👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه پروپوزال شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری رشته عمران

ارتباط با ما

... دانلود ...

اهداف و ضرورت اجرای تحقیق :

یکی از جنبه های مهم طراحی راکتور هایUASBتعیین ارتفاع بهینه پتوی لجن(sludge blanket) در این نوع راکتور میباشد. ارتفاع پتوی لجن بر غلظت جامدات در ارتفاعات مختلف از راكتور موثر بوده و به تبع آن تحرك گرانولها و فعالیت بیولو‍ژیكی آنها و همچنین هیدرولیك جریان در شبكه ساختار لجن گرانولی تحت تاثیر این فاكتور مهم قرار می گیرد. ارتفاع بیش از حد لجن موجب به هم چسبیدن لجن و مسدود شدن مسیر جریان و به وجود آمدن پدیدهChannelingمیگردد كه در این صورت عملا بخش عمده ای از لجن غیر فعال شده و در فرایند تصفیه شركت ندارند. یكی دیگر از اثرات منفی ارتفاع بیش از حد پتوی لجن می توان به شستشوی لجن(Washout)از راكتور اشاره كرد كه این نیز موجب كاهش چشمگیر و یكباره راندمان تصفیه خواهد شد. از سوی دیگر حداکثر بار آلی که راکتور میتواند تحمل کند و شرایط را با آن وفق دهد به سهم ارتفاع پتوی لجن در بخش بستر( Bed)و بخش پتو لجن(Blanket)بستگی داشته و با آن متناسب است. لذا با در دست داشتن ارتفاع مناسب پتوی لجن هم میتوان عملکرد بیولوژیكی راکتور درحذف مواد آلی را بهبود بخشید و هم طراحی مناسبی درابعاد راکتور ،عمق بستر و سایر پارامترهای فرایندی و راهبری نظیر بار آلی موثر(OLR)وسرعت جریان بالا رونده و... را در اینگونه راکتورها فراهم نمود. که موارد فوق ضرورت اجرای تحقیق را تصدیق مینمایند.از اینرو دستیابی به موارد ذیل هدف این تحقیق میباشد:

1)تحلیل فرایندی از پروسه تصفیه بیهوازی در راكتورUASB.

2)ارائه یك مدل مناسب برای توصیف تغییرات ارتفاع لجن.

3)توسعه مدل در شبیه سازی ارتفاع لجن بر اساس اطلاعات آزمایشگاهی موجود.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه ترجمه مقاله رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال دانلود پاورپوینت بتن الیافی دانلود 50 مقاله ISI عالی با موضوع کیفیت و مدیریت کیفیت (QM) پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی