👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله توسعه صنعتی ورابطه آن با شهر نشینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاملترین مقاله توسعه صنعتی و رابطه آن با شهر نشینی

توسعه صنعتی و رابطه آن با شهر نشینی

چکیده:

شهرسازی جدید زیربنا نیست. فلسفه و تئوری اقتصاد سرمایه داری است که فضا را شکل می دهد و آن را بازسازی می نماید. ظهور انقلاب صنعتی موجب تغییرات فضایی شد به طوری که در نتیجه آن مردم به تدریج از روستاها به شهرها مها جرت کرده و شهرنشینی شتاب گسترده ای به خود گرفت. از آن زمان شهرگرایی و صنعتی شدن لازم وملزوم هم شده و دست در دست هم به پیش رفته اند. درواقع شهر مدرن و صنعتی غرب مولود انقلاب صنعتی و تغییراتی است که در نتیجه تکامل نیروهای مولد جامعه رخ داده است. این انقلاب مناسبات اجتماعی و اقتصادی جدیدی به وجود آورده و باعث گردید که مکان های جدیدی جاذب جمعیت شوند. این ها مکان هایی بودند که در نزدیکی رودخانه ها و یا در واقع مکان انرژی جدیدِ راه اندازی کارخانه ها قرار داشتند. همچنین ازشهرهای قدیمی و قرون وسطایی، شهرهایی که توانستند با شرایط جدید خود را تطبیق دهند، جاذب جمعیت فراوان نواحی روستایی شدند. بنابراین نكته اصلی در این تحقیق این است كه شهرنشینی در گرو صنعتی شدن و رشد اقتصادی است. به بیان دیگر چنانچه جامعه صنعتی نشود و رشد اقتصادی وجود نداشته باشد رشد شتابان شهرنشینی نیز شكل نخواهد گرفت.

کلیدواژه: توسعه صنعتی- شهر نشینی- تکنولوژی- زندگی شهری- اقتصاد

مقدمه:

شهرهای کشور در حال توسعه به لحاظ وجود کانون های متمرکز اقتصادی، در موقعیت نسبتاً مناسبی از اشتغال برخوردارند، اما روستاها عمدتاً عرضه کننده نیروی کار می باشند. در همین شهرها عدم توازن بین رشد اشتغال و رشد جمعیت های جویای کار دارای شرایط متفاوتی با کشورهای توسعه یافته است. هرچه بر میزان بیکاری در روستاها افزوده می شود، به همان نسبت حجم اشتغال در مشاغل خدماتی و یا کاذب و یا ورود به کارهای مغایر قانون مثل قاچاق، سرقت، فحشا و ... در شهرها فزونی می یابد. علاوه بر این افزایش جمعیت در مناطق شهری، شهرها را تبدیل به بازار تولیدات کشاوری می کند و مشاغل واسطه ای را افزایش می دهد.

صنعتی‌شدن و شهرنشینی:

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی ترجمه مقاله اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه ترجمه کتاب و مقاله ارشد امنیت سیستم‌های تشخیص نفوذ مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت دانلودگزارش کارآموزی دوره کاردانی - اسانسگیری 153 ص