👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه کارشناسی برق در مورد موتورهای DC

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

مقدمه:---1

فصل اول : موتورهای DC

1-1 : موتورهای جریان مستقیم DC ----4

2-1 : انواع موتورهای dc که در صنعت کاربرد دارند --5

3-1 : موتورهای مینیاتوری--------- 5

4-1 : مدارات قطع و وصل ولتاژ تغذیه ---------------------------------------8

5-1 : کنترل جهت چرخش موتور مینیاتوری ------------------------------ 11

6-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از نیم پل H -----------------------13

7-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از تمام پل H ---------------------16

8-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده کلیدزنی -------------------------23

9-1 : استفاده از LED برای نشان دادن جهت چرخش موتور ----------------------24

11-1 : روش ها و مدارات کنترل سرعت موتورهای روش ها و مدارات کنترل سرعت موتور--- 24

12-1 : تثبیت کننده سرعت موتور DC ----------------------------------27

13-1 : سروموتور -------------------------------------------------- 31

فصل دوم : مدارات خطی و PWM برای کنترل توان

0-2: هدف -----------------------------------------------------44

1-2 : مفاهیم تئوری ------------------------------------------- -----44

2-2 : دو نوع مدار کنترل ----------------------------------------------46

3-2 : مدارات کنترل خطی ---------------------------------------------- 46

4-2 : مدولاسیون پهنای باند ---------------------------------------------48

5-2 : یک مدار کنترل PWM چگونه کار می کند ------------------------------49

6-2 : دو نوع مدار کنترل PWM ----------------------------------------- 52

7-2 : مدارات کنترل خطی -----------------------------------------------53

8-2 : بلوک 64 رئوستای الکترونیکی---------------------------------------54

9-2 : بلوک 65 مدار کنترل کننده خطی با استفاده از ترانزیستور دارلینگتون------------- 56

10-2 : بلوک 66 مدار کنترل کننده خطی با استفاده از دیود زینر--------------------- 57

11-2 : منابع جریان ثابت ----------------------------------------------59

12-2 : بلوک 67 منبع جریان ثابت با استفاده از ترانزیستور ------------------------60

13-2 :بلوک 68منبع جریان ثابت با استفاده از LM350T ----------------------- --62

6814-2 : بلوک 69 منبع ثابت جریان با قابلیت تغییر جریان خروجی با استفاده از LM338(5A)------------------------------- ---------------------- 63

15-2 : بلوک های PWM ---------------------------------------------- 63

16-2 : بلوک 70مدار کنترل PWM پایه با استفاده از CMOS -------------------- 64

17-2 : بلوک 71 مدار کنترل PWM با استفاده از 400/4011 CMOS---------------- 65

18-2 : بلوک 72مدار کنترل PWM با توان متوسط / زیاد با استفاده از آی سی 555 ------ 66

19-2 : بلوک 73 مدار کنترل PWM با توان متوسط / زیاد با استفاده از آی سی 555 و ترانزیستور------------------------------------------------------------67

20-2: بلوک 74 کنترل کننده PWM فاز مخالف بااستفاده از آی سی 555---------------68

21-2: بلوک 75 مدار کنترل PWM فاز مخالف با توان زیاد با استفاده از آی سی 555-----70

22-2: بلوک 76 مدار کنترل PWM با استفاده از LM 350--------------------71

فصل سوم: اساس کنترلرهای سرعت

0-3: مقدمه--------------------------------------------------------74

1-3:تئوری کنترل سرعت موتور DC ---------------------------------------75

2-3: شروع بحث -----------------------------------------------------773-3 : فرکانس PWM--------------------------------------------------774-3: مدارهای کنترل سرعت ---------------------------------------------825-3:بازیابی ---------------------------------------------------------836-3: معکوس شدن ---------------------------------------------------857-3: مدار پل کامل ----------------------------------------------------868-3:کاهش دما در MOSFET ها – خنک کردن آن-----------------------------89

9-3: تولید سیگنال PWM ----------------------------------------------90

10-3: الکترونیک آنالوگ --------------------------------------------- --90

11-3: چیپ های تولید کننده PWM---------------------------------------92

12-3: روش های دیجیتال -----------------------------------------------93

13-3: میکرو کنترلر ONBOARD----------------------------------------94

14-3: تداخل در الکترونیک با توان بالا --------------------------------------94

15-3: تداخل گیرنده رادیویی کنترل----------------------------------------94

16-3: محدود کردن جریان----------------------------------------------95

17-3: مقاومت مهار -------------------------------------------------- 97

18-3 : جریان محدود شده مشخصه های گشتاور – سرعت ------------------------ 99

19-3 : کنترل سرعت فیدبک--------------------------------------------100

20-3: کنترل نرم افزاری فیدبک------------------------------------------102

21-3: کد کننده سرعت -----------------------------------------------102

فصل چهارم: مدارات نمونه کنترل دور

1-4: هدف---------------------------------------------------------108

2-4: فرکانس PWM: 400 هرتز------------------------------------------109

3-4: تئوری -------------------------------------------------------114

4-4: ِیکنواخت کردن -------------------------------------------------114

فصل پنجم : نرم افزار ORCAD 9.2

0-5 : هدف --------------------------------------------------------117

1-5: منابع مفید جهت کسب اطلاعات راجع به CAPTURE ----------------------118

2-5: شروع کار با CAPTURE------------------------------------------119

3-5: شکل کلی هر SESSION برنامه CAPTURE---------------------------119

4-5: PROJECT MANAGER----------------------------------------121

5-5: پوشه های PROJECT MANAGER--------------------------------121

6-5:ویرایش مشخصات قطعات مختلف-------------------------------------122

7-5: ویرایش قطعات--------------------------------------------------124

8-5: شروع یک تحقیق-------------------------------------------------125

خاتمه دادن یک تحقیق -------------------------------------------------132

منابع و مراجع ------------------------------------------------------134

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی آشنایی با علم آمار گزارش کارآموزی : حسابداری برق مشهد بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان گزارش کارآموزی شرکت راهسازی اقدام پژوهی : چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟