👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پیمانكاری بهسازان شرق بوده كه این شركت گرید 3 ابنیه و گرید 2 تأسیسات را دارا می باشد.

ارجاع كار به كار فرمایی شركت سرمایه گذاری توس گستر از طریق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زمینی به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زیربنایی معادل دوازده هزار متر مربع به شركت بهسازان شرق واگذار شده است. كه این شركت پیمانكاری به مدیر عاملی آقای مهندس شریف خانی اداره می شود.

هدف از اجرای این پیمان (ساخت مجتمع پزشكان) ایجاد یك مجتمع مجهز بهداشتی درمانی در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده كه می تواند برای اهالی منطقه بسیار مفید واقع شود.

شروع این پیمان در تاریخ 18 اردیبهشت 1384 آغاز شده و تا پایان آذرماه 1386 پایان می پذیرد.

تعداد پرسنل كارگاهی و دفتری پیمانكار شامل چهار مهندس و یك تكنسین فنی، یك كارپرداز، یك مأمور خرید، سركارگر، انباردار 30 معمار و بطور معمول 25 كارگر می باشد.

تعداد مهندسین ناظر برای اجرای صحیح تحقیق 2 نفر می باشد كه در كارگاه مقیم می باشند كه این طرح با مشاورت شركت وراز انجام می پذیرد.

مهندس مشاور یا واحد تهیه كننده برآورد با توجه به شرایط و نیاز هر كار و همچنین روش انتخاب شده برای اجرای آن اقتصادی ترین روش برای تجهیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن كارگاه برحسب قیمتهای محل اجرای عملیاتی و با منظور نمودن هزینه های بالا سری به صورت مقطوع برآورد نموده و در برابر ردیف های مورد نظر درج می كند و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پیمان درج می كند. و برای ساختمانهایی كه احداث می شوند ارزش مصالح بازیافتی از هزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود.

قدرت و توان اجرایی پیمانكار مناسب بوده و ماشین آلاتی از قبیل تاور، وانت، كانكس و ... را در اختیار دارد.

فصل اول :

میلگردهای استفاده شده در ساختمان بتنی پزشكان از نوع AIII بوده و در قطرهایی از قبیل Q28 و Q26 و Q24 در بعضی موارد از Q30 استفاده شده است و برای مش حرارتی سقف از میلگرد Q10 استفاده می شود.

بتن ها بسته به موقعیت استفاده شده دارای عیارهای مختلف از جمله 250، 300، 350 و 400 كیلوگرم در هر متر مكعب بوده بطوری كه بتن استفاده شده در سقف دارای عیار 400 كیلوگرم در متر مكعب می باشد روان كننده ها بیشترین مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا می باشند كه موجب می شود بتن كارپذیرتر شده و نسبت آب به سیال نیز تغییر نكند.

با توجه به حجم زیاد ستونهای بتنی نیروی لزله توسط این ستونها و نوع اتصالات آنها به تیر مستهلك می شود و بطور كلی نیروی زلزله جذب ستونها شده و تقلیل می یابد.

بیمارستهانها و ساختمانهای پزشكی درمانی از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند چون در آن واحد بیش از 300 نفر در آنها هستند و انتظار می رود این ساختمانها بعد از زلزله قابلیت بهره برداری خود را بتوانند حفظ كنند.

تیپ های تیر و ستون های بكار رفته متنوع می باشند بطوری كه برای ستونها از كوچكترین مقطع كه cm40 ´40 بوده تا بزرگترین مقطع cm 80´80 استفاده ش ده است و برای تیرها داریم :

Cm 25´50 – cm 45´50 – cm 40´50...................... cm 102´70

در ستونها حداقل تعداد میلگردهای طولی در چند وجهی ها به تعداد گوشه ها و در ستونهای با مقطع دایره 6 میلگرد می باشد.

تمامی آرماتورها باید بصورت سرد خم شوند مگر اینكه مهندس مسئول به شكل دیگر اجازه دهد و آرماتوری كه قسمتی از آن در بتن قرار گرفته است نباید در كارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه های طرح مشخص شده است یا بوسیله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهی بر اساس شرایط اجرایی ممكن است خم كردن میلگردها لازم شود خم كردن چنین میلگردهایی در كارگاه نباید بدون اجازه مهندس مسئول انجام گیرد همچنین مهندس مسئول باید تعیین كند كه آیا میلگردی بصورت سرد خم شوند یا اینكه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها باید به شكل تدریجی باشد. در صورت حرارت دادن حرارت باید به گونه ای باشد كه به بتن آسیبی نرسد.

در زمان بتن ریزی باید دقت شود كه آرماتور فلزی از كل روغن یا سایر پوشش های غیر فلزی كه چسبندگی آرماتور و بتن را كاهش می دهد پاك شده باشد و در ضمن برای بستن آرماتورها نباید متقاطع را به یكدیگر جوش داد مگر اینكه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن میلگردهای متقاطع می تواند بوسیله ایجاد اثر بریدگی (notch effect) از لحاظ متالو»ی یك میلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعیف كند.

باید در نظر داشت كه حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای موازی در یك ردیف نباید از هیچیك از دو مقدار db (قطر اسمی میلگرد) و 2.5 سانتی متر كمتر باشد. در موردی كه آرماتورهای موازی در دو یا چند ردیف قرار می گیرند میلگردهای ردیف بالایی باید مستقیماً روی میلگردهای ردیف پائینی واقع شود و فاصله ازاد بین ردیف ها باید حداقل برابر 2.5 سانتی متر باشد. در اعضای فشاری مسلح شده به آرماتور مارپیچ یا تنگ، فاصله آزاد بین میلگردهای طولی نباید از هیچیك از دو مقدار dp 1.5 ´3.8 سانتی متر كمتر باشد، این محدودیت ها اساساً به این دلیل اعمال می شود كه به بتن اجازه داده شود كه به آسانی به داخل فضاهای بین میلگردها و بین میلگردها و قالب نفوذ كرده و از كرمو شدن بتن جلوگیری نماید. و مطمئن شدن از این موضوع كه آرماتورها روی یك خط متمركز نشده اند كه این مورد می تواند ترك خوردگی برشی یا ترك خوردگی ناشی از افت را سبب شود.

در مورد میلگردهای گروه شده باید به این نكته توجه داشت كه میلگردها باید در داخل فاموتها یا تنگها محصور شوند و در تیرها نباید میلگردهای بزرگتر از Q36 را با یكدیگر گروه نمود.

بتن خط برای آرماتور :

پوشش بتنی كه بعنوان محافظی برای آرماتور در برابر هوا و اثرات دیگر است از سطح بتن تا سطح بیرونی فولادی كه ضابطه پوششی در مورد آن اعمال می شود اندازه گیری می گردد. در موردی كه حداقل پوشش برای یك نوع عضو ساختمانی بیان شده است حداقل پوششی بتنی اگر آرماتور عرفی، میلگردهای اصلی را در برگرفته باشد تا لبه خارجی خاموتها تنگها یا مارپیچها اندازه گیری می شود و اگر بیش از یك ردیف آرماتور اصلی بدون خاموت یا تنگ بكار برده شود تا سطح خارجی بیرونی ترین ردیف میلگردها اندازه گیری می شود.

برای آرماتور باید حداقل پوشش بتنی مندرج در زیر را تأمین نمود :

الف : پوشش حداقل cm

بتنی كه بر روی زمین ریخته شود و بطور دائم در تماس با آن باشد 7.5

ب:

بتنی در معرض زمین یا هوای خارج

میلگردهای T18 تا T58 5

میلگرد T16 سیم های به قطر 16 میلمتر و كوچكتر 3.8

ج : بتنی كه در معرض هوا یا در تماس با زمین نیست :

برای تیرها و ستونها آرماتور اصلی ، تنگ ها، خاموتها، مارپیچها 3.8

در مورد میلگردهای انتظار طولی خم شده (میلگردهای ستون كه بعلت كم شدن ابعاد مقطع ستون در محل طبقه جهت امتداد یافتن در ستون طبقه فوقانی باید خم شوند) لازم است با ضوابطی مطابقت داشته باشد:

فصل چهارم : تجهیز و اداره كارگاه

تجهیز كارگاه عبارت است از مجموعه عملیات اقدامات و تداركاتی كه باید بصورت موقت برای دوره اجرای موضوع پیمان انجام شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق اسناد و مدارك پیمان میسر شود.

تعریف چند كلمه درباره تجهیز كارگاه :

ساختمانهای پشتیبانی، به ساختمانهایی گفته می شود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بهره برداری قرار می گیرد مانند كارگاههای سرپوشیده شامل كارگاههای تأسیساتی، آهنگری، نجاری و ...

ساختمانهای عمومی به ساختمانهایی گفته می شود كه برای افراد مستقر در كارگاه و سرویس دادن به آنها مورد استفاده قرار می گیرد مانند دفاتر كار، مهمانسرا، نمازخانه، درمانگاه و...

برای برآورد تجهیز كارگاه مهندس مشاور یا واحد تهیه برآؤرد با توجه به شرایط و نیاز هر كار و همچنین، روش منتخبی برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش برای تجهیز كارگاه را تعیین و برمبنای آن هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در ردیف های تجهیز كارگاه و برحسب قیمتهای محل انجام عملیات و یا منظور نمودن هزینه های بالاسری بصورت مقطوع برآورد كرده و در برابر ردیف های مورد نظر درج می كند و چنانچه مشخصه ی ویژه ای برای تجهیز و برچیدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پیمان پیش بینی می كند.

برای ساختمانهایی كه احداث می شوند ارزش مصالح بازیافتی از هزینه احداث كسر شده و حاصل بعنوان برآورد آنها منظور می شود و برای ساختمانهای پیش ساخته مانند كاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها مانند قابهای فلزی، هزینه حمل و. نصب و استهلاك و سرمایه گذاری آنها در طول اجرای كار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه منظور می شود. و دو مورد پیمانهایی كه از چند رشته فهرست بهاء واحد استفاده می شود تنها یك فهرست تجهیز و برچیدن كارگاه برای كل موضوع پیمان تهیه می شود.

پس از برآورد هزینه اجرای تجهیز كارگاه پیمانكار اقدام به طرح جانمایی كارگاه كرده وپس از تأیید دستگاه نظارت آن را مبنای تجهیز كارگاه می نماید عواملی كه در طرح جانمایی مؤثر می باشند عبارتند از :

1. ترتیب قرار گرفتن ساختمانها كه باید به گونه ای باشد كه دستگاه نظارت دسترسی آسانی به پیمانكار و نماینده او در كارگاه (رئیس كارگاه) داشته باشد.

2. پیش بینی طرح توسعه 3. پیش بینی تأسیسات 4. راههای ارتباطی 5. نحوه جمع آوری آبهای سطحی و...

ساختمانهایی كه برای تجهیز كارگاه و در زمین های تحویلی از سوی كارفرما احداث شده است باید پس از اتمام كار توسط پیمكانكار برچیده شود. تجهیزات و مصالح بازیافتی تجهیز كارگاه متعلق به پیمانكار است ( به جز تجهیزات انجام شده توسط كارفرما) و در صورتی كه ساختمانهای موقت احداث شده برای تجهیز كارگاه مورد نیاز كارفرما باشد بهای مصالح بازیافتی آنها با توافق طرفین و بر اساس نرخ روز تعیین و وجه آن به پیمانكار پرداخت می شود. هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانكار در صورت وضعیتهای موقت و قطعی منظور می گردد.

كارفرما یك شخص حقیقی یا حقوقی می باشد كه موارد مندرج در موضوع پیمان را به پیمانكار واگذار می كند و بالاترین مقام را در تحقیق های عمرانی دارا می باشد.

كارفرمایان برای اجرای صحیح تحقیق نیاز به گروه مهندسین مشاور دارند كه مهندسین مشاور كار تهیه نقشه های مقدماتی، تهیه نقشه های محاسباتی و اجرایی و تهیه اسناد و برگزاری مناقصه را به عهده دارد.

پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار هرم تحقیق های عمرانی تشكیل می شود بطوری كه در رأس این هرم كارفرما و در طرفین شركت مشاور و پیمانكاری قرار می گیرند و عامل چهارم نیز از سوی كارفرما تعیین شده و به پیمانكار و مشاور معرفی می شود و هم بر كار مشاور و هم به كار پیمانكار نظارت می كند و نماینده كارفرما در تحقیق ها می باشد.

دستگاه نظارت برای اجرای صحیح تحقیق بر طبق نقشه ها مهندسین را بعنوان ناظر مقیم تحقیق به كار می گمارد كه این مهندسین از سوی مشاور به پیمانكار معرفی می شوند و بطور مداوم بر تحقیق نظارت دارند و در صورتی كه در اجرای تحقیق ایرادی مشاهده كردند آن را برای رفع به پیمانكار ابلاغ می نمایند.

پیمانكار نیز نیاز به شخصی دارد كه اجرای تحقیق را در كارگاه سرپرستی كند و برای این منظور رئیس كارگاه را كه شخص حقیقی بوده و دارای صلاحیت می باشد به مهندس مشاور معرفی می نماید دستگاه نظارت پس از بررسی صلاحیت و قابلیت های شخص معرفی شده از طرف پیمانكار برای احتساب پست رئیس كارگاه آن را تأیید می كند در غیر اینصورت پیمانكار موظف است شخص واجد صلاحیت دیگری را به دستگاه نظارت معرفی نماید.

فصل پنجم : محوطه سازی

محوطه سازی شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، ایجاد خاكریز و كانال های هدایت آب می باشد.

طراحی شبكه پیاده روی با توجه به دسترسی های پیاده و سواره و بافت شهری صورت می گیرد و در طراحی آن باید به پیوستگی، طول كوتاه و زیبایی و راحتی توجه كرد. و در تغییر جهت مسیرها نباید از زوایای حاد استفاده نمود.

همچنین تا حد امكان باید از تعداد كم استفاده كرد. در طراحی مسیرها باید از گوشه های گرد یا پخ استفاده كرده باید توجه داشت كه شیبهای طولانی و یكنواخت موجب خستگی عابرین می شود در صورت مقدور بودن باید شیب های طولی ملایم و تند را با یكدیگر تركیب نمود.

جنس لایه اساس معابر پیاده می تواند مخلوط رودخانه ای، شفته آهكی، قلوه سنگ آسفالت یا بتن باشد و جنس رویه پیاده رو می تواند از خاك تثبیت شده ، آجر، سنگ، موزائیك و یا بتنم باشد حداقل ضخامت لایه آسفالتی پیاده روها باید برابر 2 سانتی متر باشد.

در پیاده روها درختان را باید در چاله هایی از قبل تعیین شده كاشت تا به خوبی رشد و نمو كنند و ریشه های آنها به روسازی و شبكه های تأسیسات شهری مجاور صدمه ای وارد نكند. سطح چاله درختان باید توسط شبكه های فلزی و یا آجری و یا سنگفرش با پیاده رو هم تراز گردد. در صورت قرارگیری دریچه ی

شبكه روی كانال های تأسیساتی در سطح پیاده رو باید پس از نصب با سطح پیاده رو همتراز بوده و با استفاده از خط كشی و یا بافت متفاوت به سهولت قابل مشاهده باشد.

👇محصولات تصادفی👇

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 89 دانلود تحقیق معماری دوره رنسانس پرسشنامه ویژگی های شخصیت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی