👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاه در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچة بانكداری در ایران ................................................................................................................ 2

تاریخچة بانك رفاه كارگران ............................................................................................................... 3

معرفی بانك رفاه كارگران .................................................................................................................. 3

بانك استقراضی ایران ......................................................................................................................... 5

چارت سازمانی ..................................................................................................................................... 6

موقعیت و آدرس بانك ........................................................................................................................ 6

تسهیلات ارضی و صادراتی بانك رفاه .............................................................................................. 7

تسهیلات قبل از صدور كالا................................................................................................................ 7

مبلغ تسهیلات ...................................................................................................................................... 8

مدت بازپرداخت تسهیلات .................................................................................................................. 8

نرخ تسهیلات ....................................................................................................................................... 9

وثایق ..................................................................................................................................................... 9

نحوة اعطای تسهیلات....................................................................................................................... 10

اعمال نظارت بانك ............................................................................................................................ 10

ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده....................................................................................... 10

بازپرداخت ........................................................................................................................................... 11

تسهیلات بعد از صدور كالا................................................................................................................ 12

مبلغ تسهیلات .................................................................................................................................... 12

مدت بازپرداخت تسهیلات ................................................................................................................ 13

نرخ تسهیلاتی پرداختی ..................................................................................................................... 13

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات ......................................................................................... 13

نحوة اعطای تسهیلات....................................................................................................................... 14

اعمال نظارت بانك............................................................................................................................. 14

بازپرداخت ........................................................................................................................................... 14

تسهیلات ارزی.................................................................................................................................... 15

نوع تسهیلات....................................................................................................................................... 15

سقف فردی تسهیلات......................................................................................................................... 15

كارمزد تعهد.......................................................................................................................................... 16

نرخ سود تسهیلات ............................................................................................................................. 16

دورة بازپرداخت .................................................................................................................................. 16

عقد قرارداد وثایق................................................................................................................................ 16

عنوان صفحه

انواع خدمات ریالی و ارزی بانك رفاه............................................................................................... 17

انواع سپرده های بانكی....................................................................................................................... 20

حساب قرض الحسنه پس انداز......................................................................................................... 20

قرض الحسنه پس انداز عادی........................................................................................................... 21

قرض الحسنه پس انداز ویژه ............................................................................................................ 21

حساب قرض الحسنه جاری .............................................................................................................. 21

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم ................................. 22

حساب جاری دومنظوره ..................................................................................................................... 22

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار.............................................................................................. 23

حساب سپردة سرمایه گذاری كوتاه مدت عادی ............................................................................. 23

حساب سپردة كوتاه مدت ویژه ......................................................................................................... 23

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت.............................................................................................. 24

سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ..................................................................................... 24

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ......................................................................... 24

انواع تسهیلات بانك رفاه .................................................................................................................. 25

سایر خدمت بانك رفاه ...................................................................................................................... 28

انواع واحدهای مربوط به حسابداری ................................................................................................. 36

حسابرسی ............................................................................................................................................ 36

انواع حسابرسان................................................................................................................................... 37

وظایف سازمان حسابرسی ................................................................................................................ 38

حسابداری دولتی................................................................................................................................. 39

خصوصیات حسابداری دولتی ............................................................................................................ 39

اصول كلی حسابداری دولتی ............................................................................................................ 40

حسابداری بودجه ................................................................................................................................ 42

تهیه و تنظیم بودجه در بانك ............................................................................................................ 43

مسئول بودجه در بانك ...................................................................................................................... 44

حسابداری مالی .................................................................................................................................. 44

حسابداری مدیریت ............................................................................................................................. 46

انواع حسابهای مورد استفاده ............................................................................................................. 50

هزینه ها .............................................................................................................................................. 51

حسابهای انتظامی .............................................................................................................................. 53

تنخواه گردان ...................................................................................................................................... 54

سپرده .................................................................................................................................................. 55

عنوان صفحه

حساب بستانكاران .............................................................................................................................. 56

حواله (عهدة شعبه ها)......................................................................................................................... 57

سرمایه ................................................................................................................................................. 58

دارائی جاری ....................................................................................................................................... 58

دارائی ثابت ......................................................................................................................................... 58

نقطة سر به سر ................................................................................................................................... 58

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج ............................................................................. 58

برنامه های جاری و در دست اقدام .................................................................................................. 61

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ............................................................................................ 62

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری .............................................................................................. 72

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ............................................................................................... 74

ثبت عملیات مربوط به سپرده ........................................................................................................... 76

بستن حساب سپرده ........................................................................................................................... 78

كاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی .......................................................................................... 78

بستن حسابها در پایان سال .............................................................................................................. 80

حسابهای سنواتی ............................................................................................................................... 81

فرم های مورد استفاده در حسابداری ............................................................................................... 82

پیشنهادات و انتقادات ......................................................................................................................... 85

فرمها

پیوستها

تاریخچة بانكداری در ایران:

بانك شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند كه اولین بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانك در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانك تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت كرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یكسال 6% منفعت می‌داد. بانك با این اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول كاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دریافت 20000 لیرة‌ انگلیسی كلیه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنكه نتیجة قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانك شرق را گرفت و این حریف بانك شاهی ایران بود كه مبتكر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت 40000 لیرة‌ امتیاز عظیمی برای مدت 70 سال برای كشیدن راه‌آهن، حق انحصاری كلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانك و غیره را بدست آورد. 25 ژوئیه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری كه اساس آن تأسیس بانك شاهی ایران بود به مدت 60 سال تأسیس گردید. یكی از عملیات عمده این بانك حق انحصاری نشر اسكناس بود. این بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسی فعالیت می‌كرد.

تاریخچة بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسید و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد كه این سازمان سرمایة‌ اولیة را در این بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهای بازنشستگان و كاركنان كه بیمة تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.

معرفی بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه یكی از شش بانك تجاری كشور است كه از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانكی اشتغال ورزیده و اینك با استفاده از فن‌آوریهای نوین به ارائة خدمات وسیع در همة زمینه‌های بانكی به عموم هم‌میهنان مبادرت می‌نماید. بانك رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست كلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات كالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و كشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. بانك رفاه با تدوین یك برنامة 5 سالة عملیاتی در چارچوب برنامة سوم اقتصادی دولت علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش‌بینی كرده است. این بانك دارای یك شركت كارگزاری در بورس تهران بوده و یكی از بانكهای مهمی است كه عضو هیأت مدیره بورس می‌باشد لذا با داشتن توانایی‌ها و امكانات لازم از طریق شركت كارگزاری و هم از طریق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام می‌نماید. بانك رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانك‌های معتبر بین‌المللی یكی از خوشنام‌ترین بانكهای تجاری محسوب می‌گردد كه با بیش از 70 كارگزار منتخب از بانكهای تراز اول دنیا نیازهای مشتریان خود را در عملیات بانكی بین‌المللی را مرتفع می‌سازد.

بانك رفاه می‌كوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و بهرمندی از خدمات جوانان تحصیل كرده و نواندیش و آموزشهای مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبی در خدمت مشتریان بانك و آحاد سرافراز ایران قرار گیرد.

بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال 1378 لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری دریافت كند و این لوح گرانقدر را در كارنامة موفقیتهای خود ثبت و ضبط نماید. این بانك در تحقیق‌های عمرانی كشور منجمله راه‌سازی، آب و فاضلاب و راه‌اندازی صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌ای ایفا كرده و در جهت شكوفایی اقتصادی كشور تسهیلات صادراتی، تولیدی و كشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.

بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشم‌گیری داشته است بطوری كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانكی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب در سال 1378 موفق به كسب جایزه لوح بلورین نمایشگاه گردیده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهینامه ایزو گردید.

بانك استقراضی ایران:

پس واگذاری امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهی ایران به رویتر یكی از اتباع دولت روسیه به نام ژاك برلیا پیشنهاد تأسیس بانك استقراضی ایران را داد. در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید كه انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری طرح عمومی داده شود و از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنكه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانك استقراضی ایران گردید.

بانك مزبور برخلاف بانك شاهی قسمتهای شمالی ایران حوزه فعالیت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكی در جنوب می‌پرداخت در تاریخ 22 مرداد سال 1301 شمسی این بانك به دولت ایران واگذار شد.

چارت سازمانی:

هر شعبه با توجه به معیارهای مشخصی طبقه‌بندی می‌شود اما چیزی كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازمانی مشخصی است كه با رئیس شعبه، معاونت شعبه و حداقل یك تحویل‌دار آغاز می‌گردد. رئیس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار سایر كاركنان را به عهده دارد در عین حال كه در انجام امور شعبه فعالیت می‌كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب می‌شود عموماً مسئول تسهیلات و حسابدار شعبه نیز می‌باشد. تحویل‌دار شعبه كه امور مربوط به دریافتها پرداخت نقدی انجام می‌دهد و مستقیماً با تراول و وجه نقد در ارتباط می‌باشد.

موقعیت و آدرس بانك:

بانك رفاه شعبه سه راه اندیشه واقع در جاده ملارد سه راه اندیشه می‌باشد كه دارای یك رئیس شعبه یك معاون و دو صندوق‌دار و یك تحویل‌دار می‌باشد و سرپرستی بانك

رفاه واقع در ابتدای سه‌باندی رجائی‌شهر كرج می‌باشد.

تسهیلات ارزی و صادراتی بانك رفاه:

بانك رفاه به عنوانی یكی از شش بانك تجاری كشور با استفاده از فن‌آوریهای نوین در راستای سیاست توسعة صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش صادراتی و ارزی تسهیلات مالی به صادركنندگان پرداخت می‌نماید. تسهیلات مذكور به شرح زیر به صادركنندگانی كه به صدور كالا و خدمات مبادرت می‌ورزند اعطا می‌گردد:

1- بخش صادرات

1-1- تسهیلات قبل از صدور كالا

1-2-تسهیلات بعد از صدور كالا

1-3- اعطای اعتبار به كشورهای خریدار یا خریداران كالاهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی از كشور در چارچوب مصوبات یا موافقت‌نامه‌های تجاری

1-1- تسهیلات قبل از صدور كالا:

تسهیلات قبل از صدور كالا به آن دسته از صادركنندگانی كه جهت خرید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیة مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور كالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد.

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:

مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارائه شده به بانك(حداكثر تا 90%‌ مبلغ اعتبار اسنادی) مبلغ قرارداد منعقده با خریدار كالا در خارج از كشور( حداكثر تا 60% مبلغ قرارداد) مبلغ مشاركت بانك در طرح‌های تولیدی صادراتی پس از انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و فنی و برآورد دقیق نیازهای مالی طرح توسط بانك(حداكثر تا 90% مبلغ سرمایه‌گذاری)

مدت بازپرداخت تسهیلات:

تسهیلاتی كه به منظور رفع نیازهای مالی صادركنندگان برای صدور كالا به آنان پرداخت می‌گردد، با توجه به ماهیت كار صادرات كه نیاز چندانی به مدت زمان طولانی ندارد كوتاه مدت است و زمان پرداخت هر تسهیلات با توجه به نوع كالاهای صادراتی حداكثر تا یكسال خواهد بود.

مدت بازپرداخت تسهیلات قبل از صدور به تفكیك كالاهای صادراتی به قرار زیر است:

محصولات كشاورزی 9 ماه

فروش دستباف و صنایع دستی 9 ماه

كالاهای صنعتی مصرفی 9 ماه

كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 12 ماه

خدمات فنی و مهندسی 18 ماه

(در موارد استثنایی طبق مهلتهای مقرر در قرارداد به تشخیص بانك عمل می‌شود.)

به متقاضیانی كه برای اجرای تحقیق‌های تولیدی صادراتی خرید ماشین‌آلات و یا توسعة واحدهای تولیدی خود نیاز به استفاده از تسهیلات بانك داشته باشند، با اعمال شرایط و ضوابطی متناسب با مورد، تسهیلات میان‌مدت( از 1تا3 سال) پرداخت می‌گردد.

نرخ تسهیلات:

طبق مصوبة شورای پول و اعتبار، نرخ سود پیش‌بینی شده برای بخش صادرات 17% در سال تعیین شده است.

وثایق:

برای حفظ منافع بانك و حسن‌اجرای قرارداد، یك یا تركیبی از وثایق زیربنا به تشخیص بانك اخذ خواهد شد:

1- غیرمنقول ارزنده شهری و سهل‌البیع

2- پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران

3- سفته معتبر

4- سپردة مدت‌دار (ارزی و ریالی)

5- محل اجرای طرح با بناهای احداث شده و ماشین‌آلات

6- اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌های بانكی تعهد شركتهای بیمه

7- سایر وثایق از قبیل اوراق مشاركت، سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس

نحوه اعطای تسهیلات:

تسهیلات بانك در قالب یكی از عقود اسلامی به متقاضی اعطا خواهد شد.

اعمال نظارت بانك:

از زمان پرداخت تسهیلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود بنا به تشخیص و مصلحت خود و نحوة استفاده از تسهیلات پرداختی نظارتهای لازم را به عمل آورد.

شرایط تعیین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت:

1- مشتریان می‌توانند شخصاً در سررسید سپرده‌هایشان به بانك مراجعه و آنرا تمدید نمایند و یا اجازه تمدید آنرا كتباً در ذیل برگ درخواست سپرده به بانك بدهند بانك موظف است در پشت برگ سپرده تاریخ تمدید را قید و تأئید نماید.

* تمدید سپرده‌های بلندمدت همانند افتتاح حساب سپرده جدید می‌باشد. بعنوان مثال مشتریانی كه سپرده یكساله افتتاح نموده‌اند برای یكسال تمدید می‌شود و در صورت افتتاح سپرده دوساله هر دو سال یكبار و برای مدت دوسال قابل تمدید می‌باشد.

* در صورت تمدید هر یك از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپرده مذكور بعنوان سپرده جدید تلقی می‌شود.

انواع تسهیلات بانك رفاه:

1- تسهلات مضاربه: در چارچوب این نوع عقد بانك به مشتریان سرمایه لازم را اعطاء

می‌نماید تا با آن تجارت نموده و در سود حاصله( به نسبت از قبل تعیین شده) با بانك شریك می‌شوند. حداكثر مجموع دوره یا دوره‌های قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی یكسال و در موارد استثنایی با اخذ مجوز از بانك مركزی تا 6 ماه قابل تأدیه می‌باشد.

2- تسهیلات سلف: اعطای این تسهیلات به مشتریان جهت پیش‌ خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آنان صورت می‌گیرد.

حداكثر مدت تسهیلات سلف یك دوره تولید می‌باشد مشروط بر اینكه از 1 سال تجاوز ننماید/ منظور از مدت تسهیلات زمانی است كه ازتاریخ انجام معامله تا تاریخ تحویل كلی محصول پیش‌خرید شده به طول می‌انجامد.

3- تسهیلات مشاركت مدنی:مشاركت مدنی از جمله تسهیلاتی است كه جهت تأمین منابع پولی مورد نیاز مشتریان در بخش مسكن، خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی و كشاورزی اعطاء گردد.

4- تسهیلات جعاله: جعاله یكی دیگر از تسهیلات كوتاه‌مدت بانك می‌باشد كه در قبال انجام امور تعمیرات مسكن، تولید،بازرگانی و خدمات پرداخت می‌شود مدت بازپرداخت جعاله با توجه به نوع آن در هر بخش توسط بانك تعیین می‌گردد.

5- تسهیلات فروش اقساطی: تسهیلات فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به

بهای معلوم. این نوع تسهیلات برای یافتن منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی( خرید ماشین‌آلات و تأسیسات، ابزاركار و وسایل تولید، مواد اولیه و …) مورد استفاده قرار می‌گیرد بطوری كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی از مشتریان دریافت می‌گردد.

6- تسهیلات اجاره به شرط تملیك:در این تسهیلات، شرط می‌شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالك گردد. این نوع تسهیلات جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی، و همچنین مسكن قابل استفاده است.

7 –تسهیلات وجوه اداره‌شده: وجوه اداره‌شده عبارتست از وجوهی كه از سوی صاحبان وجه ( سازمانها، شركتها، و ….) نزد بانك تودیع می‌شود تا به مصارف معینی كه از سوی صاحبان وجه اعلام می‌گردد، برسد. بانك در مقابل ارائه اینگونه خدمات علاوه بر وصول سود مورد انتظار صاحبان وجه درصدی بعنوان كارمزد از تسهیلات گیرنده دریافت می‌نماید. نرخ سود و مدت این نوع تسهیلات با نظر صاحب وجه تعیین می‌گردد.

8- قرض‌الحسنه اعطایی: ( اعطای قرض‌الحسنه از سوی بانك به جهت كمك مالی در زمینه تأمین هزینه ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، ودیعه مسكن و رفع

نیازهای ضروری می‌باشد. قرض‌الحسنه اعطایی فاقد سود بوده و صرفاً كارمزد خدمات برای آن در نظر گرفته شده‌است و مدت آن نیز در بخش‌های مختلف متفاوت است.

* نرخ سود و مدت بازپرداخت كلیه تسهیلات توسط بانك و مطابق با مقررات و ضوابط قانونی تعیین می‌شود. كلیه تسهیلات بانك به موجب درخواست كتبی و با توجه به شرایط سنی مشتری مشمول بیمه عمر می‌باشد.

سایرخدمات بانك رفاه:

1- تلفن‌بانك: تلفن‌بانك رفاه در جهت صرفه‌جویی در وقت، هزینه و نیز ارائه خدمات بصورت مكانیزه طراحی شده‌است. مشتریان می‌توانند با دریافت یك رمز از شعبه و گرفتن شماره تلفن‌بانك شعبه مورد نظر براحتی به اطلاعات زیر دسترسی پیدا كنند:

1- آخرین مانده موجودی حساب

2- وضعیت چك‌های واگذاری عهده سایر بانكها

3- پیگیری وضعیت یك چك

4- ارسال صورت حساب از طریق نمابر

5- اعلام سه گردش آخر

6- امكان تغییر رمز

7- میزان سود واریزی به حساب مشتریان، همراه با اعلام نوع و شماره حساب واریزی،

اعلام سود مطالبه شده و ….

2- كارت اعتباری ارزی (Business Card) :

با كارت اعتباری ارزی بانك رفاه دیگر نیازی به جابجایی پول نقد د رسفرهای خارجی نخواهد بود. این كارت در تمام نقاط جهان و با ارز همان كشور قابل استفاده است. همچنین در برابر سرقت، آتش‌سوزی و مفقودشدن بیمه می‌باشد. با این كارت می‌توان از بیش از 000/400 دستگاه خودپرداز با علامت VISA در تمام نقاط جهان بهره‌مند شد. همچنین می‌توان خدمات خود را با تخفیف ویژه از 5 تا 50 درصد دریافت كرد. با مراجعه به شعبه بانك رفاه و سپرده‌‌گذاری برابر با 120 درصد سقف اعتباری مورد درخواست به یكی از ارزهای رایج می‌توان این كارت را دریافت نمود.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تجربه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی (اما فرسوده) آموزش طراحی مدار در چند صفحه جدا از هم با Proteus پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون 1980 مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتماد اجتماعی دانلودکارآموزی شرکت داده پردازی ایران 21 ص