👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

توضیحات محصول :

ازدواج کردن یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره ی بزرگسالی است. این رویداد مهم در عین حال به عنـوانساده ترین و عاشقانه ترین مرحله ی چرخه ی زندگی توصیف شده است.

تعارض های رابطه ی زوج با نیازهای فردی

وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، رابطه ی زوجی برای آنها نسبت به سایر روابـط، در اولویـت قـرار گرفتـه و بـه طـور

طبیعی دیگر روابط آنها در حالت ثانویه قرار می گیرد. اگر این گونه عمل نشود، چالش های ارتباطی زوج عمیق می شود.

تنش بین فردیت شخص (استقلال و خود محوری) و قرار گرفتن در یک رابطه ی زوجـی کـه مسـتلزم توجـه کـردن بـه

خواسته ها و نیازهای شخص دیگر است، باید حل شود تا رابطه ی زوج به سمت موفقیت و لذت پیش برود.

اسطوره ها رابطه ی زوج را به چالش می کشند

- اگر یکدیگر را دوست داریم باید همیشه خوشحال باشیم.

این یک تفکر و باور غیرمنطقی است. واقعیت این است که زن و شوهرها می توانند یکدیگر را خیلی دوست داشته باشـند

و به عبارتی خوشحال نبودن می تواند به دوست داشتن یا دوست نداشتن یکدیگر ربطی نداشته باشد.

- ما باید بدون توجه به تأثیری که بر روی همسرمان می گذاریم کاملاً با یکدیگر صادق باشیم.

بیان بعضی موارد مربوط به گذشته می تواند اثر منفی در ذهن همسر بگذارد. به همین دلیل بیان عواملی که تأثیر منفـی

بر روابط دارند منطقی به نظر نمی رسد. «8» نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

- اگر یکدیگر را دوست داریم باید همیشه با هم باشیم.

در بسیاری از مشکلات زناشویی واقعاً کسی مقصر نیست بلکه، مشکل حاصل تفاوت دیدگاه و نظر زوج هاست.

- برای این که از یکدیگر حمایت کنیم باید بر سر همه ی موضوعات توافق داشته باشیم.

این که زن و شوهر توافق داشته باشند خوب است اما عدم توافق آنها در بعضی از زمینه ها کاملا طبیعی است.

- اگر زن و شوهر یکدیگر را دوست داشته باشند باید بدانند که همسرشان به چه فکر می کند و چه نیازی دارد. بنـابراین

نیازی به صحبت کردن درباره ی نیازهایشان ندارند.

واقعیت این است انسان ها هر چقدر یکدیگر را دوست داشته باشند، نمی توانند ذهن یکدیگر رابخواننـد. صـحبت کـردن

زوج ها با یکدیگر می تواند ذهنیات آنها را به هم نزدیک کند و باعث شود که از خواسته های یکدیگر با خبر شوند.

- رابطه ی خوب خود به خود اتفاق می افتد.

- ما اگر یکدیگر را داشته باشیم، نیازی به خانواده و دوستان نداریم.

این چنین فردی عقیده دارد زن وشوهر باید خود به هم وابسته باشند و نیازی به دوستان و خانواده نیست.

زوج ها باید در تربیت فرزندان هماهنگ عمل کنند

زوج ها زمانی که صاحب فرزند می شوند، باید نسبت به گذشته در نگرش و رفتار خود تغییر ایجاد کننـد. درگیـری بـین

نقش والدی و نقش همسری ممکن است به ظاهر ساده و بی اهمیت به نظر برسد اما بـرای بعضـی از زوج هـا مشـکلات

جدی ایجاد می کند.

ایجاد تعادل بین نقش های زن وشوهری و والد و فرزندی در تشکیل خانواده اهمیت اساسی دارد.

زوج ها به صمیمیت نیاز دارند

صمیمیت یکی از نیازهای زندگی زن و شوهری است و در عین حال از ویژگی های بارز یک زوج موفق و شـادمان اسـت.

رابطه ی صمیمانه، با خودافشایی واقی و درك نیازهای فرد دیگر ( همسر ) در رابطه ی برابر، تعریف می شـودواقع شـدن

را تحت تأثیر قرار دهد. عوامل دیگری که بر چگونگی نشان دادن صمیمت اثر می گذارند عبارتند از:

سبک شخصیتی فرد، سبک ارتباطی زوج ها با هم و مراحل تکامل رابطه زوج.

زن و شوهر برای پیشگیری از ایجاد مشکل، باید بتوانند درباره ی انتظاراتی که از یک رابطه ی صمیمانه دارند، با یکدیگر

صحبت کنند.

زوج باید در قدرت و همکاری مشارکت کنند

همکاری و قدرت مفاهیم کلیدی برای ادراك زوج به عنوان یک واحد منحصر به فرد هستندا. به عبارتی سهم هر فـرد در

بر عهده گرفتن مسؤولیت های مربوط به رابطه ی زوجی، همکاری او در رابطه را معین می کند.

خانواده ایرانی و چالش های آینده

نکاتی درباره آسیب شناسی مسائل زناشویی

چند ملاحظه دیگر درباره خانواده ایرانی

تعدد عوامل تاثیر گذار

شکاف نسل ها

اقتصاد خانواده.

مخاطرات جنسی

هویت ملی مذهبی

مقدمه ای بر آسیب شناسی خانواده ایرانی

نکاتی درباره آسیب شناسی مسائل زناشویی

چند ملاحظه دیگر درباره خانواده ایرانی

اهمیت خانواده

خانواده درمانی

نظریه های خانواده درمانی:

خصوصیات کلی خانواده درمانی

شروع خانواده درمانی:

+ نظریه و روش های مشاوره گروهی

👇محصولات تصادفی👇

پیاده سازی همه الگوریتم های مرتب سازی مشهور مقاله آپوگوسیپولون، مشتق شده از گوسیپول، مس درون‌زاد در لنفوسیت‎های محیطی انسان را به حرکت درمی‌آورد که منجر به شکستگی DNA اکسیداتیو می‌شود تاثیر فعالیت های بدنی بر روی ویژگی های شخصیتی انسان گزارش کارآموزی کار با رجیستری ویندوز پاورپوینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( وزیران کاردان، شهرهای آباد)