👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مسئولیت مدنی رحم جایگزین

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

حاملگی با استفاده از رحم جایگزین به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین های یک زوج نابارور به رحم یک زن بارور سالم (میزبان) منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی (ژنتیک) تحویل داده می شود.

رحم جایگزین سال هاست که به عنوان روشی برای بچه دار شدن مورد استفاده قرار گرفته است. اولین نوزاد به دنیا آمده به دنبال این روش درمان از رحم خواهر زن نابارور در سال 1989 در امریکا گزارش شده است. زوجین مناسب برای این روش انتخاب و مورد مشاوره قرار می گیرند و جنبه های درمانی برای آنها شرح داده می شود تا از اعضای وابسته یا غیر وابسته به خانواده برای درمان انتخاب کنند.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی رحم جایگزین سعی شده است با عنایت به دو موضوع بسیار مهم یعنی قراردادهای رحم جایگزین و حق و حقوق طفل در اقامه دعوی و دیگر مسائل به نتایج مناسبیدست پیدا کنیم.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق4

طرح سوالات4

فرضیات4

پیشینه تحقیق4

روش جمع آوری اطلاعات5

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی7

گفتار اول:تعاریف لغوی7

گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی8

بند اول:مسئولیت مدنی8

بند دوم :رحم جایگزین10

بند سوم:مراحل درمانی برای استفاده از رحم جایگزین11

مبحث دوم:تاریخچه موضوع13

گفتار اول:بررسی موضوعی کشورهای مختلف14

بند اول : هندوستان‌ 15

فصل دوم:

قراردادهای رحم جایگزین در حقوق ایران

مبحث اول:بررسی قراردادها18

گفتار اول:مقاصد رحم جایگزین18

بند اول :انگیزه‌های توسل به قرارداد19

بند دوم :تطبیق قرارداد با قراردادهای رایج19

گفتار دوم: ضرورت، نوع و مشروعیت قرارداد 20

بند اول :ضرورت تشكیل قرارداد20

بند دوم :نوع قرارداد 22

بند سوم :مشروعیت قرارداد22

گفتار سوم : تشكیل قرارداد 24

بند اول :قصد دوطرف قرارداد 24

بند دوم:اهلیت دوطرف24

بند سوم :موضوع (مورد) قرارداد25

بند چهارم :ماهیت معامله26

بند پنجم :شرایط موضوع (مورد) معامله26

بند ششم :مشروعیت اخذ مال برای دایگی جنین27

گفتار چهارم شرایط اختصاصی قرارداد27

بند اول :شرایط قانونی28

بند دوم : نابارور بودن زوجه یا خطرناك بودن باروری28

بند سوم : اخذ مجوز از دادگاه28

بند چهارم :بی ضرر بودن آبستنی برای دایه، فرزندان او و جنین29

بند پنجم :سالم بودن و محجور نبودن دایه29

مبحث دوم :شرایط قراردادی 30

گفتار اول:بررسی رضایت30

گفتار دوم : آثار قرارداد31

بند اول :حقوق و تعهدات دایه31

بند دوم :حقوق و تعهدات شوهر دایه32

گفتار سوم:حقوق و تعهدات والدین جنین34

فصل سوم:

بررسی مسائل مدنی خاص در مورد رحم جایگزین

مبحث اول:حقوق طفل37

گفتار اول :حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی37

مبحث دوم :مسئولیت مدنی پزشك در مقابل طفل38

گفتار اول:تقصیر پزشک39

گفتار دوم: مسئولیت مدنی اهداء كننده رحم در مقابل طفل 44

گفتارسوم :حقوق و تعهدات پزشك یا مؤسسة پزشكی واسطه 50

نتیجه‌گیری54

منابع و مراجع55

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان گناباد طرح حكاكی روی سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری پایان نامه ی برتر شبکه های کامپیوتری گزارش کارآموزی: تاسیسات الکتریکی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن(فصل دوم تحقیق)