👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله ISSR (تكرارها توالی سادۀ اینتر) به عنوان نشانگرهای ژنتیكی در Noctuids(Lepidoptera

ارتباط با ما

... دانلود ...

ISSR (تكرارها توالی سادۀ اینتر) به عنوان نشانگرهای ژنتیكی در Noctuids(Lepidoptera)

شناسایی ریزماهواره ها در بین Lepidoptera بسیار ضعیف بوده است. ما نشان داده ایم كه انجام ISSR اكان پذیر است و كاربردپذیری آنها در تغییر specific-interو intra در برخی جمعیت های Noctuids را نشان خواهیم داد.

Lepidoptera نسبت به تغییرات آب و هوایی و زیستگاه حساس هستند.ما جمعیت های Noctuid را در زیستگاه های طبیعی و disturbed در Pyrenees كشور فرانسه آنالیز می كنیم.ما سعی كردیم كه به یك روش چندبعدی قابل استفاده در تعین گونه ها دست یابیم تا بدین ترتیب تفاوت های ژنتیكی جزئی در ژنوم هستۀ بید(moth) را نشان دهیم.

در مقایسه با سایر حیوانات، مطالعات ریزماهواره ایی نسبتا كمی بر روی Lepidoptera انجام گرفته است. تنها چند مطالعه ایت كه بر روی ISSRكار كرده اند.یكی از دلایل آن ان است كه تصور میشده كه ریزماهوارها در Lepidoptera وجود ندارد یااینكه به ندرت یافت می شوند. بااینحال،Meglecz و Solignac(1998) و Happer و دیگران مكان تكرارها را در ریزماهواره های حشرات با موفقیت تعیین كردندn(CA ).

ما دریافتم كه :1) پرایمر n(CA ) بیشترین پروفایل های اطلاعات را ارائه می دهد 2) پروفایل های DNA بین گونه ها اساسا با هم فرق دارد 3) از مقایسۀ پروفایل های ISSR می توان برای مطالعۀ تغییر intra و inter با موفقیت استفاده كرد.

👇محصولات تصادفی👇

هزینه یابی كیفیت در پروژه ها ترجمه مقاله مدیریت تراکم با استفاده از پاسخگویی بار و ادوات FACTS آموزش تخمین معادله به روش ols با استفاده از نرم افزار eviews تحقیق در مورد نسب رسول خدا ( ص ) جزوه محوطه سازی( مرجع دانشجویان مهندسی عمران)