👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ایشواهد اقتصادی بیشتر در 10 صفحه با فرمت pdf و 12 صفحه ای با فرمت word

This research note examines the impact offederal deficits on U.S. capital inflows. Expanding on

the previous work of Bahmani-Oskooee and Payesteh (1994) we employ the relatively new maximum likelihood procedure developed byJ ohansen (I 988) and Johansen and Juselius (I 990) to do

cointegration tests. The results find a long run relationship between blcdget de&its and capital

inflow. In addition findings j?om error-correlation modeling reveal that short&m d&equilibria

in financial markets are corrected very rapidly suggesting that these markets are efficient.

I. INTRODUCTION

In a recent issue of this journal Bahmani-Oskooee and Payesteh (1994) have

shown that in the United States budget deficits led to capital inflows in the 1973-

88 period. Using the Engle-Granger (1987) residual-based two-step cointegration procedure and error-correction model they found budget deficits and capital inflows to be cointegrated. They attributed the relationship between budget

deficits and capital inflows to rising interest rates caused by public borrowing

and to improved expectations based on increased economic growth resulting

from budget stimulus. The evidence provided by Bahmani-Oskooee and Payesteh (hereafter BP) has made an important contribution to our understanding of

the effect of budget deficits on the economy. The purpose of this note is to

extend the evidence on the relationship between budget deficits and capital

flows by examining the data using the most recent cointegration procedure

developed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990). Subsequent

analysis has suggested that the Engle-Granger cointegration technique suffers

from a number of econometric shortcomings. Our results further confirm the

existence of a long-run link between budget deficits and capital inflows. Moreover we find that short-run disequilibria in the relationship of budget deficits

and capital inflows are corrected very rapidly suggesting that global capital

markets are very efficient.

این تحقیق اكثر فدرال را روی وردریهای سرماه ای ایالات متحده گزارش می كند .با توسعه كارهای قبلی بهمنی- اسكویی وپایسته (1994)مابر منطقی بودن حداكثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988)وجانسن ژولیوس (1990)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاكید می كنیم .نتایج یك رابطه بلند مدت رابین كسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد .بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد كه ناتعادلهای موقتی (كوتاه مدت )در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود كه بازارهاكارآمد هستند .

I . مقدمه:

دریكی از نسخه های این مجله بهمنی –اسكویی وپاسته (1994)نشان داده اند كه كسورات بودجه در ایالات متحده باعث جریانات ورودی سرمایه ای در دوره 88-1973شده است .با استفاده از روش انتگرال گیری مضاعف دو مرحله ای براساس باقیمانده انجل –گانگر (1987)ومدل خطا اصلاح آنها كشف كردند كه كسورات بودجه وجریانات ورودی هم انباشته هستند .آنها رابطه بین كسورات بودجه وجریانات ورودی سرمایه را براساس نرخ بهره افزایش یافته حاصل از وام گیری عمومی وبهبود انتظارات را براساس رشد اقتصادی یافته حاصل از محركهای بودجه ،مشخص كنند. شواهد ارائه شده بوسیله بهمنی- اسكویی وپاسته (كه بعد از این به آنها BPگفته میشود)سهم قابل توجهی در شناخت ما از اثر كسورات بودجه در اقتصادایفا می كنند .هدف از این یادداشت آن است كه شواهد بیشتری را روی رابطه بین كسورات بودجه وجریانهای ورودی با استفاده از آزمایش اطلاعات به كمك روش Cointegrationجدیدی كه بوسیله جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)ارائه شده است ،مطرح كنند .تحلیلهای بعدی نشان داده اند كه تكنیك Cointegrationانجل – گارنگر با برخی نواقص اقتصادی مواجه است .نتایج ما همچنین وجود یك ارتباط طولانی مدت بین كسورات بودجه جریانهای داخلی سرمایه را نشان می دهد كه بازارهای جهانی سرمایه بسیار كارآمد هستند .

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب نظریه آشوب مثال فیزیکی تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا باغ ایرانی پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان