👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی بررسی مفهوم توسعه پایدار

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

اولین بار كاربرد واژه توسعه پایدار (Sustainable development) توسط خانم باربارا وارد (B.Ward.Cocoyoe-1970) در اعلامیه كوكویاك درباره محیط زیست و توسعه بكار رفت.بدنبال آن پس از گزارشات باشگاه رم(modoze 75) و بنیاد هامرشولد(Daghammarskjold-75) بتدریج توسعه پایدار در طی سالهای دهه 1980 و از زمانی كه اتحادیه بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی (IUCN-82) ، راهبردهای جهانی از محیط زیست و منابع طبیعی با هدف كلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از منابع حیاتی (زنده) را ارائه كرد، مورد توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفكران توسعه قرار گرفت.بدنبال آن با گزارش كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) موسوم به گزارش برانتلند (Our common future 87 Brandt land report) مجموعه ای از پیشنهادها و اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای كشورهای در حال توسعه فراهم آمد.سپس موضوع توسعه پایدار در كنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه (UNCED-92) در شهر ریودوژانیرو ( بعنوان اجلاس زمین) بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. بر اساس نتایج این اجلاس اهداف اساسی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار بدین شرح مورد توجه قرار گرفت.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق انقلاب ایران و جهان امروز پایان نامه ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه نرم افزار ارسال انبوه یا گروهی ایمیل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون مبانی نظری وپیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه