👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عزت نفس

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افكار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می‌شود، نظر فرد نسبت به خویشتن و حس عزت نفس بتدریج در طول زندگی تكامل پیدا می‌كند. برخورداری از حس عزت نفس و اعتماد به نفس قوی به مشابه یك سرمایه ارزشمند و حیاتی برای همه انسان ها، به ویژه نوجوانان از مهمترین عوامل پیشرفت و شكوفایی استعداد و خلاقیت‌هاست و در واقع ‌ما برای سلامت روانی خود نیاز به عزت نفس قوی و مثبت داریم. ارضاء نیاز به عزت نفس به نوجوان امكان می‌دهد تا از توانمندی، ارزش وكفایت خود مطمئن شود از آن پس می‌تواند در تمامی جنبه‌های زندگی شایسته‌تر باشد و زمانی كه فاقد عزت نفس است، احساس حقارت و درماندگی‌ و یأس می‌كند و از توانایی‌هایش دركنار آمدن و مقابله با مشكلات زندگی اطمینان كمتری دارد. خانواده مهمترین و اساسی‌ترین محیط در شكل‌گیری و بنای شخصیت كودك تلقی می‌شود. عزت نفس نوجوان در خانواده، در حقیقت پژواكی از احساسات و نگرش‌های او بعنوان اینكه عضو خانواده است، می‌باشد. همه عوامل در خانواده در ایجاد عزت نفس مثبت كودك مهم و نقش اساسی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش خانواده (والدین) بر عزت نفس دختران مقطع راهنمایی است به همین منظور محقق قصد دارد تا تأثیر خانواده را در بالا بردن این متغیر مورد بررسی قرار دهد، این پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای بود و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت آزمون گردیده است جامعه آماری پژوهش مورد نظر علیه دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان کرج بوده و نمونه مورد نظر طبق جدول مورگان شامل357 نفر از این جامعه است كه به صورت ‌تصادفی ساده انتخاب شده است. نتیجه بدست آمده از پژوهش مورد نظر نشان داد كه تربیت تولد ، شغل پدر ،شغل مادر ، تحصیلات پدر و تحصیلات مادر برعزت نفس دختران موثر است

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ............................ 2

1-2- بیان مسئله ....................... 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق............... 5

1-4- اهداف تحقیق....................... 6

1-4-1- هدف کلی......................... 6

1-4-2- اهداف جزئی...................... 6

1-5- فرضیات تحقیق...................... 7

1-6- متغیرهای تحقیق.................... 7

1-7- تعاریف متغیرها.................... 7

1-7-1- تعاریف نظری..................... 7

1-7-2- تعاریف عملیاتی.................. 8

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ............................ 10

2-2- عزت نفس........................... 11

2-2-1 چهار شرط عزت نفس................. 13

2-2-2- نقش توجه مثبت در ایجاد عزت نفس.. 13

2-2-3- مزایای عزت نفس بالا.............. 15

2-2-4- عوامل مؤثر در عزت نفس........... 16

2-2-5- تأثیر عوامل مهم در تحول عزت نفس. 17

2-3- تعاریف و نظریاتی پیرامون عزت نفس.. 19

2-3-1- عزت نفس خانواده ................ 23

2-3-2- عزت نفس اجتماعی................. 23

2-3-3- عزت نفس آكادمیك................. 23

2-3-4- تصور جسمانی..................... 23

2-3-5- عزت نفس کلی..................... 24

2-4- تفاوت عزت نفس با خود پنداره....... 24

2-5- عزت نفس بعنوان نیاز روانی وضعیت شخصیت 26

2-6- عزت نفس به عنوان صفت شخصیت........ 29

2-7- شكل‌گیری پدیده خود، خودپنداره عزت نفس 30

2-8- تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس 32

2-9- خانواده، بنیان "خود".............. 34

2-10- رشد خو پنداری در نوجوانی......... 36

2-11- ساخت خانواده .................... 40

2-12- الگوهای اساسی فرزندپروری......... 45

2-12-1- والدین (دموكراتیك)............. 46

2-12-2- والدین مستبد یا دیكتاتور....... 47

2-12-3- والدین سهل‌گیر یا آزاد گذارنده.. 49

2-13- جنبه‌های مختلف تأثیر خانواده بر عزت نفس 49

2-14- روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس 59

2-14-1- الگوی یادگیری اجتماعی.......... 59

2-15- نقش و اهمیت عزت نفس در نوجوانان.. 62

2-16- شایستگی برقراری ارتباط و سازگاری اجتماعی 62

2-17- پیشرفت تحصیلی.................... 63

فصل سوم - روش تحقیق

3-1- نوع و روش تحقیق................... 65

3-2- جامعه آماری....................... 65

3-3- نمونه و روش‌گیری نمونه‌گیری......... 65

3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات.............. 65

3-5- اعتبار و روایی پرسشنامه........... 66

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.......... 67

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- آمار توصیفی....................... 69

4-2- آمار استنباطی..................... 71

فصل پنجم – نتیجه گیری

5-1- خلاطه تحقیق........................ 79

5-2- نتیجه‌گیری كلی..................... 80

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی....... 81

5-4- محدودیت‌ها و مشكلات تحقیق........... 81

ضمائم

منابع فارسی ........................... 83

منابع انگلیسی ......................... 86

پرسشنامه............................... 87

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسی نرم‌ افزار مقاله آموزشی دفتر سلامت محیط و كار دستور العمل تكمیل فرم پرونده پزشكی شاغل پاورپوینت سیستم عامل لینوکس اوپن سوزه دانلود پاورپوینت تاریخچه، مفاهیم و الگوهای مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی