👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی تنظیم خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

1- لزوم رعایت تنظیم خانواده را تشریح کنید؟

الف) جمعیت و تأمین غذا

ب ) رشد بی رویه جمعیت و نظام آموزشی

ج ) رشد بی رویه جمعیت و نظام اقتصادی

د ) رشد جمعیت و مسکن

ه) رشد جمعیت و بهداشت

و ) رشد جمعیت و محیط زیست

ز ) رشد جمعیت و خدمات عمومی

ح ) رشد جمعیت و مسؤولیتهای اجتماعی بانوان

2- تنظیم خانواده را تعریف کنید؟

فاصله گذاری مناسب بین بارداریها و کنترل تعداد فرزندان با استفاه از روشهای پیشگیری از بارداری با توجه به امکانات اقتصادی، قدرت جسمی و روانی والدین را تنظیم خانواده گویند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم عامل اندروید بررسی و ارزیابی الودگی هوا مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سبک رهبری دانشی دانلود فایل ورد Word پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات CMM مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات (IT) ودورکاری(فصل دوم تحقیق)