👈 فروشگاه فایل 👉

سمینار شبکه های اجتماعی: شبکه های ایمیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

ایمیل یکی از راحت ترین و ضروری ترین رسانه های ارتباطی است که هم ارتباط بین افراد را تسهیل می کند و هم موجب افزایش بهره وری سازمانها می شود. این تحقیق به بررسی شبکه ی ایمیل ، به عنوان یک شبکه ی مقیاس آزاد با توپولوژی power law می پردازد و مسائل و موضوعاتی که در این شبکه مطرح است ، از جمله ایمیل های تجاری ناخواسته یا همان اسپم ، انتشار کرم ایمیل و مکانیزم های موجود جهت مصون سازی در برابر انتشار این ویروس ها را مطرح می کند.

کلمات کلیدی: شبکه های ایمیل ، اسپم، کرم ایمیل ، توزیع درجه ی power law

مقدمه

شبکه های پیچیده مانند world wide web یا شبکه های اجتماعی فاقد معماری مهندسی شده ای هستند اما در عوض از تعداد زیادی گره های منفرد و به خودی خود سازمان یافته تشکیل شده اند. از این ارتباط محلی سراسری می توان توزیع و خصوصیات مقیاس آزاد و دنیای کوچکرا استخراج نمود. در شبکه های دنیای کوچک، اگرچه نودها همانند یک توری معمولی به شدت خوشیده اند، فاصله ی کوتاهی تقریبا بین هر دو منطقه وجود دارد. شبکه های مقیاس آزاد با توزیع درجه ی مبتنی بر power-law مشخص می شوند. لازم به ذکر است که درجه ، تعداد همسایه های کناری هر نود تعریف می شود به این معنا که ساختار و دینامیک های شبکه به شدت تحت تاثیر نودهایی با تعداد ارتباطات زیاد می باشد. این خصوصیات سراسری تاثیر قابل توجهی بر روی رفتار شبکه در مواجه با خطا یا حمله دارد؛ چه این حمله به صورت تصادفی باشد و چه حالتی که نودها به شدت متصلدر اثر حمله تخریب گردند. همچنین در انتشار اطلاعات و اپیدمیک هایی مثل ویروس موثر است. هاب های به شدت متصل در شبکه های مقیاس آزاد، و همچنین مسیر های کوتاهی که در شبکه های دنیای کوچک و بسیار خوشیده وجود دارند، انتشار آلودگیرا به تمامی شبکه تسهیل می کند که باید در طراحی استراتژی های واکسیناسیون موثر مورد توجه قرار بگیرد. بررسی ها نشان می دهد شبکه ای متشكل ازافرادی که با تبادل ایمیل به یکدیگر مرتبط می شوند ویژگی شبکه های دنیای کوچک و مقیاس آزاد را دارند. لازم به ذکر است که بیشتر توان های مربوط به مقیاسکه برای توزیع درجه ی شبکه های کامپیوتری و اجتماعی گزارش شده است در رنج 2.0- تا 3.4- قرار می گیرند. استثنای موجود مربوط به شبکه ی همکاری محققین فیزیک، که نیومنبرای آن توان مقیاس پذیری کوچکی یافت(1.2-). مشابه موضوع مورد بررسی این بخش، مطالعات مربوط به شبکه ی تماس های تلفنی در طی یک روز می باشد. این شبکه توزیع درجه ی مقیاس آزاد نشان می دهد که توان مربوط به آن برابر 2.1- است.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده.

مقدمه

شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای مقیاس آزاد

1-1 ویژگی های دنیای کوچک

1-2 شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای جهت دار

2 تجسم و تجزیه و تحلیل شبکه های ایمیل

2-1 ترسیم کروی شبکه ی ایمیل

2-2 نمایش آنالیز مرکزیت یک شبکه ی ایمل با استفاده از روش سلسله مراتبی

نمایش شبکه های ایمیل به صورت وابسته به زمان

آنالیز تجسمی انتشار ویروس ایمیل

ویژگی های ایمیل های اسپم

شبکه های ایمیل و انتشار ویروس های کامپیوتری

کارهای انجام شده در زمینه ی ویروس های ایمیل

نحوه ی انتشار کرم ایمیل

مدل شبیه سازی کرم ایمیل

چرا مدل ها مبتنی بر معادلات دیفرانسیلی برای بررسی انتشار کرم ایمیل مناسب نمی باشند

مدل های اپیدمیک برای شبکه های هموژن

فرضیات آلوده شدن- باز آلودگی در برابر عدم بازآلودگی

تاثیر احتمال کلیک کاربر بر انتشار کرم ایمیل

مصون سازی جهت دفاع در برابر انتشار کرم ایمیل

تاثیر مصون سازی انتخابی

نتیجه گیری

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال آموزش زبان انگلیسی خریدودانلود پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی کتاب تئوری سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی