👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ارزشیابی آموزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت ارزشیابی آموزشی در 188 اسلاید قابل ویرایش

ارزشیابی آموزشی كرنباخ(1963) فرایند نظامدار جمع آوری اطلاعات و كاربرد اطلاعات به منظور داوری ارزشی در خصوص یك طرح یا برنامه است.

فرایند نظامدار مبتنی بر اطلاعات است نه باورها و احساسات ارزشیابی آموزشی بیبای(1978) فرایند نظامدار جمع آوری اطلاعات و تفسیر شواهدی است كه منجر به داوری ارزشی می شود و در نهایت به عمل می انجامد.

منظور از نظامدار بودن: اطلاعات باید با دقت تعریف شوند.

با برنامه ریزی درست و علمی جمع آوری شوند.

منظور از تفسیر شواهد: اطلاعات به گونه ای صحیح مرتب، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر شوند.

منظور از داوری ارزشی: ارزشیابی را ازتوصیف صرف فعالیت های آموزشی فراتر می برد.

سنجش عملكرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تعیین میزان رسیدگی به اهداف.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بلوم(1971)ارزشیابی مرحله ای عبارتست از کاربرد ارزشیابی منظم در فرایند تدوین برنامه درسی و در فرایند های تدریس و یادگیری به منظور اصلاح هر یک از این سه فرایند.

بنابراین، این نوع ارزشیابی نه نتها برای تدوین برنامه های درسی، بلکه برای امر تدریس و یادگیری دانش آموزان مفید خواهد بود.

آزمون : وسیله یا روشی نظامدار برای اندازه گیری نمونه ای رفتاراست(گرانلاند،1990) اندازه گیری:تخصیص اعداد به پدیده ها ( پیشرفت) بر اساس ملاك معینی( نمره صفر تا بیست) تعریف بعضی از مفاهیم رایج در سنجش تعریف گیج و بر لاینر از آزمون: توجه به آزمون یک روش نظام دار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد است برای اینکه بتوان آن رفتار را با معیار یا هنجار ارزشیابی کرد.

مستلزم بكارگیری فنون گوناگونی است كه بر مشاهده عملكرد متكی بوده و شامل تركیبی از اطلاعات گوناگون برای تصمیم‌گیری است.

سنجش سنجش تکوینی فرآیند جمع آوری اطلاعات به منظور شناخت فراگیران و برنامه ریزی و تصمیم گیری برای رشد و پیشرفت آنها چرخه سنجش تکوینی روشهای مختلف اندازه گیری ویژگی های روانی و رفتاری: علاوه برآزمون که معروفترین روش می باشدمی توان ازمشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه نیز نام برد.

معنی سازه:

از نظر «كرلینجر»سازه یک مفهوم است، اما سازه یک معنی اضافی بر مفهوم دارد و آن این است که سازه برای مقاصد ویژة علمی به طور عمد و از روی آگاهی ابداع می شود.

روش های تعیین پایایی:

1- روش پایایی مصحح

2- روش باز آزمایی

3- روش فرم های هم ارز

4- روش دو نیم کردن آزمون

5- روش کودر - ریچاردسون

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آماده سازی راه پاور پوینت لغات درس سوم زبان انگلیسی سال دوم متوسطه انجیل برنابا پاورپوینت گرافیک در سی شارپ گزارش کاراموزی معماری دفتر فنی اورچین