👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مقایسه ی بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه 2

بیان مسئله 4

موانع اشتغال زنان 8

1-موانع اجتماعی 8

2-موانع آموزشی 8

اهمیت موضوع 10

اهداف تحقیق 11

اهداف جزئی 11

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها12

تعریف عملیاتی بهداشت روانی 12

فصل دوم : پیشینه پژوهش

تحقیقات داخل کشور 15

فصل سوم : روش تحقیق

پایایی پرسشنامه19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها 21

1-4-آمار توصیفی 21

1-1-4-توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت 21

2-1-4-توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان22

3-1-4-توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان23

4-1-4-توصیف وضعیت سنی پاسخگویان24

2-4-آمار استنباطی 26

1-2-4-بررسی سوال اول پژوهش 26

2-2-4-بررسی سوال دوم پژوهش 28

3-2-4-بررسی سوال سوم پژوهش 30

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 32

منابع و ماخذ

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه بهداشت روانی زنان و مردان شاغل صورت گرفته است . جهت بررسی پژوهش حاضر از تعداد 60 نفر از شاغلین آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز (30 زن و 20 مرد) درسال 87-86 به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه بهداشت روانی پاسخ دادند . ونتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم ارائه گردید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تبیین‌های احتمالی برای نتایج به دست آمده مطرح می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید اصول طراحی وب دانلود پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرح متغیر متامفتامین (فصل دوم تحقیق) پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( ویژگی های دریاهای ایران )