👈 فروشگاه فایل 👉

الزامات حداقل سرمایة واسطه‌های مالی با رویکردی بر شرکت تأمین سرمایه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمـه

مفهوم کفایت سرمایه، الزامات و گسترة شمول آن بی‌شک از موضوعات مورد توجه اصحاب بازار سرمایه است که با توسعه و گسترش این بازار و تعریف و تشکیل نهادهای مالی جدید و تبیین و تصویب ابزارهای مالی مدرن بر طنازی‌های خود افزوده و توجه بیشتری را به خود جلب خواهد کرد. حداقل سرمایه می‌تواند از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اجزای کفایت سرمایه به شمار رود و خود می‌تواند به سرمایة تعهد شده و سرمایة پرداخت شده تقسیم شود. متن پیش‌رو می‌کوشد تا با گذری بر قوانین کشورهایی با بازار سرمایه رشد یافته یا در حال رشد و نیز نهادهای مالی فعال در آنها چشم‌انداز مطلوبی برای تعیین حداقل سرمایة شرکت‌های تأمین سرمایه در ایران ترسیم کند. توجه به تشابهات اسمی و تفاوت‌های موضوعی در حوزة نهادهای مالی در بین کشورهای گوناگون نکته‌ای در خور توجه است که در مورد مشخصی همچون شرکت تأمین سرمایه یا همان بانک سرمایه‌گذاری نمود ویژه‌ای می‌یابد. از این رو نگارندگان از یک سو بیش از نام نهادهای مالی به موضوع فعالیت آنها توجه داشته‌اند و از دیگر سو موضوع و حیطة فعالیت شرکت‌های مورد بررسی را به اجمال معرفی کرده‌اند تا تشابهات اسمی اسباب گمراهی خوانندگان را فراهم نیاورد. هر چند این گزارش براساس موارد بررسی شده، پیشنهادی در مورد حداقل توان مالی شرکت‌های تأمین سرمایه ارائه خواهد داد اما بر اهمیت تبیین استراتژی‌های کلان همچون ورود بازیگران متبحر و توانمند خارجی یا تکیه بر توان نهادهای مالی داخلی در تعیین حداقل‌های لازم برای فعالیت شرکت مورد بحث پامی‌فشارد.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله روش کاهش هارمونیک انتخابی برای مبدل های توان بالا نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات بررسی آنالیز خزش دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی