👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی برق در اداره برق در مورد پست ترانسفورماتور رله و تجهیزات

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی بشرتوسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امكان پذیر می گرداند . با افزایش مصرف انرژی ، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است . ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده ، انرژی الكتریكی به لحاظ اینكه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وكنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سیستم های انرژی الكتریكی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می كنند.

فصل اول : مقدمه 1

- تاریخچه صنعت برق 5

- فلسفه وجود پستهای فشار قوی 7

- سیستم قدرت 9

1- پست 9

2- بهره برداری از پستهای برق 10

- شرح وظایف اپراتور پستهای 230 كیلو ولت 12

الف – وظایف اپراتور شبكار 13

ب – وظایف اپراتور روزكار 15

فصل دوم ترانس و ملحقات آن 17

- تعریف ترانسفورماتور 18

- تلفات ترانسفورماتور 21

- انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز 22

- ترانسفورماتور جریان C.T

- ترانسفورماتورهای ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T

فصل سوم : رله های حفاظت خط وترانس 35

1- حفاظتهای ترانسفورماتور 36

- رله بوخهلتس 36

- رله جریان زیاد با زمان معكوس 38

- رله دیفرانسیل 39

- رله ارت فالت 39

- رله اضافه جریان 40

- رله جریان زیاد با زمان ثابت 40

2- حفاظت خط 41

- رله دیستانس 41

فصل چهارم : كلیدهای قدرت 42

- كلیدهای فشار قوی 43

- قطع كننده یا سكسیونر 46

-قطع جرقه در كلیدهای فشار قوی 46

- كلید قدرت یا دژنكتور 50

- كلیدهای تمام روغنی 51

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کاراموزی حسابداری در مورد حقوق و دستمزد نقشه کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه پرسشنامه مقیاس عشق کارآموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت مقایسه سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل های شخصیتی افراد وابسته به مواد و افراد سالم