👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کاراموزی ترانسفورماتور قدرت گازی GIS،ایمنی در انتقال در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست جداول

آمار استفاده ترانسفورماتورهای گازی در زاپن 20

مسئولیتهای ایمنی در کارکنان 23

فهرست شکلها

تغییرات درجه حرارت سیم پیچ ها 6

سیستم خنک کنندگی 10

ترانسفورماتور ولتاز مغناطیسی 17

فهرست مطالب

خلاصه گزارش 1

مقدمه 2

ویزگی ها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهای گازی 3

ساختمان و اصول طراحی ترانسفورماتورهای گازی 7

متعلقات ترانسفورماتور 11

سیستم حفاظتی 15

مفاهیم ایمنی 21

اصول و روشهای ایمنی 24

حوادث ناشی از کار 27

اصول ایمنی در الکتریسیته 29

آشنایی با مختصات آتش سوزی 30

دستور العمل کنترل موارد ایمنی در پستهای انتقال نیرو 36

آمار حوادث در پست فریمان 41

فهرست منابع 42

مقدمه :

در سالهای اخیر افزایش روز افزون مصرف انرژی الكتریكی ، گسترش شبكه های توزیع و فوق توزیع را در شهرها و مناطق صنعتی اجتناب ناپذیر نموده است با توجه به اینكه كمبود فضا و لزوم همسازی با محیط از یك طرف و جلوگیری از آثار آلودگی های مختلف از طرف دیگر پستهای گازی روز به روز كاربرد پیشتری می یابند ولی با این وجود به علت مسائل فنی موجود تاكنون ترانسفورماتورهای این پستها از نوع روغنی بوده و به منظور كنترل دامنة آتش سوزی احتمالی و مسائل مربوط به سیستم خنك كنندگی عمدتا در فضای باز نصب می شوند ولی اخیرا گاز sf6 نیز در طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای با قدرت بالا مورد توجه قرار گرفته است و نسل جدیدی از ترانسفورماتورها را با عنوان ترانسفورماتورهای گازی مطرح نموده كه در این جزوه مورد بررسی قرار می گیرد.

ویژگیها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهای گازی :

الف- از آنجا كه گاز sf6در این ترانسفورماتورها جانشین روغن شده ، غیر قابل احتراق و انفجار بوده لذا در صورت بروز عیبهای متداول در ترانسفورماتور احتمال بروز آتش سوزی وجود ندارد لذا این ترانسفورماتورها برای كاربرد در فضاهای سر پوشیده بسیار مناسب می باشند و در هر صورت برای این ترانسفورماتورها ضرورت تعبیه سیستمهای اتوماتیك اطفاء حریق كه بسیار گران و هزینه بردار می باشند وجود ندارد.

ب- با توجه به پایداری شیمیایی كامل گاز sf6 و عدم تاثیر شرایط محیطی بر روی عایق ترانسفورماتور در اثر ایزوله بودن كامل نسبت ب هوای محیط (نداشتن كنسرواتور) و پایداری حرارتی بالای این گاز امكان بروز عیب در این ترانسفورماتور به حداقل ممكن كاهش یافته و از آنجا این ترانسفورماتورها معمولا در پستهای با سوئیچگیرهای گازی مورد استفاده قرار می گیرند و ارتباط ترانسفورماتور با سوئیچگیرهای مربوطه از طریزق لوله های گازی ( GIB ) انجام می گیرد لذا امكان ایجاد اتصال كوتاه نیز در نزدیكی ترانسفورماتور به حداقل می رسد و لذا در مجموع قابلیت اطمینان سیستم به حداكثر می رسد.

ج- از انجاییكه این ترانسفورماتور به صورت كامل آب بندی بوده و قسمت اكتیو در داخل محفظه فلزی قرار دارد و حداقل دریچه برای بازدید و یا تعمیر در طرح ان در نظر گرفته می شود و با هوای محیط هیچ گونه ارتباطی ندارد لذا برای مناطق با آلودگی و رطوبت بالا مناسب می باشند.

د- انتقال صدا در گاز SF6كمتر از روغن و یا هوا بوده و لذا مقدار صدای ترانسفورماتورهای گازی نسبت به روغنی كمتر می باشد.

ه-گازSF6 به خاطر الكترونگاتیو بودن (جذب الكترونهای آزاد) از خاصیت عایقی خوبی برخوردار می باشد و به خاطر ویژگی خاص این گاز در مقابل اضافه ولتاژهای سوئیچینگ یا صاعقه طراحی ترانسفورماتور از نظر عایقی با اطمینان بالاتری صورت می گیرد.

و- مشخصات الكتریكی ترانسفورماتورهای گازی نظیر جریان بی باری و تلفات با نوع روغنی یكسان بوده ولی مقدار امپدانس این ترانسفورماتورها نسبت به نوع گازی كمی بیشتر از نوع روغنی به خاطر فواصل بیشتر بین سیم پیچها می باشد البته این پارامتر به سهولت قابل كنترل می باشد.

ز- با توجه به اینكه این ترانسفورماتور ها به صورت كاملا آب بندی شده حمل می شوند. لذا عملیات نصب و راه اندازی به علت عدم نیاز به پروسس خشك كردن و روغن زدن بسیار راحت تر بوده و در مقایسه با نوع روغنی به زمان كمتری نیاز می باشد. تعمیرات و بازدیدهای دوره ای در حین بره برداری نیز خیلی بندرت ضرورت پیدا می كند اما در صورت نیاز به بازدید داخلی از ترانسفورماتور بایستی توجه داشت كه اگر چه گاز SF6سمی نمی باشد ولی چون وزن مخصوص آن بیشتر از هواست، در داخل تانك باقی مانده و ضروری است كه قبل از وارد شدن به داخل تانك مقدار اكسیژن كنترل شده و در صورت لزوم اكسیژن نیز تزریق گردد.

ح- هدایت حرارتی گازSF6 اگر چه از هوا بیشتر می باشد ولی در مقایسه با روغن پایین تر بوده و لذا برای انتقال حرارت ناشی از تلفات ترانسفورماتور بایستی دقت لازم در طراحی سیستم خنك كنندگی صورت پذیرد و اصولا سیستمهای خنك كنندگی این نوع ترانسفورماتورها پیچیده تر از ترانسفورماتورهای روغنی می باشد.

ط- در این نوع ترانسفورماتورها امكان نشتی تدریجی گاز در حین بهره برداری وجودا داشته كه به سهولت نوع روغنی نیز قابل رویت نمی باشد لذا بایستی طوری طراحی شوند كه در صورت افت فشار گاز از نظر عایقی مشكل خاصی بوجود نیامده و ضمنا از انجا كه افت فشار گاز به خاطر كاهش دانسیته ان درجه حرارت سیم پیچها را نیز افزایش می دهد لذا بایستی در چنین صورتی بار ترانسفورماتور نیز متناسبا كاهش داده شود كه میزان ان بستگی به طرح سیستم خنك كننده دارد.

نمودارهای (1-9-2 )یك نمونه از تغییریات درجه حرارت سیم پیچی ترانسفورماتورها را نسبت به تغییر فشار گاز و بار ترانسفورماتور در دو حالت سیستم خنك كنندگی طبیعی و اجباری نشان می دهد.

2-9-2) ساختمان و اصول طراحی ترانسفورماتورهای گازی:

الف) سیم پیچی ها و عایقهای مربوطه : با توجه به اینكه مواد عایقی كاغذی مقاومت كافی را در مقابل عبور هوا و یا گاز ندارند عایق مناسبی در محیط گاز نمی باشند و به همین دلیل از عایقهای دیگری ماند فیلم پلی استر برای عایق كاری هادی های سیم پیچها استفاده می گردد و برای كنترل میدان الكتریكی و عایق بندی بین سیم پیچها و هر سیم پیچی با زمین كاربرد شیلدهای موسوم بهElectric field relaxing shield نیز ضروری می باشد.

ضمنا برای حفاظت بهتر ترانسفورماتور در مقابل اضافه ولتاژهای صاعقه و توزیع یكنواخت بتر این اضافه ولتاژ از سیم پیچی های موسوم به (High series capacitance)Hiser Cap برای سیم پیچی های فشار قوی كه ظرفیت خازنی بین حلقه ها افزایش می دهد استفاده می شود.شكل (2-9-2 ) این نوع سیم پیچی را در مقایسه با نوع دیسكی نمایش می دهد

از آنجا كه توزیع اولیه ولتاژ ضربه ای بوسیلة نسبت كاسیتانس سری و كاپاسیتانس با زمین تعیین می گردد با افزایش كاپاسیتانس سری این توزیع خطی تر می گردد و لذا نوسان ولتاژ اولیه كنترل شده و سیم پیچی در مقابل چنین اضافه ولتاژهایی مقاومتر می گردد. ضمنا تحقیقات اخیر پیشنهاد استفاده از سیم پیچهای ورقه ای از جنس آلومینیم را نیز مطرح ساخته است.

ب)هسته:هسته این ترانسفورماتورها مانند رانسفورماتورهای روغنی از ورقه های آهن سیلیس دارا ولی با كیفیت بسیار بالا تشكیل می گردد كه با روش adhesiveو بدون استفاده از هر گونه سوراخ و یا پیچ بهم متصل می گردند. در ترانسفورماتورهای با قدرت بالا برای خنك كردن هسته علاوه بر استفاده از داكت های عبور گاز در اطراف هسته در داخل هسته نیز چنین داكت هایی پیش بینی می گردد.

ج) تانك: با توجه به اینكه فشار گاز داخل تانك معمولا در فشار kg/cm2 1 و در درجه حرارت C°20 درجه تنظیم می گردد و این فشار در درجه حرارت حداكثر كار ممكن است تا حدود kg/cm2 6/1 برسد. و علاوه بر آن سوپاپ تخلیه فشاری كه معمولا در فشار 2 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع عمل می نماید نیز روی تانك نب می گردد. بنابراین احتیاجی نیست كه تانك ترانفسورماتور مشخصات مورد نظر را برای محفظه های تحت فشار مطابق كلاس دو طبقه استاندارد تاسیسات تحت فشار دارا باشد. ولی به منظور رعایت كامل مسائل ایمنی بایستی تانك طوری طراحی گردد كه فشارهای kg/cm2 5/2 را تحمل نموده و آزمایش نشتی گاز نیز با استفاده از اشكار سازهایی از قبیل گاز هلیوم و غیره انجام گیرد.

د) سیستم خنك كنندگی: گاز SF6 همانطور كه گفته شده به عنوان یك مادة خنك كننده و یا انتقال دهندة حرارت از هوا خیلی بهتر است. ولی به خوبی روغن نمی باشد اما می توان با افزایش سرعت جریان گاز و در نتیجه افزایش خاصیت انتقال حرارت این مشخصه گاز را نیز تا حد روغن افزایش داد این كار به كمك انتخاب سیستم خنك كنده پیچیده ای مطابق شكل (2-9-2 ب )انجام می گیرد.

در این سیستم همانطوریكه ملاحظه می شود گاز به عنوان ماده منتقل كننده حرارت توسط پمپ های وزش گاز كه در بین لوله ارتباطی تانك به مبدل حرارتی نصب می گردد به داخل قسمتی موسوم به Wind box كه در زیر قسمت اكتیو قرار دارد فرستاده می شود و از انجا این گاز با فشار به داخل سیم پیچهای فشار قوی – فشار قوی – فشار ضعیف و هسته ارسال می گردد. معمولا كانالهای گاز نیز در داخل سیم پیچها تعبیه می گردد تا گاز به صورت زیگزاگ در داخل سیم پیچ هدایت شده و به این ترتیب هدایت حرارتی بهتری صورت می پذیرد.

خنك كننده ها در این ترانسفورماتورها از نوع مبدلهای حرارتی (Cross Flow Type ) می باشد كه از لوله های آلومینیم ساخته می شود و هدایت حرارتی بسیار بالائی دارد. اخیرا تحقیقاتی وسیع به منظور كاهش ابعاد سیستم خنك كنندگی و پایین آوردن تلفات ترانسفورماتور در قدرتهای بالا (در حدود 300 مگاولت آمپر ) انجام گردیده كه نتایج آن منجر به ارائه تكنیك جددی در طراحی ترانسفورماتورها با استفاده از سیستم خنك كنندگی با ماده واسطه كاملا جدا از گاز گردیده كه موسوم به ترانسفورماتورهای (s/sGIT) Separate Cooling – Cooling – Sheet Winding GIT) می باشند.

در این طرح جدید ماده خنك كننده (پرفلوئوركربن (F4C می باشد. و از داخل لوله های عایق (لوله های قابل ارتجاع از جنس تفلون) كه از داخل سیم پیچها و هسته عبور می نمایند و به پانلهای مبدل حرارتی اتصال می یابند عبور كرده و باعث خنك شدن ترانسفورماتور می گردد. نوع سیم پیچی در این طرح بجای هادیهای معمولی از نوع ورقه های آل ومینیم با عایق فیلم پولیمر بوده كه دارای كاپاسیتانس سری بالائی نیز می باشد و قابلیت انتقال حرارتی بالایی دارد. شكل (2-9-2 ج)شمایی از این طرح را نشان می دهد.

متعلقات ترانسفورماتور:

الف) بوشینگها : طرف ولتا= بالای ترانسفورماتورها مستقیما می توانند به یك تاسیسات پست گازی عایق شده با گاز متصل بشوند ولی از آنجا كه فشار گاز داخل ترانسفورماتور با پست یكسان نبوده و از طرف دیگر جدا بودن گازها در دو مجموعه از نظر قابلیت اطمینان ضرورت دارد لذا بایستی از بوشیگهای گاز به گاز (Gas to Gas) استفاده نمود و در چنین صورتی ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی نیز می توانند روی آن نصب گردند. در طرف ولتاژ پایین در صورت كم بودن ولتاژ اتصال معمولا از طریق بوشینگهای خشك و از طریق كابل مناسب می باشد اما در صورت بالا بودن ولتاژ این اتصال نیز مشابه روش فوق انجام می گیرد.

ب) تپ چنجر: تپ چنجرهای این ترانسفورماتورها اگر از نوع Off Load باشد معمولا با نوع مورد استفاده در ترانسفورماتورهای روغنی تفاوتی ندارد ولی اگر تپ چنجر On load مد نظر باشد بایستی از تپ چنجرهای نوع خلاء Vacum Switch Type استفاده شود.

ج) اندازه گیری درجه حرارت گاز : یك آشكار ساز حرارتی در قسمت بالای تانك نصب می گردد تا از طریق یك نشان دهنده عقربه ای كه به یك كنتاكت هشدار دهنده نیز مجهز می باشد درجه حرارت گاز را نشان می دهد.

د) گیج فشار گاز : یك گیج فشار سنج نیز بارنج مناسب (معمولا از 1- تا 3+ كیلوگرم بر سانتیمتر مربع) كه قادر به اندازه گیری فشار می باشد روی تانك نصب می گردد. این گیج بایستی به یك كنتاكت هشدار دهنده مجهز باشد كه در فشار بیش از حد قابل انتظار 7/1 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع تحریك گردد.

ه) سوپاپ تخلیه فشار : یك سوپاپ تخلیه فشار از نوع Self Reset نیز به منظور حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه فشارهای داخلی بایستی در طرح در نظر گرفته شود. این سوپاپ معمولا در فشار 2 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع بایستی عمل نموده و پس از تخلیه گاز به میزان لازم و كاهش فشار در حد مزبور مجددا به حالت بسته درآید تا از خروج گاز اضافی جلوگیری به عمل آید. این دستگاه نیز مجهز به كنتاكت لازم جهت قطع ترانسفورماتور در صورت عملكرد مجهز می باشد.

مفاهیم ایمنی :

تعریف ایمنی : در فرهنگ لغت فارسی دكتر محمد معین برای لغات ایمن و ایمنی تعارف زیر آمده است:

ایمن به معنای در امن، محفوظ ، مصون ، سالم ، رستگار

ایمنی به معنای ایمن بودن و مصونیت معنی شده است.

مسئولیت های ایمنی كاركنان:

مسئولیتهای ایمنی كاركنان را می توان به سه بخش عمده

1- اخلاقی 2- تعهدات نسبت به سازمان

3- وظایف قانونی تقسیم كرد.

1- مسئولیتهای اخلاقی

هر فرد در رابطه با مسئولیتهای اخلاقی سه وظیفه به عهده دارد:

نسبت به خود – همواره باید كوشید كه زندگی را با سلامتی گذارند، زیرا سلامت جسم و روان مقدمه انجام وظیفه است

نسبت به دیگران – غالبا عملیات و كارهای غیر ایمن می تواند به دیگران اعم از همكاران و غیره نیز صدمه بزند از این رو باید در انجام وظایف نهایت دقت را به خرج داد.

نسبت به فامیل و خویشان – اگر نسبت به همسر فرزندان و پدر و مادر خود احساس مسئولیت داریم باید توجه كنیم كه وجود هرگونه حادثه ممكن است به بی سرپرستی آنان منجر شود، پس برای حفظ بقای زندگی آنها حفظ زندگی خود ضرورت دارد.

2-تعهدات نسبت به سازمان

معمولا فرد در قبال قراردادی كه با كار فرما اعم از دولتی یا خصوصی منعقد می كند متعهد می شود كه شرایط كاری معینی را انجام دهد و نسبت به مقررات آن سازمان یا شركت كه مقررات و قوانین استاندارد و حفاظت و ایمنی كار نیز جزء آن است وظیفه شناس باشد به طور مسلم نقض این مقررات به ویژه در مواقعی كه زندگی فردی در خطر است می تواند با برخورد انظباطی خاصی روبرو شود. لازم به ذكر است در بعضی از شركتها و سازمانها از جمله شركت برق مقررات و دستور العملهای ایمنی را تحت عنوان خطی مشی ایمنی تدوین می كنند و همه كاركنان ملزم به رعایت آن می شوند.

3- وظایف قانونی

هر فردی كه در فرآیند انجام كار برای همكاران یا مردم حادثه ای ایجاد كند مسئول است و باید در مقابل قانون پاسخگو باشد. در قوانین حفاظت كار نیز مقرراتی برای كاركنان وجود دارد كه بر موارد ذیل تاكید دارد.

- ایمنی خود را حفظ كنید

- مراقبت ایمنی دیگران باشید

- با كارفرما در اجرای مقررات ایمنی همكاری نمائید.

آثار ظاهری یك آتش سوزی:

یك آتش سوزی با ارائه سه علامت خودنمایی می كند.

الف) شعله : شعله پدیده است از تركیب گاز محترق با اكسیژن ، شعله ها با بالا رفتن حرارت جسم سوزان اوج گرفته و كاملا مشهواد است.

ب: دود و گاز: این دو عامل ناشی از آتش سوزی را میتوان فضولات احتراق نامگذاری كرد به عبارت دیگر دودی كه از احتراق حاصل می شود بدون اینكه گازی كه می سوزد دیده شود كاملا مشهود است.

طرق مبارزه با حریق:

همانطوریكه قبلا گفته شد برای آنكه آتش سوزی رخ دهد بایستی سه عامل هوا، حرارت و ماده سوختنی مجتمع گردند.

حال اگر به وسایلی بتوان فقط یك عامل از این عوامل را از صحنه عملیات خارج نمود ارتباط سه عامل قطع گردیده و آتش خاموش خواهد شد. به نسبت تصمیمی كه متصدی مبارزه با آتش سوزی اتخاذ می نماد طرق مختلف خاموش كردن به شرح زیر خواهد بود.

الف) خارج نمودن عامل حرارت : در این طریقه كه می توان آن را خنك نمودن آتش نیز نامید آب رل اصلی را بازی نماید، چنانچه مقدار انتقال حرارت از صحنه عملیات بیشتر از تولید آن باشد حارت كافی برای ادامه عملیات وجود نداشته آتش خاموش خواهد شد.

ب) خارج نمودن عامل هوا: میدانیم 21% هوا اكسیژن می باشد و چون اكسیژن عامل اصلی ادامه آتش است لذا دور نمودن هوا از صحنه عملیات یعنی دور ساختن اكسیژن از آن صحنه نتیجه اش خاموش شدن آتش است این عمل به طرق مختلف انجامی می گردد كه به شرح زیر است.

اول) جایگزین كردن گازهای سنگین : در این طریقه از گازهای سنگین مختلف استفاده می نمایند همانند كه در حدود 5/4 برابر هوا وزن دارد.

دوم ) ایجاد طبقه عایق بین هوا و آتش : در این طریقه از موادی كه بتواند در مقابل آتش سوزی مقاومت نماید استفاده می شود مانند : كف شن ، و ماسه پتو و ...

ج) خارج نمودن ماده قابل اشتعال از صحنه: معلوم است چنانچه ماده قابل اشتعال در مجاورت هوا و حرارت نباشد آتش سوزی اتفاق نخواهد افتاد و چون شرط اول یعنی مجاور نبودن با هوا تقریبا غیر ممكن است لذا سعی می شود ماده قابل اشتعال را از مجاورت با آتش دور سازند.

7- وسایل مبارزه با انواع آتشها

وسایل مورد لزوم و طرق انتخابی برای انواع آتشهای ممكنه به شرح زیر خلاصه می شود.

الف- مبارزه با آتش های بدون خاكستر: برای این عمل معمولا از طریق خارج نمودن هوا از صحنه عملیات استفاده می شود، وسایل مورد مصرف عبارتند از انواع گازهای بدون اثر و سنگین ، انواع كفها، خاموش كننده های پودر خشك شیمیائی و غیره

ب- مبارزه با آتش هایی كه از خود خاكستر باقی می گذارند: در این نوع از آتش سوزی ها از طریقه خنك كردن استفاده می شود ماده اولیه برای این كار آب می باشد.

ج- مبارزه با آتش سوزیهای برقی: در این طریقه وسایلی باید به كار برده شود كه امكان انتقال جریان برق به بدن شخص مامور مبارزه موجود نباشد، بهترین وسیله برای مبارزه با آتشهایی كه منبع برقی دارند گازها و پودر خشك شیمیایی می باشد، چنانچه در این قبیل آتش سوزی های جریان برق ابتدا قطع شده سپس آب و یا كف مصرف گردد اشكالی ندارد.

حیطه وظایف

1- لوازم حفاظت فردی :

شامل لباس كار،كفش مناسب ،كلاه ایمنی ودستكش كار بوده وبایستی كلیه افراد كه به نوعی درگیر با كارهای بهره برداری وتعمیرات میباشد بصورت مناسبی مجهز به لوازم یاد شده باشند .

2- لوازم حفاظت گروهی:

شامل دستكش عایق 20 كیلو ولت ، چراغ قوه با پوشش عایق ،چوب استیك ،فاز متر فشار قوی ،چهار پایه مناسب ،نوارهای هشدار دهنده ،فاز متر فشار ضعیف ،انبردست بوده وبایستی بصورت مناسب( تابلوهای آبی رنگ ونگهدارنده های مناسب )درفضای داخلی پست نگهداری شود .

تجهیزات ایمن كننده :

شامل ارتهای سیار 20 و63 و132 و400 كیلو وات – كلید ارت باسبار – فرش عایق كه بستگی به سطح ولتاژ پست وشرایط طراحی داشته وهمچنین انواع تابلوهای هشدار دهنده بوده وبایستی در پست بصورت مناسبی نگهداری ودر هنگام كارهای اجرایی به صورت مطمئنی از وسایل ذكر شده جهت ایمن نمودن محیط كار استفاده گردد.

1- تجهیزات اعلام واطفاء حریق :

شامل كپسولهای پودر وگاز 50 و12 كیلو گرمی گاز CO2 30 و6 كیلوگرمی ،حفاظتهای غیر فعال (دیوار آتش ،حوضچه های ردین و... )سیستمهای اطفاءحریق بوده وبایستی بصورت مطمئنی حفاظت ودر زمانهای تعیین شده مناسب تست ورفع عیب گردند .

2- وضعیت قفلها (اینتر لاكها ) :

كلیه اینتر لاكهای مكانیكی والكتریكی بریكرها وسكسیونر های موجود در پست بصورت مطمئن ودرحد شرایط طراحی اولیه بایستی انجام وظیفه نماید .وهرگونه نقص واشكال بلافاصله بر طرف گردد.

3- وضعیت روشنایی :

سیستم روشنایی محوطه ،اتاق فرمان وروشنایی DC بایستی در حد مطلوب وشرایط طراحی اولیه بوده واشكالات بوجود آمده در اسرع وقت رفع می گردد.

5- وضعیت موانع وحفره ها :

تمامی فضای پست اعم از اتاق فرمان ومحوطه كه اپراتور وكمك آن نیاز به سركشی ونظارت دارد بایستی بدون مانع وسطوح زیر صفر (حفره ها ) دارای در پوش ودال باشد همچنین جهت جلوگیری از ورود حیوانات موذی كلیه كانالهای ارتباطی به تابلوهای اتاق فرمان و كانالهای محوطه ایزوله بندی مناسبی داشته باشند .

1- وضعیت زمین حفاظتی :

لازم است تمامی استراكچرها ،فنس های درحد دسترسی ، تابلوها ،پریزها ،ترانسفور ماتورها ومتعلقات جانبی آنها ،پایه های روشنایی ، دكل بیسیم ،ارت مت به یك سیم ارت با سطح مقطع مناسب متصل گردد .همچنین سطح ونوع گراویه درنقاط مختلف محوطه بایستی در وضعیت مناسبی وجود داشته باشد

2- وضعیت سیستم های ارتباطی :

لازم است هر پست حداقل به دوسیستم ارتباطی مجهز باشد تا در مواقع لزوم اپراتور بتواد در اسرع وقت دستورات ارجاع شده را به نحو مقتضی انجام دهند .

3- وضعیت نظافت وضبط وربط كار:

لازم است كلیه اماكن پست شامل اتاق فرمان ،كلید خانه ، باطری خانه ، آبدارخانه ،محوطه خارجی ، سالنهای جانبی كاملا تمیز وعاری از هرگونه بهم ریختگی ولوازم غیر ضروری بوده واپراتور موظف است به كلیه گروههای اجرایی درحین انجام وزمان اتمام كار تذكرات در جهت جمع آوری لوازم اضافی را بدهد لازم به ذكر است مسئولیت ضبط وربط نظافت محیط پست به عهده اپراتور هرشیفت می باشد .

4- ضعیت آموزشهای ایمنی :

لازم است آموزشهای عمومی ،تخصصی وباز آموزی ایمنی تحت سیبلاسهای مشخص تعیین ودر مقاطع زمانی مناسب كلیه مسئولین ، اپراتور وكمك اپراتورها (نگهبانان )درجهت فراگیری برنامه ریزی گردد.

5- ثبت وضبط وقایع وحوادث :

لازم است كلیه وقایع كه به نوعی صدمه یا خسارت به نیروی انسانی وتجهیزات وارد می شود به همراه شرح واقعه یا حادثه دفتری كه به این منظور با سرفصل «دفتر وقایع وحوادث ایمنی » در پست موجود میباشد توسط اپراتوری هر شیفت ثبت گردد همچنین كلیه موارد غیر ایمن بر طرف نشده در پایان هر ماه در این دفتر ثبت گردد.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف منزل مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلامشهر کارآفرینی(تولید اسکاج) خریدودانلودپایان مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام