👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر

پرسشنامه منبع کنترل راتر توسط راتر برای سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل تدوین و دارای 29 ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد. این آزمون ارتباطی با هوش و جنسیت ندارد و برای سنجش منبع کنترل در بزرگسالان تهیه شده است. از 29 ماده این پرسشنامه، 6 ماده به صورت خنثی است (ماده های 27، 24، 19، 14، 8 و 1) که منظور از آزمودن را برای آزمودنی پوشیده نگه می دارند. 23 ماده کلیدی در این آزمون عقاید و باورهای فرد درباره ی ماهیت و طبیعت جهان را اندازه می گیرند. برای نمره گذاری علامت ها یا ضربدرهایی را که در 23 ماده کلیدی این مقیاس در مقابل گزینه های مربوط به کنترل درونی زده شده است را شمارش می کنیم، حاصل نمره کل هر فرد نشان دهنده میزان کنترل درونی است و نمره کنترل بیرونی حاصل تفریق نمره کل درونی از 23 (تعداد مواد اصلی) است. ضریب روایی این مقیاس در نمونه های ایرانی با روش کورد – ریچاردسون 7/0 بوده است (غضنفری، 1371؛ به نقل از خدیوی و وکیلی مفاخری، 1390).

👇محصولات تصادفی👇

سیستم مکانیزاسیون خرید و فروش فرش مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه بیمه در ایران(فصل دوم تحقیق) پاسخ به شبهات مسئله شر از دیدگاه اسلام و مسیحیت گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات طرح توجیهی احداث باغ و بهره برداری از گز روغنی سال 96