👈 فروشگاه فایل 👉

دیتابیس حقوق و دست مزد

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی و برنامه نویسی دیتا بیس SQL Server2008سیستم حقوق و دستمزد

به همراه فایل ورد

سورس SQL

دیتا بیس SQL Server2008

پشتیبان پایگاه داده

سورس SQLدیتابیس

USE [PayrollDB]

GO

/****** Object: Table [dbo].[PeresenlTBL] Script Date: 06/17/2013 14:07:33 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[PeresenlTBL](

[PCID] [nchar](10) NOT NULL

[Fname] [varchar](20) NOT NULL

[Lname] [varchar](25) NOT NULL

[Mellicode] [nchar](11) NULL

[Shsh] [bigint] NOT NULL

[Fathername] [varchar](15) NOT NULL

[aks] [image] NULL

[Tahsilat] [varchar](15) NOT NULL

[phone] [nchar](11) NOT NULL

[Birthdate] [date] NULL

[Addres] [varchar](100) NULL

[OperatorCode] [int] NOT NULL

PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[PCID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF IGNORE_DUP_KEY = OFF ALLOW_ROW_LOCKS = ON ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

UNIQUE NONCLUSTERED

(

[Mellicode] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF IGNORE_DUP_KEY = OFF ALLOW_ROW_LOCKS = ON ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

SET ANSI_PADDING OFF

GO

ALTER TABLE [dbo].[PeresenlTBL] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_PeresenlTBL_UserTBL] FOREIGN KEY([OperatorCode])

REFERENCES [dbo].[UserTBL] ([OperatorCode])

ON UPDATE CASCADE

ON DELETE CASCADE

GO

ALTER TABLE [dbo].[PeresenlTBL] CHECK CONSTRAINT [FK_PeresenlTBL_UserTBL]

GO

فایل ورد

جدول مشخصات پرسنلی PeresenlTBL

محدودیت

طول فیلد

نوع فیلد

نام فیلد

توضیح فیلد

Not Null-Primary Key

6

nchar

PCID

کد پرسنلی

Not Null

15

varcahr

Fname

نام

Not Null

20

varcahr

Lname

نام خانوادگی

Not Null-uniQue

10

nchar

Mellicode

کد ملی

Not Null

10

bigint

Sh.sh

ش شناسنامه

Null

-

datetime

Birthdate

تاریخ تولد

Not Null

15

varcahr

Fathername

نام پدر

Null

-

image

image

عکس

Not Null

15

varcahr

Tahsilat

تحصیلات

Not Null

11

nchar

phone

تلفن

Null

200

varcahr

Addres

آدرس

Not Null- Foreign Key

4

int

OperatorCode

كد اپراتور ثبت

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بیماری ها ی چغندر قند پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی فن­ آوری­ های فتوولتاییک خورشیدی کاشت ، داشت ، برداشت توت فرنگی دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی سیستم سوخت‌ رسانی موتورهای دیزل