👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

- مقدمه

- نظریات متفكران كلاسیك دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی

- مباحث نظریه پردازان نوسازی دربارة دولت و سیست

- مباحث نظریه پردازان وابستگی دربارة دولت و سیاست

- خلاصه و نتیجه گیری

- منابع

مقدمه:

- مباحث نظری دربارة دولت و سیاست در جهان سوم:

در مورد خصوصیات سیاسی كشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این كشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

1- یك دیدگاه در مورد نقاط اشتراك موجود میان این كشورها تاكید می كند و می كوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) دربارة ماهیت دولت و سیاست در این كشورها دست یابد.

2- دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می كوشد ویژگیهای خاص هر كشور و یا هر دسته از كشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی كشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات كلی و مشترك دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینة دولت و سیاست وجود دارد كه به شرح آن نیز می پردازیم.

- نظریات متفكران كلاسیك دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی:

توجه به ویژگیهای دولت و سیاست در جوامع مرسوم به جهان سوم به یك معنا سابقه ای طولانی تر از پیدایش و رواج اصطلاح كشورهای جهان سوم دارد. از چند قرن پیش برخی از صاحبنظران غربی به تفاوت بین دولت های شرقی با دولتهای غربی توجه كرده اند. اگر از اشاره های متفكران یونان باستان نیز نظیر «هردوت وارسطو» دربارة تفاوت جامعه و سیاست در كشورهای نظیر ایران با جامعه و سیاست در یونان بگذریم و اگر از اشارة «ماكیاول» به تفاوت ماهوی دولت عثمانی با دولتهای اروپایی صرف نظر كنیم، طی قرون اخیر «منتسكیو» از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است كه به این تفاوتها توجه كرده است. او در كتاب معروف خود – روح القوانین – با به كارگیری مفهوم «استبداد شرقی » درصد مقایسه حكومت های آسیایی با حكومتهای اروپایی بر می آید. وی بر اساس تجربة فئودالیسم در اروپا مقایسه آن با امیراتوری های بزرگ در آسیا می گوید: «آسیا همیشه امپراتوری های بزرگ داشته است اما در اروپا امكان چنین امپراتوری هایی هرگز وجود نداشته است. در آسیا همیشه قدرت سیاسی باید استبدادی باشد. زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قومی نباشد امپراتوری تجریه می شود»

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزش نرم افزار طراحی COREL DRAW به همراه تصاویر آموزشی پاورپوینت آموزشی شاخص میانه (Median) در آمار نقشه های سازه ای ساختمان 10 طبقه فلزی بدون بادبند مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان )