👈 فروشگاه فایل 👉

استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش و رابطه آن با کناره گیری شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

این تحقیق در سال 1392 برای مقطع کارشناسی رشته مدیریت تهیه شده است

چکیده:هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان خوزستان در اهواز است. این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه ویژه دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان خوزستان رابطه وجود دارد». فرضیه­ های فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط تعارض و ابهام نقش با هر یک از مؤلفه­ های کناره گیری شغلی، یعنی کناره گیری جسمی و روانی می­باشند. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بانک ملی استان خوزستان در اهواز تشکیل می دهد که تعداد آنان برابر با 300 نفر است. با استفاده از فرمول نمونه­گیری از جامعه محدود، تعداد 141 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد استرس شغلی ریزو و همکاران و پرسشنامه کناره گیری شغلی فیضی و همکاران استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه­ها برای پرسشنامه استرس شغلی، حدود 82/ و برای پرسشنامه کناره گیری شغلی، 80/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده در کلیه فرضیه­ های مذکور در سطح اطمینان 95/، فرضیه­ های H1 تأیید گردید.

کلمات کلیدی: استرس شغلی، کناره گیری شغلی، کناره گیری جسمی، کناره گیری روانی

فهرست فصول:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق

منابع

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در ایران خودرو شیپ فایل بخشهای شهرستان تبریز بررسی عوامل شخصی خانوادگی و روابط اجتماعی موثر بر بازگشت به اعتیاد در مورد معتادان پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی گزارش کارآموزی در هنرستان فنی و حرفه ای هفده شهریور