👈 فروشگاه فایل 👉

انتقال جرم کتاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

انتقال جرمکتاب

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر به همراه تصاویر

فصل اول: نفوذ مولکولی در سیالات

نکات کلیدی 1- عملیات انتقال جرم به جداسازی مخلوطها به سازندههای آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه ایـن عملیـات باعـث بهوجود آمدن تغییراتی در ترکیب مخلوطها شود.

2- عملیات انتقال جرم از یک ماده به داخل یک ماده دیگر در مقیاس مولکولی مشخص میشود.

3- در پدیدههای مختلف نیروی محرکه انتقال جرم متفاوت است. بهطور کلی نفوذ مولکولی مـیتوانـد ناشـی از اخـتلاف غلظت، اختلاف فشار، اختلاف دما و اختلاف در نیروهای محرکه خارجی (نیروهای الکتریکی و ...) باشد.

4- در حالت کلی نفوذ مولکولی در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی رخ میدهد. هر کدام از موارد چهارگانه بـهتنهـایی و یـا همه با هم همزمان میتوانند باعث اختلاف پتانسیل شیمیایی شده و در نتیجه انتقال جرم صورت پذیرد.

5- انتقال جرم نفوذی ناشی از گرادیان غلظت را نفوذ معمولی مینامند.

6- نقطه پایانی انتقال جرم رسیدن به حالت تعادل است. در حالت تعادل a b m = m 7

7- در حالت تعادل ممکن است اختلاف غلظت بین دو فاز داشته باشیم ولی چون اختلاف پتانسیل شیمیایی صـفر اسـت پس با وجود گرادیان غلظت انتقال جرم نداریم.

روش کلی حل مسائل مربوط به محاسبه توزیع غلظت و محاسبه شار مولی

1- نوشتن موازنه جرمی برای سازنده i

2- اعمال قانون فیک در معادله بهدست آمده از موازنه جرمی

3- حل معادله با توجه به شرایط مرزی حاکم در مسئله

و...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مطالعات معماری فضاهای آموزشی دانشکده معماری دانلود پاورپوینت آموزش منابع انسانی تحقیق و پژوهش بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک ( داخلی و خارجی ) بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)