👈 فروشگاه فایل 👉

ساختمان های اداری ودفتر فنی پیمانکار

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

برای شروع به کاردرتحقیق های عمرانی پس از عقد قرارداد نسبت به تحویل زمین محل کارگاه با هماهنگی دستگاه نظارت از کارفرما اقدام نماید وپس تحویل زمین باید شروع به تجهیز کارگاه مطابق اسناد ومدارک موضوع پیمان یعنی به احداث ( ساختمان های اداری ودفتر فنی پیمانکار دفتر دستگاه نظارت دفتر برای نماینده کارفرما دفتر برای نیروی آزمایشگاه وهچنین انبارهایی جهت انباشت مصالح های مصرفی ویا غیر مصرفی) اقدام نماید. ودرحین تجهیز کارگاه پیمانکار باید نسبت به خذب ویا استخدام نیروی انسانی اعم (سرپرست کارگاه و کادر فنی و یا کادر عادی و همچنین خذب ماسین آلات استجاری ویا درصورت امکانات خرید آنها ) اقدام نماید. در ضمن جذب نیروهای فنی ومتخصص باید به تا دستگاه نظارت برسد . ودر تحقیق های عمرانی و عملیات اجرایی باید ابتدا نقشه برداری وتوپوگرافی که توسط طراح طرح (دستگاه نظارت) در مطالعه های اولیه آماده شده که دارای محتویاتی از قبیل مسیرها ،تعداد منهولها ، کد زمین،کد تحقیق مشخص شده است بصورت یک دفترچه آلبوم درآمده است و به همراه اسناد پیمان پس ازبه امضاء نمودن طرفین یعنی (کارفرما و مهندس مشاو و پیمانکار) با نامه ای به پیمانکار یعنی (دستگاه اجرای) ابلاغ می گردد پیمانکار موظف است پس از دریافت آلبوم نقشه ها شروع به بررسی توسط مهندسین حاضردردفتر فنی آن پیمانکارنموده وبعد با توجه به اسناد ومدارک موضوع پیمان آلبو م نقشه های طرح جهت بررسی وکنترول کد های تحقیق و کدهای زمین و هچنین به بررسی محل اجرای منهولها که واقعا درمحلهایکه نیاز به احداث منهول میباشد احداث گردد .در اختیار اکیپ اجرایی می گذارند تا اکیپ اجرایی یعنی (نقشه بردارن و مسئولان اجرایی پیمانکار) هم بررسی وکنترول مسیرها و محل احداث منهولها اقدام نموده وصحت بودن ویا نبودن کدهای زمین و تحقیق به دستگاه نظارت اعلام نمایند درصورت اشتباه بودن کدها پیمانکار موظف است کدهای جدیدی را از وضیعت موجود در محل اجرای تحقیق برداشت نموده ونتیجه را به صورت کتبی به دستگاه نظارت ارائه می نماید پس از بررسی وتایید دستگاه نظارت با نامه رسمی به عنوان دستور کار جهت اجرای عملیات به پیمانکار ابلاغ می گردد. واما در صورت درست بودن نقشه ها و کدهای موجود در آلبوم نقشه ها ی پیوستی اسناد پیمان بازهم پیمانکار با ارسال نامه ای به مهندس مشاور صحت بودن نقشه هارا جهت اقدامات بعدی اعلام میکند بازهم باید دستگاه نظارت دستورکاری جهت اجرای تحقیق مطابق نقشه های ابلاغی به پیمانکار اعلام می نماید.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما منزل مسکونی 2 طبقه کامل قابل ویرایش پایان نامه توصیه كودی بهینه برای محصولات زراعی و بـاغی ترجمه مقاله با عنوان ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با WTG و ذخیره انرژی آموزش گام به گام بورس دانلود ترجمه مقاله تکنیک­های داده­ کاوی برای هوش کسب و کار در سیستم آموزشی: کاوش موردی