👈 فروشگاه فایل 👉

مجازات های جرائم سرقت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجازات های جرائم سرقت

مقاله ای 40صفحه ای با قالب آماده وورد

مجازات های جرائم سرقت

مقدمه 4

تعریف سرقت 4

فصل اول: 6

عناصر عمومی و ارکان اختصاصی سرقت 6

بخش اول- ربودن در سرقت 8

بخش دوم- منقول بودن مال در سرقت 11

بخش سوم- تعلق مال به غیر در سرقت 12

بخش چهارم- وجود قصد متقلبانه در سرقت 13

فصل دوم: 14

انواع سرقت 14

الف- سرقت های مستلزم حد به معنی اخص 15

ثانیاً- شخص حقیقی عالم سرقت 16

بخش اول- شرایط سارق در سرقت مستلزم حد 17

بخش دوم- شرایط مال مسروق در سرقت مستلزم حد 21

بخش سوم- خصوصیات سرقت مستوجب کیفر حد 24

تعریف راهزنی 26

شرایط و ارکان جرم راهزنی 26

سرقت های مسلحانه از بانک ها و نظایر آن 27

سرقت مسلحانه در منزل یا مسکن اشخاص 27

بخش چهارم- راه های ثبوت سرقت و شرایط اجرای حد 28

راه های ثبوت سرقت 28

عناصر تشکیل دهنده جرم راهزنی تعزیری 29

شرایط تحقق عناصر مادی عبارتند از: 29

تعریف محاربه: 30

سارق در صورتی موجب حد می شود که دارای شرایط زیر می باشد: 30

عکس العمل قضایی و جزایی در مورد راهزنی 31

عنصر قانونی جرم قطع الطریق و سرقت مسلحانه در باب محاربه ماده 185 دارای 2 ویژگی است: 32

ربودن مال از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن: 32

عناصر تشکیل دهنده جرم کیف زنی عبارتند از: 33

عناصر تشکیل دهنده جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، و گاز عبارتند از: 34

سرقت ساده: 35

نتیجه 36

منابع و مآخذ: 37

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه هشتم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله سرقت هویت در بانکداری نوین شبکه های موردیMANET و شبکه های حسگر بی سیم دانلود پاورپوینت مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) پرسشنامه همبستگی خانواده