👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی راهكار كاهش جرائم مزاحمت خیابانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که درمیان سایربخش های حاکمیت نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجرای مأموریت های خود دربرقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی،بیشرین توجه را به مردم داشته باشد.چنین توجیه درسایه ی شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم درامر نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و ثمره ی ارزشمند این امر،کسب اعتماد و جلب رضایت مردم و بالاخره دست یابی به احساس امنیت روانی است. در این كار تحقیقی بر آن هستیم كه در ابتدا به شناخت جرم و پدیده جرم شناسی بپردازیم و در ادامه تحقیق راه های جلوگیری از جرم و یا همان پیشگیری از جرم را مورد بحث قرار دهیم در این راستا با موضوع نقش پلیس در پیشگیری از جرم به نقش این سازمان در این باره اشاره ای می كنیم و این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم.

چکیده1

كلیدواژه1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق4

طرح سؤالات4

فرضات تحقیق5

پیشینه تحقیق5

روش جمع آوری اطلاعات6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی8

گفتار اول : مفهوم لغوی 8

گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی9

بند اول : مفهوم پلیس جامعه محور9

بند دوم:پیشگیری از بزهكاری11

الف: پیشگیری متداول 12

ب- پیشگیریهای جدید 14

مبحث دوم:تاریخچه16

گفتار اول:تاریخچه پلیس16

بند اول:پیشینه تاریخی پلیس16

بند دوم:پیدایش پلیس جدید17

بند سوم:دوره‌های پلیس17

گفتار دوم:نیروی پلیس در ایران20

بند اول:پلیس پیش از انقلاب20

بند دوم:پلیس پس از انقلاب20

بند سوم:مبانی پیشگیری انتظامی21

گفتار سوم:رابطه پلیس و بزهكازی در طول تاریخ22

فصل دوم:

عملكرد پلیس در پیشگیری از جرائم

مبحث اول:عملكرد پلیس28

گفتار اول:ضرورت رویکرد جامعه محوری در انجام امورانتظامی 28

گفتار دوم:ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس درسطح درون سازمانی 32

بند اول:ارتقای کارآیی پلیس32

بند دوم:بررسی عملكردهای پلیس33

بند سوم:جلب اعتماد عمومی 35

گفتار سوم:اصول حاکم بررویکرد جامعه محوری پلیس35

بند اول:اصول ده گانه فریدمن 36

بند دوم:اصول جلب مشارکت انتظامی 41

گفتار چهارم :درون و برون سازمانی44

بند اول:درون سازمانی45

بند دوم:برون سازمانی45

بند سوم:مستندات تاریخی 46

فصل سوم:

بررسی انواع پلیس در پیشگیری از جرم

مبحث اول:پلیس محلی و پیشگیری از بزهكاری 50

گفتار اول:مبانی نظری پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتی 50

بند اول:مبانی نظری 50

گفتار دوم:مقایسه پلیس محلی با پلیس سنتی 52

گفتار سوم:نمونه ها و نمودهای عملی پلیس محلی 53

مبحث دوم:پلیس قضایی55

گفتار اول: نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و پیشرفت جرم55

گفتار دوم:تشكیلات پلیس قضایی60

گفتار سوم:جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو پلیس قضایی 67

نتیجه گیری69

منابع71

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بهبود بخشی در سازمان‌ها نقشه ی زمین شناسی شهرستان درگز جزوه حسابداری پیشرفته۲(قسمت دوم ) پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 کاملترین مقاله تاملی نظری برجامعه شناسی امنیت اجتماعی