👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه روانشناسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

۱-۱) مقدمه

۱-۲) بیان مسئله

۱-۳) اهمیت موضوع

۱-۴) اهداف تحقیق

۱-۵) فرضیه های پژوهشی

۱-۶) سوال های پژوهشی

۱-۷) متغییرها و تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱)پیشینه نظری تحقیق

۲-۱-۱-انقلاب های فناوری

۲-۱-۲-مقایسه انقلابهای فناوری

۲-۱-۳-اهمیت اطلاعات

۲-۱-۴-تعریف فناوری اطلاعات

۲-۱-۵-داده،اطلاعات،دانش

۲-۱-۶-انواع شبکه

۲-۲)تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت

۲-۲-۱-دیدگاه گروهول

۲-۲-۲-نظریه سیگل و سنا

۲-۲-۳-نظریه پویایی روانی و شخصیت

۲-۲-۴-نظریه کنترل اجتماعی

۲-۲-۵-تبیین رفتاری

۲-۲-۶-تبیین بیوپزشکی

۲-۲-۷-نظریه شناختی

۲-۲-۸-نظریه شناختی_رفتاری

۲-۲-۹-دیدگاه مکتب مبادله

۲-۲-۱۰-نظریه های رسانه ای

۲-۲-۱۱-نظریه استفاده و خشنودی

۲-۳)پیشینه عملی

۲-۴)جمع بندی پیشینه

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱) روش نمونه گیری

۳-۲) جامعه آماری

۳-۳) حجم نمونه آماری

۳-۴) روش اجرا و جمع آوری اطلاعات

۳-۵) معرفی ابزار پژوهش

۳-۶) روش تحلیل نتایج

فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق

۴-۱)نتایج آمار توصیفی

۴-۱-۱-جداول اطلاعات توصیفی

۴-۲)نتایج آمار استنباطی

۴-۲-۱-جداول اطلاعات استنباطی

فصل پنجم:بحث و تفسیر نتایج

۵-۱)بحث و نتیجه گیری

۵-۲)خلاصه تحقیق

۵-۳)پیشنهادات

۵-۴)محدودیت ها و مشکلات

فهرست جدول ها

جدول ۴-۱-توزیع پراکندگی کاربران با توجه به جنسیت

جدول ۴-۲-توزیع پراکندگی کاربران با توجه به میزان تحصیلات

جدول ۴-۳-توزیع فراوانی و درصدی اعتیاد به اینترنت بر حسب شاکی بودن دیگران

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصدی اعتیاد به اینترنت بر حسب بی خوابی کشیدن

جدول ۵-۴-ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغییر اعتیاد به اینترنت و خلق وخو

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل ۴-۱-نمودار پراکندگی میزان تحصیلات کاربران

شکل ۴-۲-نمایش گرافیکی سطوح اعتیاد به اینترنت کاربران

شکل ۴-۳- نمایش گرافیکی خلق و خو در سطوح مختلف در ارتباط با اعتیاد اینترنتی

چکیده:

هدف:اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می دانند که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی،درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد می کند.در این پژوهش تاثیر اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو در کاربران اینترنت شهرستان نوشهر بررسی شده است.

روش پژوهش:با استفاده از پرسشنامه ۲۰ سوالی سنجش اینترنت یانگ و مقیاس خلق و خوی EAS و همچنین پرسشنامه دموگرافیک به منظور کسا اطلاعات فردی اطلاعات جمع آوری شد.

پس از توزیع ۱۲۰ پرسشنامه جمع آوری شد سپس داده ها توسط آزمون های آماری و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:بیشتر پاسخ گویان اعتیاد به اینترنت و یا در معرض اعتیاد بودند. اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو و سطح اضطراب و فعالیت های اجتماعی آنان تاثیر گذاشته است.

نتیجه گیری:در نتایج به دست آمده مشخص شد که افرادی که اعتیاد به اینترنت را دارا می باشند سطح اضطراب بالاتری را نسبت به دیگران تجربه می کنند.همچنین این افراد از لحاظ فعالیت های اجتماعی و جامعه پذیری سطح کمتری را نسبت به افراد غیر معتاد نشان داده اند.

کلید واژه ها:اعتیاد به اینترنت،خلق و خو،جامعه پذیری،سطح اضطراب

فصل اول

-۱)مقدمه:

کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت های آن باعث شده است که در سالهای اخیر پدیده ای با عنوان اعتیاد به اینترنت ظهور یابد. افراد در این حالت ساعت ها و روزها وقت خویش را صرف ارتباط درون شبکه ای میکنند و توان قطع این ارتباط را ندارند و علاقه ای به ترک کامپیوتر نشان نمی دهند. در حالی که در همین راستا فعالیتهای زندگی واقعی و روابط اجتماعی آنان از هم فرو می پاشد(یانگ و تانگ ۲۰۰۴).

مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد اینترنتی ایجاد می شود بسیار زیاد است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: غذا نخوردن کم خوابی و حذف زمان برای انجام دیگر کارها و … .همچنین این مسئله انجام تکالیف آموزشی و روابط دوستانه و خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد(صانعی دهکردی ۱۳۸۷).

در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت بهره وری کاربران اینترنت پایین می آید.

آنها با تاخیر به محل کار می روند و دچار کم کاری می شوند. این اعتیاد مانند تمام اعتیاد های دیگر با علائمی از قبیل فرد گرائیمفرط عزلت طلبی و اجتماع گریزی بی میلی به مشارکت کاهش تعاملات و ارتباطات اضطراب احساس تنهایی افسردگی ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن همراه است. این کاربران حتی در صورت کناره گیری از اینترنت دچار علائم اختلال می شوند(سز ۲۰۰۳).

به هر حال پدیده اعتیاد اینترنتی همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع آنلاین شایع تر می شود. وب اطلاع دهنده مفید دارای منابع غنی و سرگرم کننده است. اما برای بسیاری از مردمی که به آن معتادند این منافع در حال تبدیل شدن به آسیب ها و نابهنجاری های روانی و رفتاری است(فریس ۲۰۰۲).

مطالعات نشان داده است که ۱۴ درصد از کاربران اینترنت جزو کاربران آسیبشناسانه اینترنت هستند که دچار علائم رفتارهای وسواسی حالت روان شیدایی افسردگی و جز این ها هستند(زاهنیسر ۲۰۰۰).

در عین حال که روابط افراد در جهان مجازی افزایش می یابد در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود و احتمال افت عملکرد اموزشی آنان نیز می رود(سامسون ۲۰۰۵(.

اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده ای است مزمن فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی مالی خانوادگی اجتماعی و روانی همراه است(شایق و دیگران ۱۳۸۸).

اعتیاد اینترنتی به گسترة وسیعی از مشکلات رفتاری و کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره دارد(یاکت ۲۰۰۱).

اعتیاد اینترنتی به‌عنوان یک رفتار وسواسی، یا آرزوی برقراری پیوند، یا شاید حتی نمودی از انتقال و یا بازتاب روابط ابژه، و یا رفع نیاز قلمداد می‌شود(فنیچل ۲۰۰۳).

اعتیاد اینترنتی اصطلاح وسیعی است که تنوع گسترده‌ای از رفتارها و مشکلات مربوط به کنترل وسواس و انگیزش را در بر می‌گیرد. دیویس از زاویه نوع استفاده از اینترنت، معتقد است که کاربران به دو شکل آسیب شناسانه و مرضی از اینترنت استفاده

می کنند:

۱)استفاده مرضی ویژه از اینترنت: این نوع استفاده از اینترنت به استفاده بیش از اندازه و سوء استفاده از اینترنت اشاره داشته و ریشه آن در آسیب شناسی روانی قبلی فرد است که در اثر عوامل تقویتی که از اینترنت دریافت می کند، در فرد باقی می ماند. مانند قماربازی، هرزه نگاری، و مانند آن که اگر شخص به اینترنت دسترسی نداشته باشد، از طریق دیگر نشان داده می شود، اما چون این فرصت در اینترنت فراهم است، فرد به آن روی می آورد

.

۲)استفاده مرضی کلی (فراگیر) از اینترنت: این نوع استفادة اعتیادی از اینترنت شامل استفاده مرضی کلی از اینترنت نظیر چت، پرسه زدن، نامه الکترونیکی و جز اینها بوده و علت اصلی آن، نوع بافت اجتماعی فرد است (امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱: ۳۵-۳۴).

اندارزاک اظهار می کند که افراد معتاد به اینترنت مانند دیگر معتادان به جای اینکه کامپیوتر را به خدمت بگیرند اجازه می دهند تا کامپیوتر بر آنها تسلط داشته باشد(سول شل و کلین ۲۰۰۲).

ایوانگلدبرگروانپزشکی از دانشگاه کلمبیا اولینباراختلالاعتیادبهاینترنترادرسال ۱۹۹۵ مطرحکرد .اعتیادبهاینترنتنوعیوابستگیرفتاری بهاینترنتراایجادمیکندوباویژگیهایزیر تعیینمیشود :هزینهروزافرونبرایاینترنتوموضوعاتمربوطبهآن احساسهیجانناخوشایند )ماننداضطرابرافسردگیومانندآن (درزمانیکهفرددرتماسبااینترنتنیستقابلیت تحملوعادتکردنبهاثراتدراینترنتبودنانکاررفتارهایمشکلزا ازایندیدگاهاختلالبهعنواناختلالتنشییا کنترلتکانهمانندقماربازیبیمارگونهدرنظرگرفتهمیشودوکسانیکهبهاینمعیارمیرسندمشکلاتروانشناختی اجتماعی و شغلی پیدامیکنند(گنزالز ۲۰۰۸).

انجمن روانپزشکی امریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره ی دو ماهه همراه باشد تعریف کرده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات۱-۱) مقدمه۱-۲) بیان مسئله۱-۳) اهمیت موضوع۱-۴) اهداف تحقیق۱-۵) فرضیه های پژوهشی۱-۶) سوال های پژوهشی۱-۷) متغییرها و تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم : پیشینه تحقیق۲-۱)پیشینه نظری تحقیق۲-۱-۱-انقلاب های فناوری۲-۱-۲-مقایسه انقلابهای فناوری۲-۱-۳-اهمیت اطلاعات۲-۱-۴-تعریف فناوری اطلاعات۲-۱-۵-داده،اطلاعات،دانش۲-۱-۶-انواع شبکه

۲-۲)تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت۲-۲-۱-دیدگاه گروهول۲-۲-۲-نظریه سیگل و سنا۲-۲-۳-نظریه پویایی روانی و شخصیت۲-۲-۴-نظریه کنترل اجتماعی۲-۲-۵-تبیین رفتاری۲-۲-۶-تبیین بیوپزشکی۲-۲-۷-نظریه شناختی۲-۲-۸-نظریه شناختی_رفتاری۲-۲-۹-دیدگاه مکتب مبادله۲-۲-۱۰-نظریه های رسانه ای۲-۲-۱۱-نظریه استفاده و خشنودی۲-۳)پیشینه عملی۲-۴)جمع بندی پیشینه

فصل سوم : روش شناسی تحقیق۳-۱) روش نمونه گیری۳-۲) جامعه آماری۳-۳) حجم نمونه آماری۳-۴) روش اجرا و جمع آوری اطلاعات۳-۵) معرفی ابزار پژوهش۳-۶) روش تحلیل نتایج

فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق۴-۱)نتایج آمار توصیفی۴-۱-۱-جداول اطلاعات توصیفی۴-۲)نتایج آمار استنباطی۴-۲-۱-جداول اطلاعات استنباطی

فصل پنجم:بحث و تفسیر نتایج۵-۱)بحث و نتیجه گیری۵-۲)خلاصه تحقیق۵-۳)پیشنهادات۵-۴)محدودیت ها و مشکلاتفهرست جدول هاجدول ۴-۱-توزیع پراکندگی کاربران با توجه به جنسیتجدول ۴-۲-توزیع پراکندگی کاربران با توجه به میزان تحصیلاتجدول ۴-۳-توزیع فراوانی و درصدی اعتیاد به اینترنت بر حسب شاکی بودن دیگرانجدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصدی اعتیاد به اینترنت بر حسب بی خوابی کشیدنجدول ۵-۴-ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغییر اعتیاد به اینترنت و خلق وخو

فهرست شکل ها و نمودارهاشکل ۴-۱-نمودار پراکندگی میزان تحصیلات کاربرانشکل ۴-۲-نمایش گرافیکی سطوح اعتیاد به اینترنت کاربرانشکل ۴-۳- نمایش گرافیکی خلق و خو در سطوح مختلف در ارتباط با اعتیاد اینترنتیچکیده:

هدف:اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می دانند که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی،درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد می کند.در این پژوهش تاثیر اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو در کاربران اینترنت شهرستان نوشهر بررسی شده است.روش پژوهش:با استفاده از پرسشنامه ۲۰ سوالی سنجش اینترنت یانگ و مقیاس خلق و خوی EAS و همچنین پرسشنامه دموگرافیک به منظور کسا اطلاعات فردی اطلاعات جمع آوری شد.پس از توزیع ۱۲۰ پرسشنامه جمع آوری شد سپس داده ها توسط آزمون های آماری و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها:بیشتر پاسخ گویان اعتیاد به اینترنت و یا در معرض اعتیاد بودند. اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو و سطح اضطراب و فعالیت های اجتماعی آنان تاثیر گذاشته است.نتیجه گیری:در نتایج به دست آمده مشخص شد که افرادی که اعتیاد به اینترنت را دارا می باشند سطح اضطراب بالاتری را نسبت به دیگران تجربه می کنند.همچنین این افراد از لحاظ فعالیت های اجتماعی و جامعه پذیری سطح کمتری را نسبت به افراد غیر معتاد نشان داده اند.

کلید واژه ها:اعتیاد به اینترنت،خلق و خو،جامعه پذیری،سطح اضطراب

فصل اول

-۱)مقدمه:

کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت های آن باعث شده است که در سالهای اخیر پدیده ای با عنوان اعتیاد به اینترنت ظهور یابد. افراد در این حالت ساعت ها و روزها وقت خویش را صرف ارتباط درون شبکه ای میکنند و توان قطع این ارتباط را ندارند و علاقه ای به ترک کامپیوتر نشان نمی دهند. در حالی که در همین راستا فعالیتهای زندگی واقعی و روابط اجتماعی آنان از هم فرو می پاشد(یانگ و تانگ ۲۰۰۴).مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد اینترنتی ایجاد می شود بسیار زیاد است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: غذا نخوردن کم خوابی و حذف زمان برای انجام دیگر کارها و … .همچنین این مسئله انجام تکالیف آموزشی و روابط دوستانه و خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد(صانعی دهکردی ۱۳۸۷).در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت بهره وری کاربران اینترنت پایین می آید.آنها با تاخیر به محل کار می روند و دچار کم کاری می شوند. این اعتیاد مانند تمام اعتیاد های دیگر با علائمی از قبیل فرد گرائیمفرط عزلت طلبی و اجتماع گریزی بی میلی به مشارکت کاهش تعاملات و ارتباطات اضطراب احساس تنهایی افسردگی ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن همراه است. این کاربران حتی در صورت کناره گیری از اینترنت دچار علائم اختلال می شوند(سز ۲۰۰۳).به هر حال پدیده اعتیاد اینترنتی همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع آنلاین شایع تر می شود. وب اطلاع دهنده مفید دارای منابع غنی و سرگرم کننده است. اما برای بسیاری از مردمی که به آن معتادند این منافع در حال تبدیل شدن به آسیب ها و نابهنجاری های روانی و رفتاری است(فریس ۲۰۰۲).مطالعات نشان داده است که ۱۴ درصد از کاربران اینترنت جزو کاربران آسیبشناسانه اینترنت هستند که دچار علائم رفتارهای وسواسی حالت روان شیدایی افسردگی و جز این ها هستند(زاهنیسر ۲۰۰۰).در عین حال که روابط افراد در جهان مجازی افزایش می یابد در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود و احتمال افت عملکرد اموزشی آنان نیز می رود(سامسون ۲۰۰۵(.اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده ای است مزمن فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی مالی خانوادگی اجتماعی و روانی همراه است(شایق و دیگران ۱۳۸۸).اعتیاد اینترنتی به گسترة وسیعی از مشکلات رفتاری و کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره دارد(یاکت ۲۰۰۱).

اعتیاد اینترنتی به‌عنوان یک رفتار وسواسی، یا آرزوی برقراری پیوند، یا شاید حتی نمودی از انتقال و یا بازتاب روابط ابژه، و یا رفع نیاز قلمداد می‌شود(فنیچل ۲۰۰۳).

اعتیاد اینترنتی اصطلاح وسیعی است که تنوع گسترده‌ای از رفتارها و مشکلات مربوط به کنترل وسواس و انگیزش را در بر می‌گیرد. دیویس از زاویه نوع استفاده از اینترنت، معتقد است که کاربران به دو شکل آسیب شناسانه و مرضی از اینترنت استفادهمی کنند:

۱)استفاده مرضی ویژه از اینترنت: این نوع استفاده از اینترنت به استفاده بیش از اندازه و سوء استفاده از اینترنت اشاره داشته و ریشه آن در آسیب شناسی روانی قبلی فرد است که در اثر عوامل تقویتی که از اینترنت دریافت می کند، در فرد باقی می ماند. مانند قماربازی، هرزه نگاری، و مانند آن که اگر شخص به اینترنت دسترسی نداشته باشد، از طریق دیگر نشان داده می شود، اما چون این فرصت در اینترنت فراهم است، فرد به آن روی می آورد.۲)استفاده مرضی کلی (فراگیر) از اینترنت: این نوع استفادة اعتیادی از اینترنت شامل استفاده مرضی کلی از اینترنت نظیر چت، پرسه زدن، نامه الکترونیکی و جز اینها بوده و علت اصلی آن، نوع بافت اجتماعی فرد است (امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱: ۳۵-۳۴).اندارزاک اظهار می کند که افراد معتاد به اینترنت مانند دیگر معتادان به جای اینکه کامپیوتر را به خدمت بگیرند اجازه می دهند تا کامپیوتر بر آنها تسلط داشته باشد(سول شل و کلین ۲۰۰۲).ایوانگلدبرگروانپزشکی از دانشگاه کلمبیا اولینباراختلالاعتیادبهاینترنترادرسال ۱۹۹۵ مطرحکرد .اعتیادبهاینترنتنوعیوابستگیرفتاری بهاینترنتراایجادمیکندوباویژگیهایزیر تعیینمیشود :هزینهروزافرونبرایاینترنتوموضوعاتمربوطبهآن احساسهیجانناخوشایند )ماننداضطرابرافسردگیومانندآن (درزمانیکهفرددرتماسبااینترنتنیستقابلیت تحملوعادتکردنبهاثراتدراینترنتبودنانکاررفتارهایمشکلزا ازایندیدگاهاختلالبهعنواناختلالتنشییا کنترلتکانهمانندقماربازیبیمارگونهدرنظرگرفتهمیشودوکسانیکهبهاینمعیارمیرسندمشکلاتروانشناختی اجتماعی و شغلی پیدامیکنند(گنزالز ۲۰۰۸).انجمن روانپزشکی امریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره ی دو ماهه همراه باشد تعریف کرده است.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه نقشه کاربری اراضی شهرستان شهرضا بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران