سازی های جنسیت 23

زندگی شغلی 26

رضایت شغلی 28

رشد شغلی 31

تغییرشغل در میانسالی 35

بیكاری 36

برنامه ریزی برای باز نشتگی 38

تركیب كار و خانواده 43

رشد شغلی 44

زنان و اقلیتهای قومی 47

تفاوتهای فردی دركار 51

تفاوتهای فردی در عملكرد شغلی 53

وراثت 56

آثار نابهنجاریهای كروموزمی 57

محیط 59

روشهای سنجش

تفاوتهای فردی 61

گزینش نیروی انسانی 65

شیوه های سنتی انتخاب كاركنان 66

فرضیه های مربوط به فرد و شغل 70

آزمون های استخدامی 71

مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل 72

فصل سوم : روش تحقیق 73

جامعه مورد مطالعه 74

روش نمونه گیری 74

ابزار اندازگیری در تحقیق 75

روش تحقیق 76

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها 78

جدول 2-4 بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین دو گروه پزشگان در بحث های خاص و عمومی 79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 84

بحث و نتیجه گیری 85

پیشنهادات 87

محدودیت ها 88

منابع و ماخذ 89

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 40 نفر از پزشکان در بخش های خاص و 40 نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0<P است.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی بررسی مفاهیم عرفان و صوفی آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 86 سیمان جزوه آموزشی هفت ابزار کنترل کیفیت پایان نامه رشته برق (تهیه و پیاده‎سازی روشهای استاندارد آزمون تجهیزات فشار قوی)